Kalendarium


Nedan följer ett kalendarium över kända aftnar från 1905 fram till idag. Detta kalendarium är inte fullständigt, om ni upptäcker felaktigheter eller luckor så ber vi er att kontakta kontakt@studentafton.se

Hoppa till år: 191019201930194019501960197019801990200020102020
1905………………………………………………………………………

6 maj Studenten och den sociala frågan, fil. lic. Emil Sommarin.

4 oktober Hälsningsgille, Verner von Heidenstam.

Utan datum Spöktro förr och nu, docent Axel Herrlin.

Utan datum Äro de positiva religionerna stadda i upplösning?, fil. kand. Albert Nilsson.

Utan datum Norrlandsfrågan, Carl Lindhagen.

1906 ………………………………………………………………………

30 november Karl XII, prof. Arthur Stille.

Utan datum Den sexuella hygienen, prof. Seved Ribbing.

Utan datum De moderna ärftlighetsteorierna, prof. Bengt Lid- forss.

Utan datum Nykonservatismen, docent Rudolf Kjellén.

Utan datum Examensreformen Herman Söderbergh.

Utan datum Studenterna och värnplikten, prof. Fredrik Böök.

1909 ………………………………………………………………………

19 februari Darwin, prof. Hans Wallengren.

8 mars Bulgarien, kapten Wirén.

3 april Studenterna och värnplikten. Inledare: student- kårens ordf. J. E. Nilsson.

3 oktober Kristendom och moral, prof. Magnus Pfannenstill.

Utan datum Svensk–amerikanerna, pastor Albert Lysander.

Utan datum Delos og Kultur-billeder fra de gresche Øer, prof. Poulzen.

Utan datum Skåne och skåningarna, Paul Rosenius.

1910 ………………………………………………………………………

14 mars Studenterna och folkbildningsarbetet, dr Knut Kjellberg.

12 november Ola Hansson-afton (vid dennes 50-årsdag), Ernst Norlind.

Utan datum Dansk vänsterpolitik, dr P. Munck.

Utan datum Studielån åt studenterna, prof. Johan Thyrén.

Utan datum Vår folkmusik, stadsnotarie Nils Andersson.

Utan datum Swedenborg, prof. Hj. Holmqvist.

Utan datum A. U. Bååth.

Utan datum Papyrusforskningen, prof. Claes Lindskog.

Utan datum Akademiska Föreningens om- och tillbyggnad, docent P. K. Svensson.

1911 ………………………………………………………………………

18 november Arbetets värde, prof. Gustaf Cassel.

Utan datum Riktlinjer för utvecklingen af vårt sjöförsvar, kapten C. O. Hafström.

1912 ………………………………………………………………………

12 februari Musiklokaler och deras akustik, kapellmästare Alfred Berg.

24 februari Modern dansk arkitektur, arkitekt P. Holsoe (Köpen- hamn).

12 april Skåne som konstcentrum, konstnären Ernst Norlind.

3 maj Kvinnans politiska rösträtt, diskussion. Inledning av professorskan Anna Bugge-Wicksell.

19 oktober 1870-talets studentliv i Lund, prof. Nils Flensburg.

2 november Balkankriget och stormakterna, fil. dr Verner Sö derberg.

20 november Mohammedansk helgonkult i Palestina, prof. E. Aurelius.

Utan datum Om barndomstolar, stadsnotarie Nils Andersson.

Utan datum Kammarmusik, apotekare Salomon Smith med stråkorkester och docent Tobias Norlind, Kammar- musikföreningen i Malmö.

1913 ………………………………………………………………………

28 januari Skådespelaren Oscar Baeckström, uppläsning.

12 februari Levande och livlös materia, prof. Bengt Lidforss.

26 februari Diskussion om sockertullen, inledare jur. dr Johan Lembke (Göteborg).

11 april Sociala och ekonomiska rörelser i det romerska kejsardömet, prof. Martin P:son Nilsson.

7 oktober Kina och revolutionen, marinlöjtnant och gods- ägare W. Coucheron-Marnet (Norge).

24 oktober Svensk utrikespolitik, prof. Pontus Fahlbeck.

21 november Den moderna svenska pressen, redaktör Hjalmar Lundgren.

Utan datum Sveriges kapitalförmögenhet och inkomstfördel- ning, Isidor Flodström.

Utan datum Folkpensioneringen, Hjalmar Branting.

1914 ………………………………………………………………………

30 januari Italienskt liv, författaren Anders Österling.

21 februari Radium, prof. Ellinger (Köpenhamn).

6 mars Gonorrhéns betydelse för individ och samhälle, prof. E. Essen-Möller.

20 april Antik och modern teater, skriftställaren Carl G. Laurin.

20 maj Om flygkonsten, fil. dr Enoch Thulin.

14 oktober Intelligensen som makt i det tyska riket, prof. Edv. Lehmann.

3 november Henri Bergson, författaren Algot Ruhe.

15 november De vacklande tidsidealen, prof. Rudolf Kjellén. Diskussion.

Utan datum Vårt lands utrikes sjöfart, skeppsredaren Dan Broström.

1915 ………………………………………………………………………

25 januari Inför krigets och fredens problem, konstnären

Ernst Norlind.

3 februari Wertmüller (ett svenskt konstnärsöde), fil. dr Axel Gauffin.

12 februari Uppläsning, skådespelaren Oscar Baeckström.

8 mars Krigspolitik och folkstämning i våra dagars Italien, prof. Claes Lindskog.

14 mars Stockholmssystemet, dr Ivan Bratt.

17 mars Theater og kirke, dr Karl Mantzius (Köpenhamn).

12 april Ön Sachalin, dess natur och folk, upptäcktsres- anden Munsterhielm (Finland).

30 september Sfinxer och änglar, f. riksantikvarien Oscar Monte- lius.

1 november Strandhugg i Japan, dr Thorild Wulff.

19 november Den svenska riksdagens arbetssätt, redaktör Hjalmar Lundgren.

26 november Föredrag och uppläsning av författarna Helge Rode och Sophus Claussen.

30 november Historiska paralleller i världskrigets bataljer, prof. Arthur Stille.

8 december Forskningfärder i Sydamerika, friherre Erland Nordenskiöld.

1916 ………………………………………………………………………

2 februari Musikafton med musikdir. Anders Rasmusson, apotekare Salomon Smith, musikdir. John Arrhén och bibliotikare Nils Brodén.

15 februari Fredstanken och individen, konstnären Ernst Nor- lind.

19 februari En svensk bondesläkt i rasbiologisk belysning, docent Herman Lundborg.

9 mars Hamlet and Orestes, prof. Gilbert Murray (Oxford).

15 mars Det medeltida uret i Lunds domkyrka, arkitekt Theodor Wåhlin.

18 mars Psychologie des Verbrechens, prof. Franz Lizst.

27 mars Musikafton med Akademiska kapellet, kapell- mästare Alfred Berg.

11 april En studentersoldat, prof. Vilhelm Andersen, (Köpenhamn).

4 maj Diskussion om dyrtiden, generaldir. Elmqvist (inle- dare).

8 maj Normandie, prof. Paul Verrier (Paris).

29 september Grönlands natur och folk, museiinspektör dr Adolf Jensen (Köpenhamn).

19 oktober Diskussion om våra läroverk med hänsyn till uni- versitetens krav, prof. Martin P:son Nilsson (in- ledare).

1 november De veneriska sjukdomarnas utbredning och bety- delse, prof. J. Forssman.

6 december Freiheit und Gesetz, författaren Hugo von Hoff- mannsthal (Wien).

8 december Quatre générations d’étudiants, prof. Fernand Baldensperger (Paris).

1917 ………………………………………………………………………

9 februari Den nyare ärftlighetsforskningens ställning till utvecklingslärans olika teorier, prof. Herman Nils- son-Ehle.

15 februari Praktiskt samarbete mellan Nordens universitet och högskolor, docent Otto Holmdahl (teol fak), docent Östen Undén (jur. fak.), prof. Karl Petrén (med fak), prof. Martin P:son Nilsson, docent Gud- mund Borelius.

28 februari Individualism, prof. Naathan Hall (Kristiania).

16 mars Befolkningsproblemet och lönesystemen, redaktör Sigurd Hansson (Göteborg).

28 mars Træk av det norske Studentersamfunds Saga, dr E. Wallem (Kristiania).

2 april De ryska studenterna och revolutionen, dr Gregorij Alexandrow (Ryssland).

7 maj Une Pompéi africaine, prof. Samuel Rocheblave (Ecole Nationale des Beaux-Arts, Paris).

11 maj Gadeafton, kapellmästare Alfred Berg.

1918 ………………………………………………………………………

9 mars Äro de krav, som för närvarande uppställas på läroverksläraranas teoretiska utbildning, fullt berättigade från skolans synpunkt?, läroverksad- junkt Johan Nilsson (inledare).

19 mars Min vän fjällpiparen, författaren Bengt Berg.

25 mars Om självregistrerad solstrålning från de sista 200 seklerna, Gerard de Geer, professor i geologi.

17 april Slaget vid Marne, prof. Arthur Stille.

30 november Karl XII, prof. Arthur Stille.

3 december Prisregleringens principer, prof. Lauritz V. Birck (Köpenhamn).

13 december Sönderjylland, överlärare H. V. Claussen.

1919 ………………………………………………………………………

27 januari Grönland längs polarhavet, forskningsresanden Knud Rasmussen.

13 februari Thorild Wulffs Grönlandsfilm samt Grönlands kolonisation, guvernör Harald Lindow i Uperniviks distrikt (Grönland).

19 februari Osebergsdronningen og den norske kongeslekt i vikingetiden, prof. A. W. Brögger, (Kristiania).

7 mars Den fallerede militarismen, prof. Karl Larsen (Kö- penhamn).

17 mars Konfessionslös kristendomsundervisning, prof. Knut Kjellberg och prof. Edvard Lehmann (inledare)

15 april Författningsrevisionen, fil. lic. J. E. Nilsson.

6 maj Personliga erinringar om Strindberg, redaktör Albert Engström.

18 september Lichtbilder aus der Aerodynamik und Hydrodyna- mik, prof. A. Sommerfeld.

1 oktober Konsten och bildningen, författare August Brunius (Stockholm).

9 november Från krigs- till fredsmaskin, flyguppvisning och föredrag, docent Ivar Malmer.

17 november Förutsättningarna för lagarnas upprätthållande i nutidens samhällen, Nils Stjernberg.

27 november Historiskt antropologiska undersökningar i Sverige de senaste åren, prof. Carl Magnus Fürst.

4 december Några ord om de veneriska sjukdomarna, prof. Elis Essen-Möller.

1920 ………………………………………………………………………

29 januari Klassicisme eller Boldsjevisme, Harald Nielsen.

9 februari Den stora tidsfrågan, dr Poul Bjerre.

17 mars Vår penningpolitik 1914-1920, prof. Emil Sommarin.

26 mars Några ord om Wordsworth, författaren Anders Österling.

9 april Strindberg i Lund, redaktör Waldemar Bülow.

13 april Svenskheten i Danmark, fil. dr Valfrid Palmgren Munck-Petersen.

16 april Svenska nutidsuppgifter, prof. Nils Wohlin.

8 maj Dansk författarafton med Hans Ahlmann, Torkel Barfod, Emil Bønnelykke, Axel Juel, Jørgen Vibe, Marinus Børup och Fredrik Nygaard..

23 september Akademiska befordringsprinciper, prof. Martin P:son Nilsson.

6 oktober Ha förbudsvännerna monopol på nykterhetsintres- set? dr Ivan Bratt.

20 oktober Musikafton: stråkkvartett och piano.

29 oktober Krigsfångarna i Ryssland och Sibirien 1914-20, Elsa Brännström.

8 november Moderna religionssurrogat, prof. Edvard Rodhe.

19 november Socialiseringsproblemet, partisekr. Gustav Möller.

3 december Mariakulten, prof. Oscar Montelius.

1921 ………………………………………………………………………

9 maj Svensk-dansk skaldeafton. Karl Asplund, Erik Blomberg, Gustaf Johansson, Gunnar Mascoll- Silferstolpe, Sigurd Agrell, Gabriel Jönsson och Theodor Tufvesson.

8 april Fra engelske herresæder, prof. Fredrik Poulsen.

22 april Modern liberalism, prof. Torgny Segerstedt.

21 september Die treibenden Kräfte der deutchen Dichtung, Paul Ernst.

15 oktober Samhället och rättsordningen, prof. Vilhelm Lundstedt.

25 oktober Det heliga berget Athos, prof. Helge Kjellin.

29 oktober Tullfrågan, prof. Eli Heckscher.

31 oktober Färg och form – yrkes- och samhällsvärden, Gre- gor Paulsson.

24 november En Nationernas Förbund-afton, Ernst Trygger.

29 november AF och studenterna, prof. Axel Moberg.

Utan datum Hembygdsvården i Sverige, Karl Starbäck.

Utan datum Afrikaresor, Hugo Granvik.

1922 ………………………………………………………………………

3 februari Äventyr i Afrika, prins Wilhelm.

22 februari Engelska karaktärsdrag från en resa i England. Författaren Ernst Norlind.

8 mars Svenskar och svenskbygden i Nordamerika, prof. Helge Nelson.

18 mars Island i modern tid, ambassadör (i Köpenhamn) Swein Björnsson.

5 april Le crise economique de troisième siècle, prof. Guliermo Ferrero.

25 april Musikafton, stråkar.

8 maj Om artbildningsproblemet, prof. Nils Heribert- Nilsson.

2 oktober Sjælland och Skåne, författaren Thorkild Gravlund.

22 oktober Undervisningsrådet W. Björck.

25 oktober Europa søger efter Gud, prof. Wilhelm Grönbech.

6 november Tre svenska målargenier, författaren Tor Hedberg.

16 november Skolfrågan.

23 november Lagförslag om veneriska frågan, prof. J. Forssman.

5 december Director musices, dr Alfred Berg.

7 december Humanität, Jacob Wassermann.

1923 ………………………………………………………………………

5 februari Die sexuelle Frage als Kulturfrage Europas, Hans Rohleder, Leipzig.

14 februari Fridas visor föredragna av redaktör Birger Sjöberg.

22 februari Aus der Welt der Fixsternen, Max Wolf.

26 februari Det nya måleriet, prof. Axel Romdahl.

21 mars Egyptiska intryck, fil. dr Sixten Strömbom.

26 mars Några ord om tjeckerna, pressattaché Emil Walter.

7 april Kommunismen i Norge og studenterne, prof. Ed- vard Bull (Kristiania).

25 april Ernst Josephson, skriftställaren Karl Wåhlin.

14 maj Musikafton, Gerhard Lundquist, Nils Brodén, Nacka Törnblom, Torsten Ralf, och Göte Stawenoff.

12 oktober Några drag ur Lunds domkyrkas konsthistoria, prof. Ewert Wrangel.

1 november Värnplikt för studenter, debatt. Överstelöjtnant Grafström (inledare).

16 november Bygdernas konst och kultur, friherinnan Henriette Coyet.

23 november Lärofriheten inom den teologiska fakulteten, prof. Herner, prof. Aulén, prof. Lehmann.

4 december Bilder och intryck från Japan, prof. Bernhard Karlgren.

1924 ………………………………………………………………………

6 februari Konstnären Carl Milles, Carl G. Laurin.

14 februari Spelmannen O. Andersson och Ernst Norlind.

28 februari Sverige och dess sjöförsvar, kommendör Otto Lybeck.

4 mars Katolsk och protestantisk auktoritetsuppfattning, inledare katolske pastorn i Stockholm David Asarsson.

10 april Svenskarna och svenskheten i Amerika, prof. Sebelius, Augustana College.

7 maj H.C. Andersen-afton, skådespelaren Jacob Texière läser sagor.

11 oktober The new China, Mr T. Z. Koo.

29 oktober Sveriges sjöfarts utveckling, skeppsredaren Dan Broström.

7 november Allmänheten och kvacksalveriet, borgmästare Carl Lindhagen, prof. T. Thunberg.

14 november Valfångst i södra ishavet, dr. Aage Krarup-Nielsen.

21 november Nytestamentlig forskning förr och nu, prof. Gillis P:son Wetter.

4 december Bemärkta män ur Akademiska Föreningens histo- ria, direktör Carl Martin Collin.

8 december Pianisten Johannes Viggo Pedersen.

Utan datum Recitation av danska författare, skådespelaren Poul Reumert (Danmark).

1925 ………………………………………………………………………

26 januari Axel Wallengren – Falstaff, fakir; redaktör Waldemar Bülow.

10 februari Tidningspressen och samhällslivet, chefred. Leon Ljunglund.

12 mars Sensationsåldern, författaren Erik Lindorm.

28 mars Negerdigtning och negerkunst, advokat Carl Kjersmeier.

6 april Något om neuroser, doktor Ivan Bratt.

17 april Några drag ur den inre politiska utvecklingen i Finland med särskilt beaktande av nationalitetsför- hållandena, prof. Georg von Wendt.

25 april Tibet, dr Sven Hedin.

22 september Die Aussichten einer praktischen Rassenhygiene in Deutchland, prof. Fritz Lenz, München.

30 september Från Assuan till Baalbek, prof. Ewert Wrangel.

21 oktober Modern finsk konst, prof. J. Tikkanen.

12 november Musik- och konstnärsparet Nora Duesberg- Baranovski och dr Baranovski.

20 november Pressen, partierna och den allmänna opinionen, dr Torsten Fogelquist.

25 november Islands kulturmission, prof. Sigurdur Nordal.

8 december Om Wivallius och Lucidor, fil. mag. Hjalmar Gullberg.

12 december Uppläsningsafton, prof. Vilhelm Andersen, Köpen- hamn.

1926 ………………………………………………………………………

11 februari Om Nationalmuseum, en rundvandring och några framtidsperspektiv, överintendent Axel Gauffin.

4 mars Könsjukdomarna och deras betydelse för samhäll- et, prof. J. Forssman.

17 mars Tillströmningen till den filosofiska fakulteten, prof. Martin P:son Nilsson inleder diskussion.

13 april Det konstnärliga skapandets psykologi, prof. Bror Gadelius.

28 april Politik og moral, folketingsmand Ove Rode (Köpenhamn).

6 maj Det senaste Genève-mötet, utrikesminister Östen Undén.

24 september Gymnastik i filosofisk ämbetsexamen, general- krigskommissarie Värner Rydén.

9 oktober Fornuften i sproget, prof. Otto Jesperssen (Köpen- hamn).

25 oktober Goethe als Student, Dr Phil. Walter A. Berendsohn, docent i svenska språket och litteraturen (Ham- burg).

29 oktober ”Till Damaskus” av August Strindberg, teaterdirek- tör August Falck och fru Manda Björling.

8 november Fondbörsen och dess uppgifter, Kurt Belfrage, chef för Stockholms fondbörs.

26 november Tre veckor i Sovjetunionen, upplevelser och intryck av fil. dr Thorild Dahlgren.

1927 ………………………………………………………………………

4 februari Den kinesiska revolutionen, fil. dr Rütger Essén.

19 februari Runeberg och Topelius, kåseri om deras litterära och personliga förhållande till varandra, Werner Söderhjelm, dr och Finlands minister i Stockholm.

11 mars Violin- och pianokonsert med Vojlech Frait och Johannes Viggo-Pedersen.

7 april Ett grekiskt krigsdrama: Aischyllos ”Perserna”, dr Emil Zilliacus (Finland).

23 september Från Mount Elgon till Turkana, fil. dr Hugo Granvik.

21 oktober Arbetets frihet, ombudsman E. Johansson (Sundsvall) och förtroendeman D. Berg vid Skogs- och flottningsarbetarförbundet (Gävle).

24 oktober Vad gömmer Sociala utskottets arkiv? Redaktör Ture Sjögren.

4 november Kolonisation und Menschenrechte, prof. Albert Schweitzer.

18 november Arkitekturen hos oss och ute, prof. Ragnar Öst- berg (Stockholm).

7 december Omorganisationens inflytande på behovet av lärare vid de allmänna läroverken, rektor Ivar Sefve (Falun).

1928 ………………………………………………………………………

17 februari Om Michelangelo, prof. Oscar Matthiesen.

26 mars Lundensiska majkarnevaler, redaktör Ture Sjögren.

29 mars The Trinity Madrigal Club och The Trinity String Quartet från Trinity Collage, Cambridge.

3 maj Indien i våra dagar, biskop Edvard Rodhe.

29 september Det tyska efterkrigsdramat, författaren Ernst Toller.

2 oktober Den svenska filmcensuren, fil. dr Gunnar Bjurman.

7 oktober ”Världshusvärdinnan” av Goldoni, Skådebanan.

12 november Seklernas studentafton – en vandring genom gamla Lund, redaktör Waldemar Bülow.

24 november Widéenafton. Musikalisk studentafton. Komposi- tören Ivar Widéen, konsertsångerskan Vilma Skog, Lunds studentsångförening med Yngve Plym Forshell.

8 december Gamla romare i Glyptoteket, dr Fredrik Poulsen.

11 december Mellem kannibaler og Paradisfugler, dr Aage Krarup-Nielsen.

1929 ………………………………………………………………………

22 januari 80-årsdagen av August Strindbergs födelse. Min- nestal av Ernst Norlind. ”Fröken Julie” med Manda Björling och August Falck.

12 februari På forskningsfärd genom Saharaöknen, löjtnant Gösta Moberg.

27 februari Völkerbund und Demokratie, prof. Alfred Zimmern, Oxford.

13 mars En ritt över världens tak, docent Hannes Sköld.

19 april Den modernistiska diktningen i Finland, författaren Elmer Diktonius.

24 april Idrotten och kulturen genom tiderna, stadion- chefen Erik Bergvall.

8 oktober Musikafton – delvis “atonal musik”, Wiatcheslaw Witkowsky, pianist, och fil. lic. Sten Broman.

16 oktober Er den levande natur vesensforskellig fra den døde, prof. Kristine Bonnevie, Oslo.

30 oktober Guatemala – land, folk och produkter, dr Helmer Key.

15 november Funktionalismen, prof. Ragnar Josephson.

24 november ”Lavendelfröknarna” av Dayse Fisher, Hälsing- borgs stadsteater.

25 november Bankerna och det moderna näringslivet, bank- direktör Oscar Rydbeck.

3 december ”Resans slut”, pjäs av Robert C. Sherriff, Hälsing- borgs Stadsteater.

5 december Recitation av danska författare, skådespelaren Poul Reumert (Danmark).

1930 ………………………………………………………………………

5 februari Ett och annat om Island, författaren Gunnar Gunnarsson (Island).

18 februari ”Volpone”, pjäs av Ben Jonson, Hälsingborgs stadsteater.

24 februari Antony van Leuwenhoek, ett kapitel ur naturveten- skapens historia, docent Arvid Lindau.

28 februari Några bilder ur skånskt folkliv, konstnär och prof. Emil Johansson-Thor. (Sång av Lunds Student- sångförening i pausen.)

11 mars ”Topaze”, pjäs av Marcel Pagnol, Hälsingborgs Stadsteater.

15 april Lösdriveri och prostitution – det nya förslaget till vanartslag, hovrättsrådet Viktor Petrén, riksdags- man Gustav Möller.

4 oktober Hälsningsgille, Torgny Segerstedt.

8 oktober Några minnen från vår Afrikaexpedition, prof. Ivar Broman, Universitetsaulan.

18 oktober Fångstfartyget Isbjörns expedition till Vitön, redak- tör Knut Stubbendorff, Universitetsaulan.

29 oktober Musikalisk studentafton, Johanne Stockmarr, Kong- elig hofpianistinde (Danmark), Universitetsaulan.

6 november Jean de Lafontaine, dr Ivar Harrie.

21 november ”Karusellen” av Bernhard Shaw, Hälsingborgs stadsteater.

1931 ………………………………………………………………………

6 februari Dramatisk musikalisk Wecko-soirée.

24 februari ”Markurells i Wadköping” av Hjalmar Bergman, Hälsingborgs stadsteater.

26 februari Nutida musiksträvanden, kompositör Hilding Rosenberg.

4 mars ”Barrabas” av Michel de Ghelderode, Hälsing- borgs stadsteater.

7 mars Romansafton med hovsångerskan Marianne Mörner.

9 mars Amerikansk moral, prof. Martin P:son Nilsson.

30 mars Tegnérs bostäder i Lund, prof. Ewert Wrangel.

10 april Lund och byggnadskonsten, docent Aron Borelius.

14 april Primitivitetens renässans eller Den återuppståndne Caliban, docent Hans Ruin.

4 oktober Hälsningsgille, Fredrik Böök.

7 oktober ”Marius” av Marcel Pagnol, Hälsingborgs Stads- teater.

17 oktober ”Kronbruden” av Strindberg, August Falck och Manda Björling.

28 oktober Dansk afton med Hartvig Seedorff-Pedersen och Niels Cleminesen.

30 oktober Den ekonomiska krisens orsakssammanhang, fil. dr Johan Åkerman.

16 november ”Elisabeth av England” av Ferdinand Bruchner, Hälsingborgs stadsteater.

23 november Socialismens muligheder, prof. Lauritz V. Birck.

4 december Fysiologi och kultur, prof. Erik Widmark.

1932 ………………………………………………………………………

8 februari Krisen och ungdomen, riksdagsman Fabian Månsson.

1 mars ”En resa i natten” av Sigurd Christiansen, Hälsing- borgs stadsteater.

8 mars Minneskonsert över Carl Nielsen.

13 april ”Knock” av Jules Romains, Hälsingborgs stads- teater.

15 april Diktatorpolitik, anarkisten Emma Goldman.

21 april Historisk kunst, prof. Wilhelm Andersen.

26 april Livet i Paris, redaktör Bror Centerwall.

4 maj Prof. Emil Johansson-Thor berättar.

4 oktober Hälsningsgille, prof. Hans Larsson.

8 oktober Dansk visafton med Christian Gottschalck och Carl Emil Schnedler-Meyer.

11 oktober Humanismen och tiden, fil. dr Torsten Fogelqvist.

18 oktober ”Fröken” av Jaques Deval, Hälsingborgs stads- teater.

27 oktober Politik och litteratur i Finlands författningsutveck- ling, Rafael Erich, Finlands minister i Stockholm.

9 november ”Vi”, festspel av Ludvig Nordström, Hälsingborgs stadsteater.

24 november Lungtuberkulosen bland studenterna och möjlig- heterna att bekämpa densamma, prof. Otto af Klercker och docent Haquin Malmros.

28 november Alkoholproblemet, överdirektör C. E. Svensson.

1933 ………………………………………………………………………

10 februari Det franska folkets nuvarande politiska ledare, socialrådet Gunnar Löwegren.

25 februari Musikafton med Nora Duerberg-Baranowski och dr W. Baranowski.

1 mars Modern norsk lyrik, skriftställaren Ronald Fangen.

20 mars De veneriska sjukdomarna och deras förebyggan- de, prof. J. Forssman.

3 april Josef Hedar, Lunds Studentsångförening.

20 april ”Trettondagsafton” av Shakespeare, Hälsingborgs Stadsteater.

25 april ”Hamlet” av Shakespeare, The Hailey Dramatic Society.

28 april Hur jag gör en roll, Gösta Ekman.

5 maj ”Lysistrate” av Aristophanes (översättning: Hjalmar Gullberg & Ivar Harrie), Lunds Studenters Teater- studio (regi: fil. kand. Palle Brunius).

4 oktober Hälsningsgille, biskop Edvard Rodhe.

11 oktober ”Alltför sant för att vara bra”, Hälsingborgs Stads- teater.

19 oktober Från det heliga berget till det stora helvetet, prof. Torsten Gislén.

25 oktober Die katolische Kirche und die moderne Welt, pater Max Pribilla (München).

1 november Ur åderlåtningens historia, prof. Robert Fåhraeus.

8 november Konsten och samhället, skriftställaren Gotthard Johansson.

16 november Hellig Olav, norges riksantikvarie Harry Fett.

22 november ”Mäster Olov” av August Strindberg, Hälsingborgs Stadsteater.

29 november En lundabos vandringar, Ostturkestan, fil. lic. Nils Ambolt.

1934 ………………………………………………………………………

7 februari Internationella sällskapet för samtida musik, svenska sektionen, Lundakvartetten.

15 februari Om Fritiof Nansen, prof. Bjørn Helland-Hansen.

23 februari Nationernas förbunds kritiska läge, statsrådet Östen Undén.

28 februari ”Ett brott” av Sigfrid Siewertz, Hälsingborgs stadsteater.

7 mars Kulturen äldre än människan, prof. J. Gunnar Andersson.

8 mars Förnuft och fängelse, advokat Hugo Lindberg.

14 mars Svenskt och finskt, fil. dr Henning Söderhjelm.

21 mars Könsutveckling och inre sekretion, prof. Axel Westman.

26 mars Knud Rasmussen – mannen och verket, författaren Axel Ahlman.

11 april Svensk kulturfront, diskussion. Inledare: universi- tetslektor Vilhelm Scharp, prof. Wilhelm Lund- stedt.

16 april Internationella sällskapet för samtida musik. Kam- marmusik med Lundakvartetten.

19 april Underbevisthed og religiøs mystik, prof. Wilhelm Grønbech.

24 april Lunds Studentsångförening, Josef Hedar dirigent.

26 april ”Othello” av Shakespeare, The Student Players.

4 oktober Hälsningsgille, Per Albin Hansson.

18 oktober Konsert av pianisten Sixten Eckerberg.

24 oktober Vikingaliv på Färöarna, ryttmästare Sten Norden- skiöld.

1 november Några intryck från en resa i Sovjetunionen, prof. Sven Ingvar.

9 november Traditionalism och radikalism, prof. Tor Andræ.

23 november Några ord om vänlighet, författaren Gustaf Hellström.

28 november ”Dagar utan mål” av Eugen O’Neill, Helsingborgs stadsteater.

1935 ………………………………………………………………………

7 februari Det kemiska kriget, överstelöjtnant Helmer Bratt.

13 februari Dansk visafton med Christian Gottschalch och Carl Schnedler-Meyer.

21 februari Mongoliet i ord, bild och toner, författaren Henning Haslund.

27 februari Kring Saar-omröstningen, landshövding Alvar Rodhe.

13 mars ”Hycklare” av Finn Halvorsen, Hälsingborgs Stadsteater.

29 mars Samhället och fosterfördrivningen, statsrådet Karl Schlyter.

4 april Konsert, Lunds Studentsångförening.

9 april Befolkningsfrågan. Radiodiskussion. Professorerna Sven Tunberg, Gunnar Myrdal, Georg Andrén, Nils von Hofsten, Sven Wiksell, Gustaf Åkerman, Arvid Runestam samt docent Axel Höjer.

25 april Semitisk livssyn, prof. H. S. Nyberg.

4 oktober Hälsningsgille, fil. lic. Ivar Harrie.

10 oktober Konsert, dr W. Baranowski, fru Nora Duisberg- Baranowski och Guido Vecchi.

15 oktober The Revolt against Reason, Bertrand Russell.

18 oktober ”På grund” av G. Bernhard Shaw, Hälsingborgs stadsteater.

22 oktober Tillströmningen till de akademiska banorna och därmed sammanhängande problem, prof. Sven Wiksell.

7 november Östersjöinloppen och södra Östersjön i Sveriges försvarsproblem, kommendörkapten Helge Strömbäck.

13 november Internationella sällskapet för samtida musik, danska sektionen.

15 november Skaldeafton till förmån för intellektuella landsflyk- tiga, dr Ivar Harrie (inledare).

22 november Erhvervsvejledning for studenter, mag. Poul Bahnsen.

26 november Stillingen i Sønderjylland, f. d. minister H. P. Hansen.

1936 ………………………………………………………………………

13 februari Sak och sken i svensk opinionsbildning, fil. dr Knut Hagberg.

10 mars Minnen från Abessinien, generalmajor Eric Virgin.

19 mars Min flygresa runt Sydamerika, Peter Freuchen.

1 april Konsert, Akademiska Kapellet.

23 april Tyskland och Europa, redaktör Nic. Blaedel.

17 september Partiledarnas radiodiskussion.

20 september Valresultaten. Tillfälle till supé före kl. 2.

4 oktober Hälsningsgille, prof. Martin P:son Nilsson.

8 oktober Känslotänkandets faror för politiken mellan folken, prof. Vilhelm Lundstedt.

22 oktober Fem år med Strindberg, teaterdirektör August Falck.

27 oktober Nordens dag. Radioutsändning av de nordiska statsöverhuvudenas anförande. Tanken Norden genom tiderna. Föredrag av prof. Fr. Paasche, Oslo.

30 oktober ”Ryttarpatrullen” av Frantisek Langer, Hälsing- borgs Stadsteater.

20 november På tröskeln, författaren Sven Lidman.

4 december Mexico i färgfilm, dr Aage Krarup-Nielsen.

1937 ………………………………………………………………………

10 februari Dagsnytt från tuberkulosfronten, med. dr Gustaf Neander.

18 februari Konsert, Lunds Studentsångförening.

24 februari Konjunkturväxlingar, dir. Assar Gabrielsson.

2 mars ”Pygmalion” av Bernhard Shaw, Hälsingborgs stadsteater.

8 mars Danmark och Norden, statsminister Th. Stauning.

12 mars Hollywood, skådespelaren Johannes Poulsen.

7 april Europas horisont, författaren Bertil Malmberg.

15 april Det spanska inbördeskriget, red Andreas Vinding.

13 september Nordiska kulturproblem, Jørgen Bukdahl, Hans Kirk, Waldemar Brøgger och Ivar Harrie.

4 oktober Hälsningsgille, kronprins Gustav Adolf.

13 oktober Lund 1945, docent Aron Borelius.

27 oktober Ett förbisett svenskt storverk, rektor Eirik Hornborg.

2 november Konsert, Göta Ljungberg, operasångerska.

18 november Skall jag gömma skräpet?, intendenten Sven Kjellberg.

2 december ”Lavinen” av Karol Capec, Hälsningborgs stads- teater.

1938 ………………………………………………………………………

7 februari Tidsläget och ungdomens uppgift, dr Sven Hedin.

11 februari Lufttrafik förr, nu och i framtiden, Carl Florman, chef för Aerotransport.

21 februari ”Höfeber” av Noel Coward, Hälsingborgs stads- teater.

1 mars Early Stages in Human Evolution (om pekingmän- niskan), dr Paul Stevenson, föreståndare för Rockefellerinstitutet i Peking.

10 mars Ung dansk digtning med författarna Hakon Stang- erup, Marcus Lauesen, Hans Hartvig och See- dorff Pedersen samt Chr. Gottschalch, pianist.

18 mars Ny nordisk musik med Gunnar Andersson, Sten Broman, Ole Willumsen, Johan Bentzon, Sigurd M. Rascher, Kjell Roikjer, Wassely Holm-Ander- sen och Storm Andersen-Nexö. Det unge Tone- kunstner-selskabs Blæserkvintet. Internationella sällskapet för samtida musik.

29 april Om teater, Pauline Brunius, chef för Dramatiska Teatern.

5 maj Om revyn, Karl Gerhard.

17 september Mina försök med vildgäss, författaren Bengt Berg.

4 oktober Hälsningsgille, författaren Anders Österling.

15 oktober Filmregissören Leni Riefenstahl om Olympiadfilmen.

4 november Sorte og hvide i Afrika, friherinnan Karen Blixen.

1939 ………………………………………………………………………

10 februari Aktuella problem rörande naturfolken, prof. Gustaf Bolinder.

22 februari Övningstiden – befälsfrågan – studenterna, överste Axel Gyllenkrok.

27 februari Norsk uppläsning, Herman Wildenvey (Norge).

3 mars ”Med strömmen” av Vilém Werner, Helsingborgs stadsteater.

30 mars Sång, fru Eva Helena Grill.

4 april Kåseri och uppläsning, Frans G. Bengtsson och Karl Ragnar Gierow, Universitetsaulan.

4 oktober Hälsningsgille, landshövding Arthur Thomson.

12 oktober Luftkriget i teori och praktik, överste Åge Lund- ström.

26 oktober Finland och Norden, rektor Eirik Hornborg, Helsingfors.

2 november Musikafton. Felix Cruce, violin, Signe Hansson, piano.

9 november Den svenska filmkonstens problem, Vilhelm Moberg.

16 november Den nya koralboken, biskop Gustaf Aulen, prof. Oskar Lindberg, domkyrkokapellmästare Josef Hedar, Domkyrkokören.

6 december Finland och Sverige, historisk överblick av prof. Sture Bolin. Representanter för skilda partipolitiska och andra åskådningar.

1940 ………………………………………………………………………

15 februari Corfitz Ulfeld och Leonore Christine under malmö- tiden, Ernst Norlind.

22 februari 1918–40: Den svenska armén, dess rasering och återuppbyggande, generalmajor Helge V. Jung.

7 mars Eskimåliv, dr phil. Kaj Birket-Smith (Köpenhamn).

4 april Kulturfolken och kriget, chefred. Leon Ljunglund.

4 oktober Hälsningsgille, prof. Fredrik Böök.

10 oktober Musikafton med dr W. Baranowski och fru Nora Duesberg-Baranowski.

3 november Isak Dinesen (Karen Blixen).

5 november “Mayerlingdramat”, Riksteatern.

7 november Enhetsskolan, prof. Erik Wellander.

19 november Från teologen till geologen: promenad med sång genom Akademiska Föreningens 110 år, redaktör Ture Sjögren, föreståndare för AF:s arkiv.

8 december Dansk afton, prof. Ejnar Thomsen, skådespelare Holger Gabrielsen, operasångare Axel Schiøtz.

1941 ………………………………………………………………………

13 februari Paris-Vichy, socialrådet G. Löwegren.

20 februari Befolkningsfrågan, prof. H. Nilsson-Ehle och generaldirektör Nils Wohlin.

28 februari Teaterns sociala kris, regissör Olof Molander.

3 mars ”En riktig karl” av Noel Coward, Hälsningborgs stadsteater.

17 mars Skymning eller gryning, John Cullberg, biskop i Västerås.

27 mars Nordisk studentafton cand. mag. Harald Mogensen (Köpenhamn), fil. kand. Aksell Löve (Reykjavijk), fil. stud. Olav Lofthus (Oslo), fil. stud. Per Solstrand (Helsingfors), Lunds Studentsångförening.

3 april Klassiskt och nordiskt. Frihetskamp och dikt. Dr Emil Zilliacus (Finland).

21 april Studentsång, Lunds Studentsångförening.

4 oktober Hälsningsgille, statsrådet Gösta Bagge.

9 oktober Kyrksångare – en dalmålning i prosa, prins Wilhelm.

24 oktober Lund genom tiderna, prof. Lauritz Weibull.

4 november Skånes försvar, generalmajor Ernst af Klercker.

17 november Filmstudentafton, lundensiska karnevalsfilmer, Ture ”Tusse” Sjögren.

21 november Pianokonsert med Brita Hjort-Karström.

3 december Svenska idrottsbragder, civilingenjör Bo Ekelund, Stockholm.

1942 ………………………………………………………………………

19 februari Sverige och dess grannar, prof. Nils Ahnlund.

21 februari Konsert, Aulikki Rautawaara-Aminoff (Finland).

19 mars Flottan under neutralitetsvakt och krig, amiralen och chefen för marinstaben Yngve Ekstrand. Inställd p g a snöhinder.

9 april Om Goyas “Krigets fasor”, Axel Gauffin, chef för Nationalmuséum.

16 april ”Förklädd Gud”, Hjalmar Gullberg reciterar. Aka- demiska kapellet, dirigent John Fernström och Gerhard Lundquist.

4 oktober Hälsningsgille, biskop Tor Andræ.

30 oktober Filmafton: Danmark i Farver, K. V. Hansen, sekre- taer Berlingske Tiderne.

5 november Marinens neutralitetsvakt, amiralen och chefen för kustflottan Yngve Ekstrand.

20 november Demokrati och försvar, försvarsminister Per Edvin Sköld.

26 november Kristidens folkhushållning, statsrådet Frithiof Domö.

8 december Kampen mot vår folksjukdom tuberkulosen, general- direktör J. Axel Höjer, överläkare H. Malmros och Erik Hedwall.

10 december Engelska intryck, biskop Yngve Brilioth.

1943 ………………………………………………………………………

4 februari Vad blir det av akademikern?, fil. lic. Ejnar Neymark.

10 februari För Norge. Ett litterärt musikaliskt program.

1 mars Diskussion om Nordens förenta stater, Anders Örne och Atos Virtanen.

11 mars Studenter i fångläger, Yngve Frykholm, sekreterare i E.S.R.F.

27 mars Uppläsning av skådespelaren Holger Gabrielsen.

28 mars Dansk studentafton, Clara Pontoppidan, kungl. skuespilerinde, och Axell Schiøtz, operasangere.

31 mars Radiosänd afton: Om Lund och det lundensiska med Gustaf Hellström, Frans G. Bengtsson, Fritiof Nilsson-Piraten, Ivar Harrie, Gabriel Jönsson, Ernst Norlind och John Tandberg.

13 april ”Swedenhielms” av Hjalmar Bergman, Hälsing- borgs stadsteater.

4 oktober Hälsningsgille, docent Hans Ruin.

12 oktober Lund och Uppsala, prof. Johannes Lindblom och prof. John Landqvist.

25 oktober Ernst Norlind och Edvard Persson om och av Birger Sjöberg. Inställd.

29 oktober ”Månen har gått ned” av John Steinbeck, Hälsing- borgs stadsteater.

15 november Ett andra Tyskland, fil. lic. Arvid Fredborg.

19 november Ett fredsproblem, dir. Albin Johansson, chef för Kooperativa förbundet.

3 december Från Finlands hemmafront, generaldir. Arvi Poijärvi.

15 december En afton till minne av Birger Sjöberg med Ernst Norlind och Karin Juel.

1944 ………………………………………………………………………

24 februari Sten Broman kåserar om Franz Berwald, Skåne- kvartetten (Gunnar Andersson, Sten Broman, Erik Ekelund och Gunnar Ek) spelar.

17 mars Svenska Röda Korset och dess internationella hjälpverksamhet under det andra världskriget, Folke Bernadotte.

13 april Hovsångarparet Einar Beyron och Brita Hertz- berg. Uppskjuten.

20 april Den svenska flyktingpolitiken, socialminister Gustav Möller.

9 maj Lundensiska karnevaler med Yngve Schaar, Torsten Brodin, Karl Ragnar Gierow, Anders Sten, Bengt Hjelmqvist och Ture ”Tusse” Sjögren.

4 oktober Hälsningsgille, prof. Einar Löfstedt.

24 oktober Film- och teaterskådespelaren Anders Henriksson. Inställd.

27 oktober Cullberg-baletten, Birgit Cullberg och Amy Aaröe.

2 november Lennart Bernadotte kåserar om film och visar kortfilmer.

1 december Konstnären ser på sitt motiv med Ragnar Josephs- son, Ernst Norlind och Ivar Jordell.

5 december Jag reste ut som lundensare, en afton med Nils Ambolt, Gerhard Bendz, John Karlzén och Anders Sten.

1945 ………………………………………………………………………

13 februari Den danska motståndsrörelsen, redaktör Børge Outze, (Köpenhamn).

13 februari Pilgrimer, prof. Albert Wifstrand, [Kristl. Studentför- bundet].

22 februari Ha svenskarna den film de förtjänar?, ”filmisen” Sven J. Hansson, Aftonbladet (signaturen Films- son), skådespelaren Anders Henriksson, Europa film, Nils-Gustav Holmqvist, Europa film.

22 februari Fil. dr Enok Hedberg, [Kristl. Studentförbundet].

15 mars Vad har vi lärt av kriget?, prof. Einar Mollander, Norge.

20 mars Nordisk studentdag.

18 april Hovsångarparet Einar Beyron och Brita Hertzberg.

8 maj Lundagård 25 år, en afton med Hans Küntzel, Ingvar Andersson, Bengt Hjelmqvist, Per Ny- ström, Gerhard Bendz, Ivar Harrie, Hjalmar Gull- berg, Karl Ragnar Gierow, Gunnar Ahlström, Karl Axel Arvidsson.

4 oktober Hälsningsgille, prof. Georg Andrén.

24 oktober Kring Fader Berg, Gösta Forsell, Sven Hallström, Ivar Kjederkvist, Lars Lundell, Ernst Norlind, Gunnar Olinder och Yngve Plym-Forshell.

21 november ”Rabies” av Olle Hedberg, i regi av Ingmar Berg- man, Hälsingborgs stadsteater.

22 november Nordens östgränsproblem, fil. dr Eirik Hornborg.

5 december Danska akademiker i Thalias tjänst. Inställd.

12 december Fra Danmarks oldtid. Filmvisning.

1946 ………………………………………………………………………

30 januari Film Appreciation, Oliver Bell, direktör vid brittiska filminstitutet.

6 februari Danska akademiker i Thalias tjänst, Beril Erbe, Manja Poulsen, Ingvar Blicher Hansen, Per Frost, Svend Saabye, Knud Wad-Thomsen, Poul Mourier.

21 februari Sven Nilsson, operasångare och Sven Crona, pianist.

7 mars Intryck från krigsförbrytarprocesserna, advokat Hugo Lindberg, redaktör Wogn Olrik, redaktör Jørgen Sandvad och redaktör Torsten Leissner.

20 mars Nordiska studentdagen. Studenter upptäcker ett folk, prof. Hans Ruin.

11 april Flyg till Amerika, Hans Ostelius.

25 april Diplomati och diplomater, envoyé G. A. Gripenberg.

9 maj Musikafton Danmark–Sverige, Internationella sam- fundet för samtida musik, Sten Broman (konferen- cier),

4 oktober Hälsningsgille, statsrådet Tage Erlander.

14 oktober Kulturfront, dir. Arvid Brodersen, Unesco.

24 oktober Solister från Operabaletten, vid flygeln Stig-Åke Axelsson.

31 oktober Samling vid Sphinxen, Orientalisk suite för två stämmor med Sigge Hommerberg och Gunnar Lorentz.

5 november Sydslesvig – danskt eller tyskt?, dr med. Emil Vermehren, Lilla salen.

14 november Prof. Emil Johansson-Thor berättar om skånskt folkliv.

6 december Mitt roligaste spexminne, Lars Erik Hallén, Sophus von Rosen, Sten Broman, Olle Ohlsson, Ove Möller.

1947 ………………………………………………………………………

6 februari Lån eller lön. Studentsociala problem under de- batt med fil. dr Ragnar Edenman, ordf. i student- sociala utredningen (inledare).

28 februari ”Lika för lika” av Shakespeare, Hälsingborgs stadsteater.

13 mars Efterkrigsproblem for Norges folk, biskop Arne Fjellbu.

17 mars Hovsångarparet Einar Beyron och Brita Hertzberg.

17 april Litteraturen och samhället, inledare professorenra Victor Svanberg och Hans Ruin. [Litterära student- klubben, Socialdemokratiska Studentklubben och Clarté.]

8 maj Grönköpings tänkare och diktare, lektor August Petersson.

25 september Diktarens möjligheter med Lars Ahlin. Människan och maskinen med Folke Fridell.

4 oktober Hälsningsgille, prof. em. Lauritz Weibull.

17 oktober ”Romeo och Jeanette” av Jean Anouilh, Hälsing- borgs stadsteater.

4 november Intryck från Sydamerika, H.K.H. Prins Bertil.

14 november Inför skolreformen, rektor Stellan Arvidsson, Skol- kommittén, [Läraraspiranternas Förening.]

18 november ”Bland jönsar och blodbadare – Glimtar från lundensiskt ordensliv”, Radiostudentafton.

4 december Palestinafrågan, justitierådet Emil Sandström, [Utrikespolitiska föreningen].

1948 ………………………………………………………………………

12 februari Nödvändigheten av Europas förenade stater, prof. Vilhelm Lundstedt.

4 mars Från själslivets utmarker. Om hypnotiska experiment, teol. och fil. dr samt med. kand. John Björkhem.

11 mars Kan kulturen rädda freden? Om Unescos verksam- het, prof. Ingemar Düring.

20 april Dagspressens ansvar, prof. Herbert Tingsten. Inställd.

25 april ”Blaa papiret”, av Helge Krog, den norske Student- erscene i Köpenhamn samt ”Romeo och Julia” av Shakespeare, Göteborgs Studentteater.

7 maj Radiosänd afton: Lundaskepticismen och ”det kritiska uppdraget” med Gunnar Aspelin, Ivar Harrie och John Karlzén.

4 oktober Hälsningsgille, prokansler biskop Edvard Rohde.

13 oktober Som Folke Bernadottes stabschef i Palestina, generalmajor Åge Lundström.

21 oktober 40-talskväll med författaren Ragnar Bergström (inledare), tonsättaren Karl-Birger Blomdahl, regis- sör Bengt Ekeroth, teknolog Lennart Holm, förfat- taren Erik Lindegren och konstnären Pierre Olofsson.

18 november Konsert med Kgl. Kammersangerinde Edith Oldrup, hovsångare Sigurd Björling och pianist Sven Crona, Universitetets aula.

30 november Med Albatross genom tre oceaner, prof. Hans Pettersson.

9 december Dagspressens ansvar, prof. och chefredaktör Herbert Tingsten.

1949 ………………………………………………………………………

17 februari Sveriges försvar och framtidens luftkrig, general- löjtnanten och chefen för flygvapnet B. G. Norden- skiöld.

25 februari ”Fröken Julie” av August Strindberg, Hälsingborgs stadsteater.

21 mars Litteratur på villovägar, fil. dr Harald Schiller (in- ledare), författaren Bengt Anderberg, författaren Dagmar Edqvist, författaren John Karlzén, redak- tör Torsten Tegnér.

31 mars Diskussion kring Kinsey-rapporten, dr Gunnar Nycander och pastor Krister Stendahl.

7 april Finska akademiska kören EOL, Universitetets aula.

21 april Diskussion kring ungdomsbrottsligheten.

3 maj Vårt framtida näringsliv, finansminister Ernst Wig- forss, bankdirektör Marcus Wallenberg och gruv- arbetare Arne Montan.

28 september ”Mamba’s daughters” av Dorothy & Du Bose Hey- ward, The Howard University Players.

4 oktober Hälsningsgille, författaren Gustaf Hellström.

20 oktober Att välja livsåskådning, prof. Ingemar Hedenius.

1 november Kiels studentcabaret ”Die Amnistierten”.

3 november Tro och vetande, biskop Anders Nygren.

23 november Frihetens värde och frihetens värn, ÖB Helge Jung.

1950 ………………………………………………………………………

6 februari Kosmisk strålning, prof. Hannes Alfvén.

24 februari I Nya Guineas urskogar, Sten Bergman.

2 mars Världens framtida livsmedelsförsörjning. Diskus- sion. Inledare fil. dr Georg Borgström.

27 mars Cullberg-baletten med Elsa-Marianne von Rosen.

17 april Konsert, Oslo studentorkester.

20 april Universitetens kris. Debatt. Inledare prof. Åke Gus- tafsson och prof. Lars Gunnar Sillén.

3 maj Individen och samhället. Debatt. Inledare Paul Björk, Gunnar Heckscher, Arne Lundberg, Viggo Starcke.

21 september Resa runt, författaren Eyvind Johnson.

26 oktober Parapsykologien, en ny värld eller gammal bluff. Olle Holmberg. Herman Siegvald, Tore Broman, Aage Marcus och John Björkhem.

27 november De intellektuellas ansvar, författaren Harry Martinsson

4 oktober Hälsningsgille, ärkebiskop Erling Eidem.

1951 ………………………………………………………………………

15 februari Kustflottan av idag, konteramiral Stig H:son Ericson, Borgarskolans hörsal i Malmö, kryssaren Tre Kronor samt Jagarna Uppland och Öland.

16 februari Konsert, Kgl. Kammersangerinde Edith Oldrup, hovsångare Sigurd Björling. Vid flygeln Sven Crona.

22 februari Skådespelarkonsten, regissör Olof Molander.

8 mars Operaparodien i spexet, Åke Sällström kåserar, lundaspexare illustrerar.

30 mars Om författarinnan Agnes von Krusenstjerna, Olof Lagerkrantz.

26 april Uppfostran och livsåskådning. Diskussion mellan John Cullberg, Alf Ahlberg, Stellan Arvidsson, John Landquist, Edgar Mannheimer.

26 september Om staden Lund, prof. Lauritz Weibull.

4 oktober Hälsningsgille, prof. Malte Jacobsson.

17 oktober Vad krävs av oss? Synpunkter av en militär, ÖB Nils Swedlund.

24 oktober Straffets vara eller icke vara. Diskussion mellan byråchef Torsten Eriksson, prof. Karl Olivecrona, prof. Ivar Strahl.

8 november Det akademiska befordringsväsendet. Inledare prof. Kjöllerström, docent Gudmund Smith, teol. kand. Per-Erik Rönquist.

14 november Birgit Åkesson dansar och talar om dansens situa- tion.

5 december Krigets vardag i Korea, cand. jur. Jørgen Andersen- Rosendal.

1952 ………………………………………………………………………

21 februari Om Robert Storm Petersen, danske lektorn Emil Frederiksen.

21 mars ”Staten och individen”, redaktör Evert Arvidsson (inledningstal), chefred. Ivar Harrie, prof. Gunnar Heckscher och f. statsrådet Ernst Wigforss.

4 april Vad är moralisk upprustning?, dir. J. Ferden, (inled- ningstal), lektor B. Mowatt och stiftsprost P. Broder- sen.

21 april Kan freden tryggas?, norske generalen H. Riiser- Larsen.

24 april Dansen genom tiderna, koreograf Lia Schubert och Jean Derd. Uppläsning Sven-Erik Gamble.

23 september Människan och hennes värld, prof. H. Sjöbring.

4 oktober Hälsningsgille, författaren Sigfrid Siewertz.

10 oktober Recitation av svensk lyrik (av bland andra Ferlin, Gullberg och Strindberg) med Anders de Wahl.

16 oktober Tolvton eller treklang?, tonsättaren Karl-Birger Blomdahl.

7 november Skvallerspegeln – ett sociologiskt experiment, rektor fil.lic. Sven Björklund.

19 november Operaafton med Brita Herzberg och Einar Beyron.

11 december Diktaren och kritikern, författaren Stig Dagerman, redaktör Ebbe Linde och redaktör Bengt Holm- qvist.

1953 ………………………………………………………………………

5 februari Afrika söder om Sahara, Gösta Bringmark, politisk redaktör Arbetet, prof. Gustaf Bolinder och upp- täcktsresanden Olle Strandberg.

24 februari Nordiska Rådet, vad det är och vad det vill, prof. Nils Herlitz.

19 mars Idéer i Lund – politik i Stockholm, statsminister Tage Erlander. Universitetets aula.

16 april Diskussion om insemination och konstgjord be- fruktning, jurist Gerhard Hafström, gynekolog Sven Sjöstedt och teolog Gunnar Rosendahl.

4 oktober Hälsningsgille, riksarkivarie Ingvar Andersson.

14 oktober Radikalismen vid sekelskiftet, finansminister Ernst Wigforss och dramatenchefen Karl Ragnar Gierow.

24 september Ensemble ur marionetteatern i Braunschweig under ledning av prof. Harry Siegel. Universitetets aula.

18 november ”Henrik IV” av Luigi Pirandello med Max von Sydow, Hälsingborgs Stadsteater.

3 december Kan människan förbättras?, Åke Gustafsson, prof. och genetiker.

1954 ………………………………………………………………………

14 februari Alice Babs och Charles Norman.

17 februari Min musik, med åtta lundaprofessorer.

17 mars Bild och betraktare, Lars Wellton, Sven Lundqvist, Felix Hatz, Olle Bærtling, Carl Otto Hultén.

27 mars Nordisk fest, författaren Bertil Malmberg.

1 april ”Kanske en diktare” av Ragnar Josephson, Häl- singborgs stadsteater med Hilding Gavle.

8 april Evert Taube.

23 april Hur vi byggde luftbron till Berlin, Arthur Hender- son, f. d. flygminister (England). Universitetets aula.

29 september ”En idealist” av Kaj Munck, med Poul Reumert.

4 oktober Hälsningsgille, bruksdisponent Gerhard de Geer.

4 november Låga öresundspriser, ett rimligt privilegium. Byrå- chef Stig Bergström, chefred. Gösta Netzén.

12 november Det viktigaste riksdagsbeslutet under min tid, statsrådet Gustav Möller.

18 november ”Skådespelaren” av Rudolf Värnlund, Hälsing- borgs stadsteater.

25 november Ingmar Bergman talar personligt om film.

1955 ………………………………………………………………………

20 januari Marionetteatern, Michael Meschke.

3 februari Dansafton, Birgit Åkesson.

24 februari 40 år med ett arkiv, Ture ”Tusse” Sjögren.

3 mars H.C. Andersen-afton med Bo Grønbech, Sam och Henny Beskow. Lilla salen.

14 mars Mimens mästare, Marcel Marceau.

16 mars ”Drottning Christina” av August Strindberg, Hälsingborgs stadsteater.

17 mars Universitetets upprustning. Debatt med statssekre- terare Ragnar Edenman, prof. Erik Lönnroth och Per Svenonius, SFS.

24 mars Birger Sjöberg-afton. Skådespelaren Karl-Magnus Thulstrup. Konsertsalen.

25 mars Nytårskomedie. Köpenhamns Studenterforening.

31 mars ”När dagen vänder” av Paul Claudel, Göteborgs stadsteater.

14 april Bachs solosonater, Emil Telmányi.

21 april ”Vår lilla stad” av Thornton Wilder, Hälsingborgs stadsteater.

28 april Lönesättningen – statens eller organisationernas uppgift?, statsminister Tage Erlander, direktör Curt Stefan Giesecke, direktör Bertil Kugelberg, ordföranden i LO Axel Strand, direktören i TCO Valter Åman.

24 september Mimens nyskapare, Etienne Decroux.

4 oktober Hälsningsgille, författaren Sigurd Hoel.

6 oktober Louis Armstrong med orkester.

19 oktober Författaren Tage Aurell.

27 oktober Tyskland och europeisk säkerhet, Willy Brandt.

5 november ”Komedi på en bro” av Bohuslav Martinu, ”I Italien” av Hjalmar Bergman, ”Frankie and Johnny” av C. G. Kruuse, Malmö Stadsteater.

16 november Vart tog lyckan vägen? Diskussion med redaktör Evert Andersson, redaktör Kaj Björk, riksdagsman James Dickson, redaktör Nils Kjellgren, dr P.H. Törngren.

24 november ”Major Barbara” av Bernhard Shaw, Riksteatern.

1 december Akademiska Föreningen 125 år, prof. Aron Bore- lius. Stora salen & Athen, AF-Borgen.

16 december Laxnessafton med Haldór Laxness och Gabriel Jönsson. Inställd.

1956 ………………………………………………………………………

27 januari Arden of Faversham, Theatre Workshop (England).

8 februari Brev från Milles, prof. Ragnar Josephson.

16 februari Vill vi ha studielön? Debatt.

24 februari ”Ett dukkehjem” av Henrik Ibsen, Riksteatern.

1 mars Rom och Coca-Cola – om Västindien, kåsör Olle Strandberg.

8 mars Statsministerafton, Tage Erlander.

12 mars Der Meister der Glasharfe – Bruno Hoffman spelar glasharmonika, Konsertsalen.

18 mars Poeterna Gunnar Björling, Bo Carpelan och Sol- veig von Schoultz läser egna verk, Lilla salen.

22 mars Akademikernas fackföreningsproblem. Inledare Jan Carl Almquist, SACO och Valter Åman, TCO. Konsertsalen.

26 mars ”Ornifle” av Jean Anouilh, Malmö Stadsteater.

13 april Strejken och det fria ordet, kårordf. Jan Forkman, redaktör Osvald Fager (Helsingfors), chefred. Poul Møller (Köpenhamn), redaktör Arne Riis-Flor (Köpenhamn), chefred Anders Yngve Pers (Väs- terås), docent Gunnar Petrén (Stockholm) och redaktör Börje Outze (Köpenhamn), Universitets- husets aula.

7 maj Nobelpristagare Haldór Kiljan Laxness.

19 september ”Två herrars tjänare” av Goldoni, Piccolo Teatro di Milano.

2 oktober Peter Freuchen berättar. Inställt.

4 oktober Hälsningsgille, Karl Ragnar Gierow.

11 oktober Dansen i indisk religion och kultur – Lilavati dansar och Bengt Häger kåserar.

18 oktober ”Snaran” av Werner Aspenström och “Stolarna” av Ionesco, Malmö stadsteater.

25 oktober Studentkåren – lekskola eller fackförening?.

1 november Lundensiskt fyrtio- och femtital, Elsa Grave, Ingmar Gustafsson, Majken Johansson, Göran Printz-Påhlson, Sven-Christer Swahn. Senarelagt. Ersatt med: Om den politiska situationen i Ungern, docent Valmos Vajda.

15 november ”Toreadorvalsen” av Jean Anouilh. Gästspel av Gösta Cederlund och Margareta Krook, Hälsing- borgs stadsteater.

26 november ”Anne Franks dagbok”. Riksteatern med Nadja Witzansky och Frank Sundström.

3 december The miracle in nationalism in the African Gold Coast, Richard Wright, (USA).

5 december Lund tur och retur, byrådirektör Bengt Hjelmqvist.

1957 ………………………………………………………………………

25 januari Romanen om utvandrarromanen, Vilhelm Moberg.

31 januari Genljud av ynglingasjälens förtjusning i 1. Fädernes- landets kvinnor. 2. Havet i uppror och vila, 3. Italisk natur och lyrik samt 4. Det spanska Amerika, Evert Taube.

7 februari Film 57 – Förfall eller förnyelse, direktör C. A. Dym- ling, regissör Ingmar Bergman, redaktör Bengt Idestam-Almqvist (Robin Hood), regissör Arne Mattsson, direktör Harry Schein m. fl.

14 februari Spriten – skådespelaren Georg Fant, fil. dr H. K. Rönblom, byråchef August Åman, med. lic. Len- nart Kaij, Göte Lyckevall, ordf. länkarna i Göteborg.

20 februari ”Gigi” med Berit Gustafsson, Naima Wifstrand, Folke Sundqvist m. fl., Malmö stadsteater.

23 februari Köpenhamnsstudenternas nytårskomedie.

27 februari Svend Asmussens orkester.

2 mars Charlie Norman med orkester. Kårdans.

8 mars Statsministerafton, Tage Erlander.

11 mars Bournonville, Det Kongeliges Balett, Köpenhamn.

14 mars Om utlandsjournalistiken, Kurt Andersson.

21 mars Stravinskijs ”Historien om en soldat” samt baletten ”Frankie and Johnny”, Malmö stadsteater.

6 april ”Se dig om i vrede” av John Osborne, Dramaten.

11 april Hur man blir professor, prof. Ragnar Bergendal, prof. Gösta Ehrensvärd, prof. Harald Eklund, prof. Åke Petzäll.

16 april Om Brecht som dramatiker och teaterman. Chefen för Brechtarkivet i Berlin, Hans-Joachim Bunge. Kajutan.

19 september En kväll med Per Aabel, skådespelare (Norge).

24 september Hos Algeriets rebeller, utrikesred. Sven Öste.

26 september Liket i biblioteket – Om detektivromanen, redaktör Barbro ”Bang” Alving, författaren H. K. Rönblom och författaren Gustav Sandgren.

29 september Jazz- och modegala, ”Rock around the clock”.

4 oktober Hälsningsgille, författaren Eyvind Johnson.

6 oktober Théatre mécanique – Harry Kramer (Berlin–Paris).

17 oktober Gitarrafton med Andrés Segovia.

24 oktober Kärlek i tjugonde seklet, redaktör Marianne Höök, kyrkoherde Gunnar Rosendal och författaren Bertil Schütt.

28 oktober ”Fröken Rosita” av Federico Garcia Lorca. Malmö stadsteater.

31 oktober Lundensiskt fyrtio- och femtiotal, lyrikafton med Elsa Grave, Ingemar Gustafsson, Majken Johans- son, Anna Rydstedt, Göran Printz-Påhlson, Sven- Christer Swahn, Jan-Olov Ullén.

13 november Negerbaletten Brasiliana.

21 november ”Isak Juntti hade många söner” av Björn-Erik Höijer, Göteborgs stadteater.

26 november Tråkiga mössor – några reflexioner i föreläsaren närliggande ämnen, Åke Falck.

3 december Lundalynnen, författaren Axel Ahlman, chefred Allan Fagerström och författaren John Karlzén.

Utan datum Lulu Ziegler, kårdans.

1958 ………………………………………………………………………

7 februari Teaterminnen, Maria Schildtknecht.

12 februari Maurice Chevalier.

20 februari De teologiska fakulteternas framtid, prof. Ingemar Hedenius, prof. Gustaf Wingren, prof. Harald Eklund.

24 februari Våra vanligaste monstra, prof. Bertil Hanström, docent Per Brinck, prof. Anton Bruun och red- aktör Torsten Jungstedt.

27 februari Josephine Baker och Svend Asmussens orkester.

6 mars Statsministerafton, Tage Erlander.

13 mars Ärftlighet och politik, prof. Åke Gustafsson.

20 mars Primitiv afton, John-Erik Elmberg.

23 mars Radioprogrammet Vet ni vad? Dagmar Lange, Per Ohlin, Mats Rehnberg, Kjell Stensson, Bernard Tarschys, Gösta Ehrensvärd, Herbert Friedlander, Nils-Erik Baehrendtz (frågeledare), Charlie Norman med kvartett.

26 mars Alf Martin, redaktör, London.

31 mars A Scientist’s Religion, Kathleen Lonsdale, Konsertsalen.

10 april Svensk handelspolitik under andra världskriget, Gunnar Hägglöf, Sveriges ambassadör i London.

21 april Universitetets framtid, fil. dr Sven Moberg, rektor Philip Sandblom och fil. lic. Rune Persson.

26 april Uarda 50 år (specialföreställning för särskilda leda- möter), Lundaspexarna.

22 september Konsert av Wiener Sängerknaben.

25 september Vilse i världen – nationalkaraktärer, vardagsvanor och excentriciteter världen runt, Jan Olof ”Jolo” Olsson och Margareta Sjögren.

30 september ”Tolvskillingsoperan” av Bertold Brecht, Hälsing- borgs stadsteater.

3 oktober Nordisk lyrikafton med Ole Wivel, Erling Christie, Bo Carpelan, Werner Aspenström, Bengt Holm- qvist.

4 oktober Hälsningsgille, prof. Johannes Bröndsted, Köpen- hamn.

8 oktober ”Domaren” av Vilhelm Moberg, Riksteatern.

13 oktober Die kleine Komödie, Hamburgs literarisches Cabaret.

23 oktober Våra framtida städer – Arkitektur och stadsplane- ring, prof. Sune Lindström, prof. Peder Breds- dorff, prof. Nils Ahrbom, borgarrådet Yngve Larsson, prof. Aron Borelius.

30 oktober Konsert, Evert Taube.

4 november Visor från hela världen, William Clauson, svensk- amerikansk vistrubadur och folksångare.

7 november Försvarsvilja och pacifism, generalmajor Curt Göransson, prof. Gunnar Heckscher och författa- ren Per Anders Fogelström.

13 november Diplomat i USA, ambassadör Eric Boheman.

16 november Radioprogrammet Vet Ni Vad? Ernst Barony, Per Ohlin, Mats Rehnberg, Kjell Stensson, Bernardh Tarschys, Carola Lakocinski, Nils-Erik Baerendtz (frågeledare).

20 november Spetsbergenafton, prof. Gösta Liljeqvist, fil. dr Valter Schytt och konstnären Roland Svensson.

25 november ”Ägget” av Marceau med Ernst-Hugo Järegård, Hälsingborgs stadsteater.

1 december Det Lund jag mötte, prof. Ragnar Josephson.

Utan datum Science Fiction, Harry Martinson.

1959 ………………………………………………………………………

5 februari Blå Indien – färgbildsafton, redaktör Torgny Sommelius.

12 februari Antikens historier, Alf Henriksson.

19 februari Spanska danser, Susana Y. José.

25 februari Show med Alice Babs, Svend Asmussen, Ulrik Neuman.

27 februari Statsministerafton, Tage Erlander.

5 mars Hur skall det gå för Frankrike? Victor Vinde.

11 mars ”Glasmenageriet” av Tennessee Williams, Atelier- teatern Göteborg.

19 mars Nerbusningen, prof. Ivar Agge, stadsfiskal Lennart Eliasson, byråchef Torsten Eriksson, länspsykiater Hans Hartelius, rektor Paul Lindblom, redaktör Torsten Tegnér.

20 mars ”Barberaren i Sevilla” av Rossini, Kungliga Teatern.

2 april Wienklassisk pianoafton, Friedrich Gulda med verk av Bach, Händel, Haydn och Beethoven.

6 april Krisen i fransk politik 1945–59, Pierre Mendès- France, f. d. ministerpresident, Frankrike.

9 april Syd-Afrikas rasproblem, Gunnar Helander.

13 april The Crisis of Modern Man, J. B. Priestley.

14 april Skräckafton: ”Petit Guignol” med Toiwo Pawlo, Max von Sydow, Tor Isedal, Gunnel Lindblom, Jan Hemmel (regi), Torsten Jungstedt (producent), Kjell Stensson (ljud).

4 maj Asien, Afrika och västlandet, Dag Hammarskjöld.

24 september Gitarrkonsert, Andrés Segovia.

2 oktober Öde och kultur, Ilja Ehrenburg, rysk författare.

4 oktober Hälsningsgille. Ungdomliga utopier förr och nu, Ernst Wigforss, f. d. statsråd.

8 oktober Trotskij, Olof Lagercrantz.

26 oktober Humanitär utrikespolitik, Henrik Beer, Röda Kors- ets nya världschef.

29 oktober ”Generalen på skolbänken” av Jean Anouilh, Marianne Aminoff och Frank Sundström, Hälsing- borgs stadsteater.

5 november Min bästa resa, Barbro ”Bang” Alving, Jan Olof ”Jolo” Olsson och Gustaf Näsström.

9 november Crisis In Africa, John Stonehouse, parlaments- ledamot.

12 november Möte med Sydafrika, Per Wästberg.

16 november Virtuosi di Roma. Collegium Musicum Italicum Vivaldi, Pergolesi Cimarosa, Rossini.

24 november ”Utsikt från en bro” av Arthur Miller, Hälsingborgs stadsteater.

28 november Sistenovemberspexet “Mylady”.

1 december Lund i dikten och dikten i Lund, prof. Algot Werin.

1960 ………………………………………………………………………

25 januari ”Att tiga” av Roman Brandstaetter, Folkteatern Göteborg.

4 februari De spalter som föreställa världen… redaktör P. G. Peterson.

12 februari Pressen och processen, hovrättsrådet Per-Erik Fürst, statsåklagare Erland Strandmark, chefred. Per Wrigstad (Expressen), advokat Ragnar Gottfarb, författaren H. K. Rönblom och redaktör Rolle Ståhlström.

18 februari Skandinaviska baletten med Elsa Marianne von Rosen och Vladimir Skouratof.

26 februari Statsministerafton, Tage Erlander.

2 mars Intim revy med Alice Babs, Svend Asmussen, Ulrik Neumann, Stig Järrel och Gösta Bernard. Bengt Hallbergs orkester.

10 mars Enmansteater, Claes Gill. Inställt.

10 mars Theatre in a Socialist Society, Juri Svadskij, Sovjetrysk folkartist och chefregissör.

18 mars Socialpolitikens framtid, prof. Gunnar Heckscher och docent Kurt Samuelsson.

20 mars Studentbarnafton för våra minsta.

24 mars Norrland i stöpsleven, prof. Per Brinck, general- direktör Erik Grafström, Vattenfall, renskötare Per Idivuoma, riksdagsman Ragnar Lassinantti och rektor Lennart Walmark.

1 april Mannequin-uppvisning – La haute couture de Borg och spexarna. Operation dagsverke.

7 april Kumbels gruk – og hvad jeg ville ha sagt, Piet Hein.

22 april Listening to music, Dean Dixon.

16 maj The Unity and Continuity of Europe, Arthur Koestler.

24 september Inga Tidblad.

3 oktober Nordiskt femtiotal, P. P. Rohde (Danmark), Paal Brekke (Norge), Jörn Donner (Finland) och Lars Forssell (Sverige).

4 oktober Hälsningsgille, prof. Erik Lönnroth.

13 oktober Varför görs det ingenting? (afton för klagande) med diverse kverulanter.

20 oktober SOS from South Africa. Raymond Kuhene och Nano Mahomo.

27 oktober Kulturpolitik i världssamhället, stadsrådet Ragnar Edenman, docent Gunnar Brandell och ombuds- man Rolf Rembe.

4 november Kan vi forske oss till fred? Johan Galtung.

29 november Det nya riket – folkhemmets marodörer, fil. dr Sven Stolpe.

30 november Lundaspexet “Harakiri”.

1 december Student 1908, prof. Ragnar Bergendal.

4 december Brecht-Abend – Deutsches Theater, Berlin: Gisela May, Ernst Busch, Wolfgang Langhoff, Wolfgang Heinz.

12 december Italiensk dockteater, Opera dei Burratini, Konsert- salen.

Utan datum Dansk musikafton, Lunds Kammarmusiksällskap.

1961 ………………………………………………………………………

24 januari Africa south, redaktör Ronald Segal.

26 januari ”I sista minuten” av Aldos de Benedettis med Signe Hasso, Hälsingborgs stadsteater.

9 februari Från Moskva till Hyannis Port, Jan-Olof ”Jolo” Olsson.

23 februari Är pornografin skadlig?, redaktör Bengt Holm- qvist, DN, redaktör Carl Gustaf Böethius, Vår Kyrka, redaktör Lillemor Holmberg, prof. Alvar Nelson och docent Bo Gerle.

21 februari Pianoafton, André Tschaikowsky.

28 februari Förhållandena i de Portugisiska kolonierna, exil- ledare Joao Cabral. [Utrikespolitiska Föreningen].

2 mars Intryck från Castros Cuba, författaren Mårten Edlund.

9 mars Vi fem: Alice Babs, Svend Asmussen, Ulrik Neu- mann, Stig Järrel, Sven Holmberg.

15 mars Skandinaviska baletten med Elsa-Marianne von Rosen.

24 mars Statsministerafton, Tage Erlander.

26 mars Bergmandebatt: Andlig tomhet eller konstnärlig fulländning, Bengt Idestam-Almqvist (Robin Hood), Viveka Heyman, Folke Isaksson, Gunnar Oldin, Ib Monty (chef för Det Danske Filmmuseum). Inställt.

19 april The renascence of Asia, prof. C- Northcote Par- kinson.

22 april ”Käre lögnare” med Karin Kavli och Kolbjörn Knud- sen, Göteborgs stadsteater.

8 maj English Political Press Today, Kingsley Martin, redaktör The New Statesman, Konsertsalen.

21 september Mord i biblioteket, redaktör Åke Runnquist, BLM.

28 september ”Vintergatan” av Karl Wittlinger med Ernst-Hugo Järegård och Jan-Olof Strandberg, Göteborgs Stadsteater.

4 oktober Hälsningsgille, prof. Olle Holmberg.

12 oktober Hotad demokrati, Saco-direktör Bertil Östergren, folkpartiets partisekreterare Olle Dahlén, fil. lic. Ulrich Herz och docent Hans Meijer.

24 oktober Henrique Galvao, frihetskämpe och ”kaparkapten”.

26 oktober Åke Wassing, författare och sjöman.

19 oktober Tage Aurell.

31 oktober ”Gisslan” av Brendan Behan, Hälsingborgs stads- teater.

2 november Sagoafton med Tove Jansson och Lennart Hell- sing.

30 november Coto, Skugg-, hand- och dockteater, Konsthög- skolan i Gdansks studentteater.

1962 ………………………………………………………………………

6 februari ”Natt över Montmartre” av Francis Carco, Atelier- teatern Göteborg.

8 februari Ett nytt Kongo? – Stämningar från Centralafrika, redaktör Sven Öste.

14 februari Akademiskt bildningsmonopol, prof. Sten von Friesen, prof. Krister Hanell, redaktör Carl-Adam Nycop, författaren Birger Norman, TV-sänd debatt.

16 februari Chopin-Liszt-afton, Paul Badura Skoda, pianist från Wien.

19 februari ”Den nakne mannen och mannen i frack” av Dario Fo, Pionjärteatern Stockholm.

22 februari Finlands läge efter två val, f. d. justitiekansler Olavi Honka, Finland.

4 mars Josephine Baker.

8 mars Statsministerafton, Tage Erlander.

15 mars Helvetesdebatt, redaktör Erland Sundström, lektor Hjalmar Sundén, pastor Maxim Mauritsson, rektor Paul Lindblom och fil. dr Ivar Harrie.

22 mars Sydostasien i Kinas skugga, redaktör T. G. Wick- bom.

5 april Arkitektur och konstnärlig utsmyckning, konstnär Olle Bærtling, konstnär Endre Nemes, arkitekt Per-Olof Olsson och arkitekt Klas Anshelm.

24 april Pottermanship, författaren Stephen Potter.

26 april Några tankar kring nutida musik, tonsättare Karl- Birger Blomdahl.

1 maj Lundaspexet “Uarda”.

9 september 1962 års karnevalsspex ”Last holiday” eller ”De hundra dagarna”.

13 september Populära vanföreställningar, prof. Tore Broman, docent Joachim Israel, docent Jörgen Weibull.

25 september Gitarrafton med Andrés Segovia.

4 oktober Hälsningsgille, prof. John Landquist.

11 oktober Recitationsafton. Hjalmar Gullberg och Elmer Diktonius in memoriam, Ragna Ljungdell.

18 oktober Britain in the world today, Christopher Chataway, Parliamentary Secretary (the fastest man in the British Government).

25 oktober Fysik och metafysik, docent Tor Ragnar Gerholm.

1 november Hur säljer man politik?, sekr. Uno Arfvidsson (fp), kanslichef Oscar Östman, (högern), partisekr. Gustaf Jonnegård (c), sekr. Stig Lundgren (s).

5 november Gröna Hund i Lund, Hasse Alfredson, Lasse O´Månsson, Tage Danielsson, Lissi Alandh, Mauriel Ali, Sonya Hedenbratt, Mille Schmidt samt Gunnar Svenssons orkester.

8 november The novelist and the future, författaren Eric Linklater.

12 november Författaren och hans kritiker, Knut Ahnlund, Stig Carlson, Erik Hjalmar Linder, Artur Lundkvist.

14 november ”Fantastics”, Hälsingborgs Stadsteater.

22 november Afrikanska problem, docent Sture Linnér.

2 december Spexet ”Karl XII”.

3 december Destination Lund, prof. Hans Ruin.

4 december Frankrike december –62, redaktör Sven Aurén.

1963 ………………………………………………………………………

28 januari August Strindbergs ”Fadren” med Kolbjörn Knud- sen och Berta Hall, Göteborgs Stadsteater.

9 februari Zizi Jeanmaire, Ballets et chansons avec 40 artistes.

14 februari Minnen, författarna Elsa Björkman-Goldschmidt och Gusti Stridsberg.

21 februari Carl Fredrik Reuterswärd och Per Olof Ultvedt.

22 februari Duke Ellington and his famous orchestra.

1 mars Statsministerafton, Tage Erlander.

7 mars Sovjetunionen just nu, redaktör Sven Vallmark.

13 mars On the Developing Crisis in South Africa, Duma Nokwe, Secretary General of the African National Congress.

14 mars ”Vad pappa vet om kärlek”, Karl Gerhard.

18 mars Two Snarling Heads – An impromptu on Art in relation to Society in general and Centre 42 in particular, Arnold Wesker, brittisk dramatiker.

28 mars Willy Kyrklund och Karl Vennberg.

2 april Trubaduren Olle Adolphson.

28 april Regissör Roger Vadim.

12 september Kolbjörn Knudsen i ”Peer Gynt”, Göteborgs stadsteater.

1 oktober ”Äventyret” med Per Aabel, Hälsingborgs stads- teater.

3 oktober En nordisk fest till fädrens minne, författarna Klaus Rifbjerg (Danmark), Erik Pierstorff (Norge), Pekka Lounela (Finland) och Lars Gustafsson (Sverige).

4 oktober Hälsningsgille, författaren Harry Martinson.

12 oktober ”Rigoletto” med Kungliga teatern – till 150-årsdagen av Giuseppe Verdis födelse, Margareta Hallin, Erik Sundquist, Ragnar Ulfung.

14 oktober Sven B. F. Jansson, Sven X-et Erixson, Ingeborg Erixson.

16 oktober Pianoafton: Haydn, Mozart, Beethoven m. m., Annie Fischer.

17 oktober Alf Martin från London.

6 november Theatre de Pantomime de Wroclaw.

13 november Redaktör Sven Lindqvist, DN, om Indien och Kina.

13 november Boris Michael Brieman.

28 november Studentskeafton. Föredrag med levande illustrationer om modeskapande, modet och dess värld hållet på engelska av Pierre Balmain.

28 november Gentlemens Inn AF – Herriktiga bunnies, herrspel, herrtidskrifter, herrvitsare, herrsprit, herrmat, härliga gästartister, footbar for men. Klubben Tua–Atriet.

1 december AF:s årsdag, Nils Beyer om Bengt Lidforss.

17 december Giorgios Seferis, nobelpristagare i litteratur, och Sture Linnér.

1964 ………………………………………………………………………

25 januari Att tala filmspråk, Jörn Donner, Paul Kjaerulff- Schmidt, Klaus Rifbjerg, Bo Widerberg.

30 januari Mina 15 vandringsår, Vilhelm Moberg.

1 februari Mitt mord är mitt – ”Din längtans cell” av Elsa Grave, Halmstads Arenateater.

7 februari Bo Nilssons musik med Bo Nilsson och K. E. Welin.

14 februari Polsk kultur genom färgade glas, Zbigniew Cybulski.

20 februari Thelonious Monk Quartet.

28 februari Africana – Les Ballets Africains.

4 mars Barockkonsert, I Solisti Venti.

5 mars Statsministerafton, Tage Erlander.

12 mars Bild musik ord, Åke Hodell, Bengt Emil Johnson, Staffan Olzon, Pi Lind, Bengt af Klintberg, bröderna Bodin.

13 mars Lundaspexet ”Marie Antoinette”.

17 mars ”Bara på låtsas” av James Sanders, Göteborgs stadsteater.

22 mars Filosofspexet ”Van Tomen”.

7 april MJQ (Modern Jazz Quartet: John Lewis, Milton Jackson, Percy Heath, Connie Kay) samt Almeida Laurindo,

9 april Om hur jeg väver, Hannah Ryggen.

15 april Intryck från 16 år i Moskva, ambassadör Rolf Sohl- man.

22 april Poeten W. H. Auden.

14 maj Happening. Ken Dewey (USA), Bengt Rooke m. fl.

10 september Författaren Artur Lundkvist.

4 oktober Hälsningsgille, författaren Olof Lagercrantz.

13 oktober De avvikande och samhället, Alvar Nelson, Nils Nielsen, Henning Pallessen och Lars Ullerstam.

15 oktober Grönköping som kulturort, Yngve Kernell, chefred. för Grönköpings Veckoblad.

20 oktober Miguel Angel Asturias, latinamerikansk litteratur.

22 oktober ”Greppet” av Ann Jellicoe, Hälsingborgs stads- teater.

29 oktober Pianokonsert, André Tschajkovskij spelar Chopin.

8 november Pianokonsert, Adam Haraskiewicz spelar Chopin.

10 november ”Åh, vilket härligt gammalt krig” – En resa i 1914, Jan Olof ”Jolo” Olsson.

12 november ”Cosi fan tutte” av Mozart. Elisabeth Söderström, Arne Thyrén m. fl.

19 november Vems är rätten att föda barn?, Naturvetenskaplig debatt med docent Hans Regnell, docent Sören Lövtrup, docent Sture Rainer, fil. mag. och tekn. lic. Eskil Block.

20 november Errol Garner med trio.

21 november Abbé Pierre [Svalorna].

23 november Kan en modern människa undvika att vara ateist? Biskop John Robinson av Woolwich.

26 november Ljugareafton med Hasse Alfredson, Moltas Eriksson och Beppe Wolgers.

29 november Lundaspexet ”Nero”.

1 december Studentskeminnen, fil. mag. Anna Munck-Falk.

3 december Victoria och Viktorianismen, prof. Herbert Ting- sten.

11 december Lucia-blot. Papa Bues Viking Jazzband och The Caretakers.

1965 ………………………………………………………………………

25 januari Musikafton: Käbi Laretei, Sven-Bertil Taube och Jan Johansson trio.

1 februari Duke Ellington and his famous orchestra.

4 februari de Gaulle, Europa och världen, Victor Vinde.

5 februari Revolutionsafton med Leninvännen Otto Grimlund och Jan Olof ”Jolo” Olsson.

9 februari Samy Molcho, pantomimartist.

11 februari Bröderna Casey (Per Olov Enquist, Torsten Ekbom och Leif Nylén).

18 februari Pianisten Lili Kraus framför Bach, Mozart, Bartók, Schubert.

25 februari Att vara teaterkritiker, Per-Erik Wahlund. ”Från Bergamo till i morgon bittida” av Dieter Waldmann, Studentteatern. .

4 mars ”Tosca” av Puccini, Berit Lindblom, Karl-Olof Johansson, Sigurd Björling, Sten-Åke Axelson, dirigent, och Per Sjöstrand, regissör.

5 mars Det politiska och kulturella klimatet i Finland, Pentti Saarikoski, finsk kommunist, tidskriftsredaktör, poet och översättare.

12 mars Wiener Sängerknaben.

18 mars Statsministerafton, Tage Erlander.

22 mars Ella Fitzgerald med Oscar Petersons trio och Roy Eldridge Quartet.

1 april Måste kyrkan vara reaktionär?, Ludvig Jönsson, Rune Pär Olofsson och Ingmar Ström.

2 april Double Deck Trawl, Arne Domnérus orkester, Papa Bues Viking Jazzband samt Ulla och Ulrik Neumann.

3 april English Politics Today, The Rt Hon. Quentin Hogg, QC, MP, Englands ledande konservative politiker, Konsertsalen.

6 april Kulturens studentorkester framför G. F. Händel.

8 april Att skriva vers, Alf Henriksson.

28 april Motståndsrörelsen i Danmark, Egil Barfod, Stig Jensen och H. E. Teglers, Konsertsalen.

23 april Konkret musik och instrumental teater, Lars- Gunnar Bodin, Bengt Emil Johnson och Leo Nilsson.

6 september Visafton med Olle Adolphson och Monica Nielsen.

9 september Modern dans med Yvonne Rainer och Bob Morris.

16 september ”Bildade människor” av Sandro Key-Åberg, Stock- holms Studentteater.

19 september Modern Jazz Quartet (John Lewis, Percy Heath, Connie Kay, Milton Jackson).

21 september John le Carré.

23 september Ett samtal över muren med Herman Kant, tysk författare bosatt i Östberlin, Eric Nohara, journalist och studentledare bosatt i Västberlin.

1 oktober Mellanölsmanifestation, East End Jazzband.

4 oktober Hälsningsgille, Tor Ragnar Gerholm.

10 oktober Chris Barber and his Jazzband.

11 oktober (1) José Luis Aranguren: To live in present Spain, (2) ”En sång. Ett vapen”, Jan-Olof Strandberg, Eva-Britt Strandberg, Fillie Lyckow.

14 oktober Gitarrkonsert med Andrés Segovia.

26 oktober Jan Myrdal om radikalism.

29 oktober ”Spoon River”, The American Players (amerikansk teatergrupp).

4 november Konsert med Ravi Shankar, Alla Rakha och Pratap Barot.

11 november Visor från sju sekel med Svea Jansson och Mats Ahnberg.

15 november Dizzy Gillespie Quintet & Jimmy Smith trio.

21 november Musikafton med Hans Leygraf och Lunds Student- orkester, Universitetshusets aula.

23 november ”Repulsion”, Roman Polanski. Inställd.

28 november Lundaspexet ”Bonifacius”.

1 december Karnevalsminnen, Tage Larsson, karnevals- general 1934, fil. lic., med. dr.

2 december The communist world one year after the fall of Khrushev, prof. Klaus Mehnert, kremlolog.

7 december ”Mysteries & Smaller Pieces”, The Living Theatre.

1966 ………………………………………………………………………

18 januari The Political Prisoners in South Africa, Ruth First.

21 januari English Chamber Orchestra med Peter Pears, tenor, och Mstislav Rostropovitj, violincell.

27 januari Three aspects on Filmmaking – Directors, Aspects and Audience, Roman Polanski.

4 februari ”Fallet Oppenheimer”, Malmö Stadsteater.

14 februari Friedrich Gulda med jazztrio.

17 februari Två amerikanska enaktare: ”The Recluse” av Paul Foster och ”WAR” av Jean-Claude van Itallie, La Mama.

18 februari Pop 84, med Gonks m. fl.

25 februari Om Karl Gerhard, Stig Ahlgren.

3 mars ”Pajazzo” av Leoncavallo och “På Sicilien” av Mascagni, Sigurd Björling, Maj-Lis Tollbo, Karl- Olof Johansson, Victoria Bronis, Benedetto Salvemini, Rut Hoffsten, Jan-Erik Olsson, Kathryn Hesslow, Sten-Åke Axelson, dirigent, Einar Nilsson, körledare, Per Sjöstrand, regissör, och Gunnar Pavuls, dekor.

15 mars The Situation of Soviet Jewry, Emanuel Litvinov, Konsertsalen.

18 mars Statsministerafton, Tage Erlander.

23 mars Revolutionärer på Studentafton – radikalism 1906–66, C. J. Björklund, Texas Ljungberg och Ture Nerman.

30 mars Musikafton med Olof Höjer, Lilla salen.

16 april Thelonious Monk med kvartett.

21 april My Way to Shakespeare, Jan Kott.

5 september Kulturafton med José Greco.

16 september Henry Purcells opera ”Dido och Aeneas”, Lunds Kammarkör och stråkensemble, Folke Alm.

16 september Jazzafton, Lionel Hampton.

20 september Wroclaws pantominteater.

28 september Ert dyra fosterland – Kommentarer till valet och svensk inrikespolitik av utländska korrensponden- ter från England, Frankrike, Norge, Schweiz och USA.

4 oktober Hälsningsgille, prof. Holger Arbman.

5 oktober Dansk politikerafton med Jens Otto Krag, Dan- marks statsminister.

6 oktober Norden i världen, statsrådet Helge Seip, Norge.

8 oktober Chalmersspex.

20 oktober Filmafton, Agnés Varda, fransk filmregissör.

20 oktober ”Lokalt över sverige” av Pi Lind, Pistolteatern.

25 oktober Skapande och sjukdom, prof. Philip Sandblom.

26 oktober Humanister i Lund, prof. Carl Fehrman.

27 oktober Richard West, brittisk journalist, direkt från Vietnam.

31 oktober Albert Engström och Kolingen, fil. lic. Helmer Lång.

1 november Prof. Carl H. Lindroth.

2 november Modern religionsdebatt, prof. Hampus Lyttkens.

3 november Medvetande, sömn och drömmar, docent David Ingvar.

8 november Avtalsspelets diplomati, Bertil Kugelberg, SAF.

14 november Nordisk fest till fädernas minne, prof. Arne Naess, (Norge), chefred. Jorma Cantell (Finland) samt Cleo (Danmark).

16 november ”Lådan” med Hans Alfredson, Tage Danielsson, Fatima och Gösta Ekman. Efteråt Go-Go dans i Stora salen. 17 november SIDA och u-landshjälpen, generaldirektör Ernst Michanek.

20 november Konsert med Lunds Stadsorkester och Akade- miska kapellet, dirigent Sten-Åke Axelson, György Pauk, solist.

21 november ”Gröna Julia”, Dramatens ensamble.

27 november Sistenovemberspexet ”Doktor Knaustus”.

28 november Statsminister Jens Otto Krag, Danmark. Inställt p g a nyval.

30 november Vem blir hans efterträdare? (Evert Taube) – Stor debatt om Frödingstipendiet 1966.

1 december Dr Ivar Harrie talar om Studentaftnar och student- liv i 20-talets Lund.

9 december Synpunkter på svensk industris internationella verksamhet, Marcus Wallenberg.

1967 ………………………………………………………………………

16 januari Konsert med Cornelis Vreeswijk och Jan Johanssons kvartett.

20-21 januari ”Montezuma”, Chalmersspex.

24 januari ”Kylen”, Stockholms Stadsteater.

25 januari Konsert med Käbi Laretei, pianist.

27 januari Improvisationsteater, Joan Littlewood.

2 februari ”Se den annorlunde, kom och låt oss slå’n”, Artur Johansson, dramatiker.

17 februari Protektionismen i luften. IATA:s generalsekreterare Knut Hammarskjöld.

22 februari Zigensk afton med Katarina och Rosa Taikon, Raja, rysk artist och Ove Tjernberg.

24 februari Spaniendebatt med Gunnel Vallquist, Kajsa Kle- berg-Pehrson, Miguel Martinez och Åke Wedin.

28 februari Andrés Vásues, spansk tjurfäktare.

5 mars Josef von Sternbergs film ”The Devel is a woman” med Marlene Dietrich. Diskussion. [Lunds Studen- ters Filmstudio].

8 mars Poetry and Science, Christopher Grieve, skotsk poet.

10 mars ”Dr Knaustus”, pjäx.

11 mars Diskussion kring filmen ”Chappaqua” med regis- sören Conrad Rooks, Lilla Salen.

13 mars Konsert med Hans Leygraf, Sven-Bertil Taube och Jan Johanssons kvintett.

17 mars Statsministerafton, Tage Erlander.

19 mars Strausskonsert med Jacquelin Delman, solist, Lunds Stadsorketser.

31 mars Vad gör Sverige i FN?, FN-ambassadören Sverker Åström.

mars Adam Rapacki, Polens utrikesminister.

4 april Svenskt mode och textil.

6 april Lortdebatt med jordbruksminister Eric Holmqvist, prof. Per Brinck, tekn. dir. Emil Hæger och red. Stig-Ingvar Karlsson.

10 april Cirkus Madigan, Kungl. Dramatiska Teatern.

12 april Prags kammarorkester.

14 april Finlandsafton, författaren Christer Kihlman och riksdagsman Alvo Salo.

27 april Ray Charles.

1 maj Spexet Harakiri.

5 maj Vårkonsert med Johan Åkessons kvartett.

10 maj Mitt politiska liv, Väinö Leskinen, Konsertsalen.

augusti Joseph Losey, brittisk filmregissör.

3 september Musikafton med Yusef Lateef, jazzflöjtist.

7 september ”Världen är ett underbart ställe”, teaterafton med Narrengruppen.

8 september A New Foreign Policy For the U.S., prof. Hans Morgenthau.

10 september Konsert, Jimi Hendrix och Hansson & Karlsson.

14 september En afton med nazistjägaren Simon Wiesenthal – ”Warum Naziprocesse?”.

20 september Dada und die Folgen, prof. Wieland Herzfelde.

21 september Mellersta Östernkonflikten. Teach-In.

28 september ”Hur man blir advokat utan att anstränga sig”, Henning Sjöström.

2 oktober Frank Zappa & The Mothers of Invention, XII:a Skåne och Capella Lundensis.

4 oktober Hälsningsgille, statsrådet Alva Myrdal.

8 oktober Ord som piskor – om tystnadens tid i Spanien, Carlos Alvarez.

13 oktober Kunst und Politik, John Heartfield.

17 oktober Ho Chi Minh och Vietnamrevolutionen, Jean La- counture, fransk journalist. Inställt.

19 oktober Kubansk författarafton med Alejo Carpentier. Inställt.

23 oktober Jazzafton med Svend Asmussen med orkester.

25 oktober Revolutionär afton med Leninvännen Otto Grim- lund, Jan-Olof ”Jolo” Olsson, trubaduren M. A. Numminen. Vodka och revolutionskaffe serveras. Revolutionsdans.

27 oktober Gitarrkonsert med Andrés Segovia.

29 oktober Richard Lester, engelsk regissör.

2 november Marquerite Duras, fransk författare.

7 november Grekisk författarafton med Vasilis Vassilikos.

9 november ”Flotten” av Kent Andersson, Göteborgs stadsteater.

16 november Latinamerikansk litteratur, Alejo Carpentier.

19 november Konsert, Hans Leygraf och Lunds stadsorkester.

1 december AF:s årsdag, För hundra år sedan, prof. Jörgen Weibull.

2 december Stokely Carmichael, ledare för afroamerikanerna i USA.

4 december Konsert, Poznans gosskör.

6 december The Vietnam Conflict, Harrison Salisbury, ameri- kansk journalist.

7 december Musikalen ”Jesse James”, Lilla Teatern.

1968 ………………………………………………………………………

12 januari Grekiska sånger och danser, Theodorakis- ensemblen, Hellasgruppen och Maria Farandouri.

15 januari Konsert, Incredible String Band.

18 januari Teater som panik, Fernando Arrabal, dramatiker.

januari Diskussion om musik med Sten Broman.

10 februari ”Alexander I”, Chalmersspexarna.

12 februari Konsert med Mauricio Kagel.

14 februari Stockens morgonsida, Bull, Lawe och Dr Gor- mander.

15 februari Dutch Swing Collage Band.

16 februari Pericles Nearchou, ordf i den grekiska exilstudent- organisationen EFEE, Lunds Studentkår.

17 februari Popgala: Hansson & Karlsson, Bread (första föreställningen), Daytrippers med Eva Fabri (andra föreställningen).

20 februari Bread (första föreställningen), Daytrippers med Eva Fabri (andra föreställningen).

21 februari Berliner Ensemble ger Brechtafton med Wolf Kaiser och Vera Oelschlegel.

25 februari Konsert med Capella Lundensis, Johan Åkesson.

27 februari Insikt – kunskap – handling, laborator Hans Palmstierna.

5 mars Studenten und Politik, Rudi Dutscke.

6 mars Siné, fransk karikatyrtecknare.

10 mars Barnteater ”Mellan två stolar” – en fickrevy med Lottie Ejebrant, Leif Sundberg Stora källarsalen.

11 mars John Mayall and his Blues Breakers, Aunt Sally Orchestra.

14 mars Statsministerafton, Tage Erlander.

20 mars Konsert med Vassar Madrigals Singers.

21 mars Theory of Communication, Raymond Williams, brittisk kulturfilosof vid University of Cambrige.

26 mars Konsert med Margareta Hallin, Akademiska Kapellet och Lunds stadsorkester, dirigent Sten-Åke Axelson.

29 mars Mr Wilson’s Britain, Michael Foot.

5 april Kårdans med Chris Barber Orchestra.

18 april ”Kung Ubu”, Marionetteatern.

21 april Amerikansk författarafton med Susan Sontag.

24 april Jo Grimond, f. d. ledare för Englands liberala parti, Konsertsalen.

13 maj Konsert med The Fugs och Gonks.

5 september Debatt kring högre utbildnings mål och metoder, Håkan Berg, Gunnar Bergendal och Herman Schmid.

15 september Valvaka, (1968 års riksdagsval).

16 september Konsert med Savoy Blues Band.

17 september Die Situation der Intellektuellen in der CSSR, Ludvik Vesely, prof. och f. d. biträdande chef- redaktör för Literarny Listy i Prag.

19 september Philippe Devillers, le Monde, om utvecklingen i Vietnam.

19 september Nordisk visafton med Fred Åkerström och Henry Leskinen.

4 oktober Hälsningsgille, prof. Sten Lindroth.

10 oktober Musikafton med Ravi Shankar, sitar.

17 oktober Equality! The longest revolution?, Juliet Mitchell, brittisk könsrollsdebattör.

24 oktober Musikafton med Oscar Peterson, pianist.

25 oktober Mexiko, Peru, Panama – John Gerassi, ameri- kansk journalist, om Latinamerika.

29 oktober Läkarmakt och läkarvård – En debatt kring läka- rens funktion och medicinens uppgifter i dagens och morgondagens samhälle, prof. Gunnar Biörck, medicinalråd Gunnar Wennström och fil. dr Paul Lindblom.

30 oktober Om studentrevolten med mera, Jaques Sauvageot vice ordf. i den franska studentorganisationen UNEF, Lilla salen.

31 oktober Musikafton med Diego Blanco, spansk gitarrist.

1 november ”L’evolution du comique au cinema”, Jaques Tati, fransk regissör och skådespelare, Biografen Skandia.

7 november Mass media and Politics, Cecil H. King, engelsk f. d. tidningskung John Gerassi, journalist, I. F. Stone, journalist.

11 november Klockan är fem i tolv – om världens livsmedels- försörjning, prof. George Borgström.

14 november Två sidor av samma sak, Nikolai Zwetnov, balalaikavirtuos och Sven-Erik Johanson, ton- sättare.

15 november Åsiktsförföljelse, Andreas Papandreou (om Grek- land), Kjell A. Johansson (om Spanien och Latin- amerika), Ulrich Herz (om lagstiftning vid åsiktsför- följelse), S. Rastgeldi (om Kurdistan m. m.), H. G. Frank (om Amnestys verksamhet).

15 november Dizzy Gillespie Quintet & Jimmy Smith Trio.

18 november Inball (Israelisk teater).

20 november Likhet inför lagen, prof. Per-Olof Bolding, prof. Alvar Nelson och hovrättspresident Björn Kjellin.

21 november Konsert, Country Joe (amerikansk popgrupp).

25 november Gitarrafton, Andrés Segovia.

5 december Tango Finlandia med Kaj Chydenius, finsk kom- possitör, Kaisa Korhnen, skådespelare och sång- erska och Eero Ojanen, pianist, Föreningen Norden.

6 december Konsert, John Mayall’s Blues Breakers.

10 december Österrike, neutraliteten och utvecklingen i de kommunistiska grannländerna, partiordf Bruno Kreisky, landets f. d. utrikesminister.

1969 ………………………………………………………………………

17 januari Bluesafton med Paul Butterfield, Linkin Lousiana Peps.

19 januari Barnjulfesten.

23 januari Klassväldet i Latinamerika, författaren Sven Lind- qvist.

31 januari Bluesafton med Ten Years After (England).

7 februari Konsert med Studio der Frühen Musik, München.

11-13 februari En afton med Miriam Makeba, sångerska.

17 februari Sluk – kör, dans och musik, tjeckisk dans- och sångensamble.

18 februari ”Zigenare”, Lena Nyman, Ingrid Boström, Gudrun Berg, Stefan Böhm, Rolf Skoglund, Gunilla Ols- son, Christer Enderlein, Gunnar Ohrlander och Örjan Wiklund.

20 februari Visafton med Cornelis Vreeswijk och Alf Hambe, Pireushuset i Malmö.

25 februari Bluesafton med Shakey Vick’s Blues Band (England) och International Harvester (Sverige).

27 februari ”Tack för att Ni kom, Mr Pike” – Ett rasdrama av författaren Edward Hagopian tillägnad Dr. Martin Luther King, Marsyasteatern.

6 mars Debatt om mentalvården, prof. Olle Nyman, do- cent Göran Eberhard, fil. stud. Marianne Schön, fil. stud. Claes Hellberg och författaren Lars Ardelius.

14 mars Modevisning – Way Out. London meets Stockholm.

15 mars The Black Panthers, Bobby Seale, ordf i Black Panther Party (USA), Raymond Hewitt, medlem av centralkommittén.

15 mars Olof Buckard och kvintetten Olsson. Pireus.

19 mars Hedy West, amerikansk folksångerska.

23 mars Barnteaterafton med Milan Sladek, pantomimartist.

23 mars Musikafton med Swingle Singers.

27 mars Sånger och texter av Bertolt Brecht – med Wolf Kaiser och Angelica Damrös med instrumental- ensemble.

28 mars Statsministerafton, Tage Erlander.

29 mars ”Flickan i Havanna” med Narrengruppen.

10 april The Struggle in Pakistan, Tariq Ali.

14 april Ordnad revolt, prof. Per Stjernqvist, länsåklagare Erland Strandmark, direktör Gösta Jacobsson, Bo Hörnström samt en representant från SSU, Pireus.

17 april Näringslivsdebatt med Bo Södersten, Lars Berg, C-H Hermansson, Hans Rudberg, Jan Gillberg.

21 april Kyrklig kabaré med K-G Boethieus, Ingemar Tho- rin, Birgitta Thorin och Tyve Nyström, Kontrapunkt.

21 april China 1969 – The Cultural Revolution. The Sino- Soviet Border Dispute, the Ninth Party Congress, Han Suyin, kinesisk författarinna.

26 april Japan as a Model of Development, Johan Galtung.

9 maj Jiri Hochman-Lonche.

12 maj Cantemus Sibeliusakademins Kammarkör.

22 maj Gospelafton, Mahalia Jackson. Inställd.

25 maj Peter Sarstedt, protestsångare.

3 september Miljövård och sociala missförhållanden, docent Hans Palmstierna.

11 september The Problem of Editing a Satire Paper in the Days of Satyres – View on England and Others!, Richard Ingram, chefred. Private Eye.

13 september Strategy For Survival, Sven Lindkvist, Louis Malle, John Mc Hale, Linus Pauling, Jan Tinbergen. [TLTH och U-gruppen vid Lunds universitet.]

16 september Experimentiell musik, The California Time Machi- ne, Daniel Lentz, Konsertsalen

17 september Lundastyre, docent Martin Weibull, intendent Åke Nyrell, fil. kand. P-A Fagerholm och Sören Lars- son, socialombudsman.

19 september Popafton med Dave Dee, Dozy, Breaky, Mick and Tich samt Sir Henry & His Butlers.

23 september Experimentiell jazz: Werup–Sjöström sextetten, Konsertsalen.

24 september Theodorakisgruppen med sångerskan Maria Farantouri, Antinis Kaloyannis samt pianisten Kyriakos Sfetsas.

30 september Experimentiell jazz, Bernt Rosengrens trio, Lilla salen.

2 oktober Synanon – alternativt samhälle, Frank Hirschfeld introducerar Georg Büznic.

9 oktober Future Capitalism, Paul M. Sweezy, amerikansk marxistisk ekonom.

10 oktober American Folk Blues Festival, Whistling, Alex Moore, John Jackson, Clifton Chenier, Cleveland Chenier, Earl Hooker, Magic Sam, Mac Thomp- son, Robert St Julien och Juke Boy Bonner.

16 oktober Brittiske regissören Joseph Losey. Filmen ”Boom”, visas på biografen Skandia.

20 oktober Jazzafton med Jimmy McGriff, amerikansk organist

23 oktober Musikafton med Swingle Singers.

26 oktober Evert Taube, med 20 artistkamrater från Gröna Lund.

7 november Fråga Lund med Jan-Öjvind Swahn, Gerhard Bendz, Sten von Friesen, David Ingvar, Carl H Lindroth och Jörgen Weibull.

10 november American Country & Western Festival – Travelling, Country Fever och Hillsiders.

11 november Författarafton, ”Legionärerna” – en politisk roman, Per Olov Enquist.

13 november Pianoafton med pianisten och kompositören André Tchaikowsky.

20 november Ett folk i väntan, Jose Antonio Labordeta, poet och protestsångare.

1 december AF:s årsdag med Karl-Ragnar Gierow.

4 december Humane Visionen und Rebellionen in der Industri- gesellschaft, prof. Jürgen Moltmann, tysk teolog.

10 december Deserters East Meet West – Två amerikanska och två polska dessertörer.

11 december Lee Harris, ”the golden boy from San Francisco”.

1970 ………………………………………………………………………

22 januari Konsert, Jethro Tull.

27 januari Konsert med Miriam Makeba. Två föreställningar.

29 januari Malmöbaletten tränar och repeterar, Teddy Rhodin, Malmö Stadsteater.

30 januari Rev Dr Ralph Abernathy, Universitetshusets aula.

1-2 februari ”Margaretha”, Chalmersspexarna.

5 februari Situationen i Peru, Alfredo Gonzales, studerande i Lima.

17 februari Med- och motgångar under 50-talet, Tage Erlander.

24 februari Jörn Svensson och Göran Therborn.

4 mars Monica Zetterlund och Alf Hambe, Scandinavian Swingers.

5 mars Beyond the outsider, Colin Wilson, engelsk förfat- tare. Inställd.

10 mars Virtuosi di Roma, Stadshallen.

12 mars Minnen från byråkratin, Katarina Engberg, Lilla salen.

20 mars Pink Floyd.

9 april Folkmusik med Georg Riedel med trio, Erik Sahl- ström och Svea Jansson.

10 april En dikt-, manifest-, film- och happeningafton – ”Begynd friheden idag”, Jörgen Nash och Jens Jörgen Thorsen.

16 april Vems är teatern – producenternas eller konsumen- ternas?, Ragnar Edenman, ordf för Teater & Orkes- terrådet, Georg Fant, teaterchef Luleå Stads teater, Åke Norling, kulturborgarråd i Göteborg, Rune Rosengren, ordf Skådebanan, Jan-Magnus Fahl- ström, DN, Herman Schmid, sociolog, Lennart Hjulström, skådespelare Göteborgs stadsteater.

17 april Gerhard Bendz och karnevalsfilmer, Pulpahornen.

19 april Studentrevolten i Frankrike – bakgrund och konse- kvens, Francois Lyotard, lärare vid universiltetet i Nanterres, Lilla salen.

22 april Utfrågning av rektorskandidaterna, Sven Johans- son, Hampus Lyttkens och Per Stjernqvist.

23 april Svensk folkmusik med Svea Jansson, sång, Toivo Meikop, skalmeja, Erik Sahlström, nyckelharpa, Torgny Björk, gitarr, Björn Ståbi, fiol, Per Hans Olsson, fiol, Georg Riedel, bas, Egil Johannsen, trummor, Rune Gustafsson, gitarr, Bengt Hallberg, piano, och Arne Domnérus, saxofon.

24 april Bernadette Devlin, 21-årig irländsk parlamentsle- damot.

25 april Barndag med Knut Borglin med flera.

26 april Konsert, Lunds Kulturorkester.

27 april Sam Peckinpah presenterar sin nya film ”The Bal- lad of Cable Hogue”, Skandiabiografen.

4 maj Senegal’s Way To Socialism, Léopold Senghor, Senegals president, [Utrikespolitiska föreningen].

5 maj Kampen för socialismen – Frankrike efter maj 68, Alain Krivine, 28 år, revoltledare, f d president- kandidat och ledare för La Ligue Communiste.

12 maj Astrid Gilmark.

15 maj Statsministerafton, Olof Palme.

29 maj Har konstnären tagit ställning till klassamhället?, konstnärerna Torsten Bergmark, Jörgen Nash och Anna Sjödal, Lunds konsthall.

10 september Jämlikhet – vad menar ni med det?, Politisk debatt med de politiska studentföreningarna. Carl Bildt, Richard Murray, Dan-Öjvind Ganstorp, Kurt Wickman, Lars Bergqvist och Levi Sven- ningsson. Ordförande: Christina Jutterström, TV2.

12 september Hälsningsgille, Gunnar Fredriksson.

19 september Freedom Singers, FNL-gruppen i Lund, Konsthallen.

20 september ”Sista tåget till Tomelilla” – tur och retur. Aktive- rande studentafton.

20 september TV-Valvaka, Athen och Ulrikedal.

26-27 Drakfestival, Stadsbibliotekets hörsal och innergård, september S:t Hans backar, Lund. Aktiverande studentafton.

30 september Konsert, Canned Heat.

7 oktober Palestina, Staffan Beckman och Göran Rosen- berg samtalar om krisen i Västasien, [Palestina- gruppen].

8 oktober Idrott och politik, Torsten Tegnér, Nils Mårtensson, Birger Buhre, Per Grevér, Ulf Jansson, Torsten Torstensson.

26 oktober Ett spel om Englands kungar och drottningar genom tiderna.The Hollow Crown Royal Shake- speare Company, Stratford-upon-Avon (England).

5 november American Negro Blues Festival 1970, Sonny Terry, Brownie McGhee, Bukka White, Champion Jack Dupree och Willie Dixon (& his Chicago Blues All Stars), Sister Rosetta Thorpe.

17 november Konsert, Mikis Theodorakis.

19 november Konsert, Muddy Waters m fl.

13 december Idéverkstaden inför julen.

1971 ………………………………………………………………………

28 januari ”88-öresrevyn” med Hans Alfredson, Tage Danielsson och Gunnar Svensson, Chrougen.

15 februari Brasilienafton med Appolonio de Carvalho, brasiliansk flykting.

20 februari Maskeradverkstad med tillverkning av diverse prylar, Don Cherry, musiker.

26 februari Kvinnokamp. Diskussion med Grupp 8 (Stock- holm), Womens Liberation (London) och Röd- strumporna (Köpenhamn).

18 mars Arbete och fritid i popkonsertserien Musik på svenska.

21 mars Amnestyafton.

26 mars Engelsk och amerikansk folkmusik, Alex Campbell och Tom Paley.

1 april ”Marta, Marta” (av Sara Lidman) TUR-teatern, Stockholm.

4 april ”Pengar som växer” (film av Pär Stolpe & Göran Gunér), 10 ggr under april månad. Athen.

16 april Indisk musikafton med Pandit Ram Narein.

18 april Teach-in om multinationella företag, Giovanni Ar- righi, Tom Wengraf, Michael Barrett-Brown och Jan-Otto Andersson. Diskussionsledare Herman Schmid.

23 april Glanton Dowdell om utvecklingen av de svartas kamp i USA (från League of Revolutionary Black Workers, Detroit).

26 april Count Basie and his orchestra.

26 april Statsministerafton och invigning av Olympen på Sparta, Olof Palme.

6 maj Pugh Rogefeldt, i popmusikserien ”Musik på svenska”.

13 maj Bäska droppar: ”Musik på svenska”, Jojje Wade- nius, Tommy Borgudd, Monica och Carl-Axel Dominique.

14 maj Vetenskap och politik, prof. Hannes Alfvén.

15 maj Parkfest med Arbete och fritid och Träd, gräs och stenar m. fl, Stadsparken.

15 maj Svensk musik och Danskt ljus, Träd, gräs och stenar, ljusshowgruppen King Kong.

16 maj Parkfest, Arbete och fritid, Nationalteatern, Göte- borg, och lokala musikgrupper, Stadsparken.

16 maj ”Lev hårt – dö ung”, Nationalteatern, Göteborg, Lilla Teatern.

2 oktober Povel Ramel. Chrougen.

11 november Behöver vi en kulturrevolution?, Volovochefen Pehr G. Gyllenhammar talar om studenternas värdering av arbete, Stadsparken.

24 december Bangladesh – utvecklingen i Bengalen och Kinas hållning, Tariq Ali och Livio Maitan, representan- ter för 4:e Internationalen. [RMF].

1972 ………………………………………………………………………

20 januari Povel Ramel. Chrougen

27 januari Revolution i Turkiet – solidaritetsmöte för Turkiets folk av och med representanter för den revoltionä- ra ungdomsorganisationen DEVGENC, Svenska Solidaritetsgruppen i Stockholm och Malmö och skådespelare från Malmö Stadsteater.

7 februari SLUK – 75 artister dansar, sjunger och spelar, slovakisk danstrupp.

11 februari Avantgardemusik, instrumentalmusik, elektronisk musik. Ars Nova.

17 februari Den nya jojken, Nils-Aslak Valkeapää, Lars Svonni.

5 mars Film på verkstadsgolv – Lasse Westman presen- terar sin egen film ”Arbetets löner” samt ”Arbetare i EEC” av Peå Holmqvist och ”Elsa Törnkvist – fri- ställd” av Bildaktivisterna, Stockholm, [Filmstudion], Arkivmuséet.

9 mars Kriminalpolitisk debatt: Varför behövs fängelser?, generaldirektör Bo Martinsson, kriminalvårds- styrelsen, docent Göran Elwin, jur. kand. Sten Heckscher, vårdare Sture Karlsson och redaktör Arne Pettersson.

17 mars Högskolan, studenten, samhället – i Tyska demo- kratiska republiken, Sven Johansson, rektor Lunds universitet, dr Harry Henschel, rektor DDR:s kulturcentrum i Stockholm, med flera.

22 mars Möte med IRA-ledaren Malachy McGurran, vice president i Sinn Fein, Auditoriet, Sparta.

23 mars ”Näsan i vädret” – revy om fackföreningsrörelsen av Björn Runeborg, TUR-teatern (Stockholm).

26 april ”Helan går!”, Studentsångarna sjunger dryckesvi- sor, kommentarer av Folke Bohlin och Bo Nord- ström, diskussion om alkohoholen i universitets- miljön, Auditoriet, Sparta.

1 maj Fest för första maj, Hoola Bandoola Band, Tho- mas Wiehe m. fl. Folkets Park.

2 maj En afton med äkta och unik Old Time Music Hall – musik, sång, komedi, magi & viktorianskt melodrama, [Pireusutskottet], Pireus, Malmö.

5 maj Kan Papadopoulos störtas – analys av klasser och sociala krafter i Grekland, Theodor Pangalos, bi- trädande professor Parisuniversitetet, [Institutionen för internationell politik, SFS, Grekland-Bulletin], Kon- sertsalen.

12 maj Polis eller militär? – vad händer med polisen?, statssekr. Ove Rainer, justitiedepartementet, polis- kommisarie Henry Elgström, Lund, författarna Per Wahlöö och Maj Sjövall, [Institutionsgruppen socialistiska jurister].

28 september Sovjetunionens nationalitetspolitik och judarnas ställning i Sovjet, docent Salomon Gilichov, Moskva-universitetet.

2 november Avatgardemusik, Instrumental teater, elektronisk musik med Gaby Schumacher, cello, Alcides Lanza, piano, Mesias Maiguashca, synthesizer, Rolf Gehlhaar, cymbaler, [ARS Nova], Lilla salen.

10 november Bygger dagens svenska samhällsdebatt på verklig- hetsfrämmande föreställningar?, prof. Bertil Ohlin.

14 november Efter presidentvalet i USA?, chefred. Björn Ahlan- der, [Utrikespolitiska föreningen].

21 november Prof. Nils Andrén, [Utrikespolitiska föreningen].

5 december Hur vetenskapliga är samhällsvetenskaperna? prof. Gunnar Myrdal.

10 december Musikafton med Tom Paxton.

1973 ………………………………………………………………………

1 februari Konsert, Hans Leygraf, Sparta.

2 mars Huey Newton, ledare för Black Panther-rörelsen.

9 april U 68:s huvudsekreterare Gunnar Bergendal presenterar U 68, Konsertsalen.

5 april Utbildningsdebatt om den framtida högskoleutbild- ningen, Svante Andersson, ABF, Göran Belfrage, ordf Lunds Studentkår, Bertil Fiskesjö, riksdagsman (c), Anita Gradin, riksdagsman (s), Jörgen Jakobs- son, TBV, Sven Johansson, rektor Lunds univer- sitet, Urban Karlsson, partisekr (vpk), Björn Molin, riksdagsman (fp), Bengt Pamp, docent, Per Stjerquist, prof., Levi Svenningsson, redaktör, Ingvar Svensson, lektor (kds), direktör Lars F. Tobisson, Saco, och Anders Wijkman, riksdags- man (m), [Nationerna i Lund och Saco-Lund].

21 oktober Jan Guillou.

25 oktober ÖB Stig Synnergren, IB-affären.

6 november ”Viggen – en gökunge i försvaret”. Film av och debatt med Maj Wechselmann, filmskapare, Ingemar Ståhl, prof. i nationalekonomi, Bertil Erkhammar, FMV, Gunnar Lindqvist, teknisk direktör FMV, Ingemar Dörfer, docent Försvars- departementet, [LAOS].

1974 ………………………………………………………………………

1 februari Om situationen i Chile, ambassadör Harald Edel- stam.

5 mars Diskussionsafton med Alf Svensson (kds) och Per Frostin (kdu), [LuKriss].

11 mars Karnevalsfilm med Knut Borglin.

13 mars Sega gubbar – vår sköld? General Nils Sköld presenterar sin debattskrift ”Värnplikt och folkför- svar”, [LAOS], Lilla salen.

9 april Filmafton: (1) Okänt eko – Hur kränkning av svenskt territorium avvisas, (2) Därför har vi ett försvar, (3) Flygplan 37 Viggen – SAABs svar på Maj Wechselmanns omdiskuterade film, (4) Vår armé – presentation av den svenska armén, [LAOS], Konsertsalen.

8 maj Debatt: Datorn ser dig. Kan vi acceptera att bli registrerade i offentliga register? [Lunds studentkår], Konsertsalen.

16 september Savoy Brown Blues Band och Linkin Louisiana Peps.

25 september Är studiemedlen odugliga?, Stig Mattsson, CSN, Krister Nilsson (s), Einar Frydén, ordf SFS, Ulla Neuman, SFS-representant i CSN, Mattias André, ordf. Lunds Studentkår.

21 oktober Första oppositionsledaraftonen, Gunnar Helén.

28 oktober Andra oppositionsledaraftonen, Thorbjörn Fälldin.

4 november Det blev fred i Vietnam, Daniel Berrigan, jesuit, präst, prof., poet, dramatiker och aktiv vietnam- krigsmotståndare, [Studentprästerna], Konsertsalen.

18 november Tredje oppositionsledaraftonen, C-H Hermansson.

2 december Fjärde oppositionsledaraftonen, Gösta Bohman.

4 december Det fria ordet i kris, chefred. Gustaf von Platen. 9 december Akupunktur och medicinsk behandling i Kina [Kina seminariet], Auditoriet, Sparta.

1975 ………………………………………………………………………

13 mars ÖB-afton, Stig Synnergren, [LAOS].

17 mars Ärkebiskopen Olof Sundby, [LuKriss och Student- prästerna].

21 april Makthavarafton: SAF-chefen Curt-Stefan Gie- secke, [LuKriss och Studentprästerna].

24 april Makthavarafton: Börskometen Anders Wall, Beijer invest, [EFSIL].

28 april Makthavarafton: Chefen för Statsföretag Per Sköld, [EFSIL], Auditoriet, Sparta.

april SJ-generalen Lars Peterson.

12 maj Makthavarafton: Rikspolischefen Carl Persson

2 september Lunds 14 makthavare utfrågas av journalister från lokalpressen.

15 september Portugaldebatt, Carl Bildt, Pierre Schori, Jörn Svensson.

8 oktober Stig Järrel.

9 oktober Barbro Hörberg.

17 november Könsroller och jämställdhet. Utbildningsminister Bertil Zachrisson.

19 november Lasse Holmqvist. Inställt.

9 december Studentafton – en galen sådan! – med Magnus Härenstam & Brasse Brännström.

3 december AF:s årsdag. 30 år med Lunds studenter, docent Martin Weibull.

1976 ………………………………………………………………………

2 februari Auktion på gamla AF-möbler, Stellan Sundahl.

8 februari Från luta till gitarr, Göran Fristorp.

23 februari Olof Buckard och Gugge Hedenius trio.

9 februari Diskussion om könsroller, Suzanne Brögger och Esker Holm.

17 februari Per Ahlmark, partiledare Folkpartiet.

1 mars Jörn Donner.

5 mars Grekisk afton. Titika med orkestern Christus Louveltis, [Malmö Internationella folkdansförening, Kursverksamheten, Grekiska föreningen], Källarsalen.

8 mars Den nyfolkliga allmogeduon, M. A. Numminen, folkkonstnär, och Jani Uhlenius, dragspelsvirituos.

5 april Kriminalvårdsdebatt. Jarl Hjalmarsson, Caroline Krook, Sven-Erik Alhem, K-G Lindelöv.

10 april Kårdans: Chris Barber and His Band.

11 april Yrkesförbud – endast en tysk företelse? Peter Brüchner, Hannover, Horst Bethqe, kommittén mot yrkesförbud i Hamburg, jurister och represen- tanter för politiska partier. [Stadsbiblioteket, Bokcaféet, Smålands Nation].

12 april Memoarförfattandets våndor. Tage Erlander. Panel: Gunnar Fredriksson, Sverker Oredsson, Ola Gummesson.

1 september Mänskligheten måste lägga om kurs, prof. Georg Borgström.

13 september Energi och kärnkraft, prof. Bengt E. Y. Svensson, docent Sven Lindeberg, docent Lars Söderström.

14 oktober ÖB Stig Synnergren.

28 november Våra tidsdrömmar och dagdrömmar. Författarna P C Jersild, Annette Kullenberg, Rune-Pär Olofs- son, Lars Ardelius, Rune Lindgren.

Utan datum Sven Gillsäter.

Utan datum Lars Westman.

1977 ………………………………………………………………………

23 febriuari Midnattsbokrea [Akademibokhandeln].

28 februari Ryssar i exil, När vi vänder tillbaka, Alexander Galich, poet och sångare, Raphael Goldin, filmregissör.

3 mars Verk av Mozart, Malmös symfoniorkesters blåsok- tett, dirigent Russel Harris, [KV], Lilla salen.

5 mars Barnteater, ”Nalle Puh”, Teatersällskapet Proteus.

7 mars Jan-Erik Wikström, utbildnings- och kulturminister, ställs mot väggen.

25 mars Vad händer egentligen i Indien? Ambassadsekrete- rare Rogiv Nogra.

28 mars Nattineum, Salongsorkestern med Fletcher.

4 april Nattineum, Atle, Jazz and Beerevening.

18 april Nattineum, Jazzunion samt I Bur och Moll, Ola Ström och Per Dunsö.

18 april Den vackra visan om kärleken, Lena Nyman, Bernt Egerbladh.

19 april Protestsångare Wolf Bierman.

20 april Balansen i försvaret. General K. E. Holm. Nya fest.

september Intervju med Albert Speer, f. d. rustningsminister och Spandaufånge. Anders Albien och Christer ”Kryddan” Peterson. Studentafton på distans.

2 oktober Studentmorgon med Kurt Vonnegut, Sparta.

31 oktober Why write? John Updike

27 november Krigspsyket, f. d. chefpsykologen i Israeliska armén Benjamin Shalit. [LAOS]. Konsertsalen.

1978 ………………………………………………………………………

februari Thorbjörn Fälldin.

mars Statsministerafton Ola Ullsten.

10 april Kvinnan i försvaret med bl. a. Bertil Frändås, ordf. i utredningen Kvinnan i försvaret, och repre- sentanter för det danska försvaret och svenska Lottaförbundet, [LAOS], Konsertsalen.

21 april Dikter i huset med Niklas Törnlund, Marie- Louise Ramnefalk, Tomas Löfström, Kenneth Engström, Jan Mårtenson samt Tundra och Sven Wifstrand (musikunderhållning) [Lundagård, För- fattarcentrum Syd och Bo Cavefors förlag], Konsert- salen.

2 oktober Den skräddarsydda utbildningen – hot eller möj- lighet?, Lennart Bodström, ordf. TCO, Osborne Bartley, ordf. SACO/SR, Björn Grünewald, direktör SAF, Dan Brännström, kanslichef UHÄ, Jörgen Ullenhag, riksdagsman (fp), Anders Frostell, ordf. SFS, [Lunds studentkår, Arbetsmarknadscentrum], Lilla salen.

11 oktober Gösta Bohman, Konsertsalen.

16 oktober Beer Evening med hejsan-svejsan-musik, med Academimusiccorpset Alte Kamereren, Bleckhornen och Pulpahornen, Lilla salen.

23 oktober Kyrka – Stat, debatt med Olof Sundby, ärkebiskop Lars Lindberg, missionssekreterare, Sven Tidewall, ”Kristna för socialism”, och Svante Nordin, docent, [LUKRISS].

16 november Sitta för frihet, Gene Sharp, fredsforskare vid Harvard University, Stora källarsalen.

21 november Ola Ullsten, [Utrikespolitiska föreningen].

1 december AF:s årsdag: Den historielösa framtiden, Torgny Segerstedt, Lilla salen.

4 december Ni frågar, han svarar!, Stikkan Andersson.

5 december Sjuk vård?, Ingegerd Troedsson, f. d. moderat sjukvårdsminister, Konsertsalen.

7 december Svenskt försvar mot vad?, ÖB-afton med generalen Lennart Ljung, [LAOS].

14 december Poesiafton med Tundra och Sven Wifstrand, Konsertsalen.

1979 ………………………………………………………………………

6 februari Pekka Langer.

14 februari ”Ekonomieftermiddag” Internationellt företagande, direktör Ingmar Mo, LM Ericsson.

15 februari Statsministerafton, Thorbjörn Fälldin.

21 februari Jazzkonsert med Cootie Williams och Russel Pro- cope, [Plektrum, KV].

2 mars Jazzkonsert Mike Westbrook Brassband, [Plek- trum, KV].

5 mars Olof Palme.

5 mars Jouth von Bahr.

13 mars Konsert med Trio CMB med Fred Åkerström, [KV].

14 mars Näringslivets högskolekontakt Peter Egardt berättar om sin verksamhet, [Civilekonomernas riksförbunds juniorföreningen], Blå vinden.

19 mars Primadonnor.

28 mars ”Har freden någon chans?”, Hans Blix, utrikesmi- nister (fp), [Malmödistriktet av Röda korset].

9 april Sturm- und Restaurangperioden på 50-talet, Lasse Holmqvist.

17 april Konsert med Kalvin Finn.

21 april Poesiafton – ett arrangemang av tidningen Lunda- gård, Författarcentrum Syd och Bo Cavefors förlag.

7 maj Lunchteatern ”Tiggarstudenten”, [Lunds studentkår] Tegnérplatsen.

14 maj Sammandrabbning! Ledarna för riksdagspartier- nas ungdomsförbund inför valet.

22 maj De nya konkurrenterna? Utvecklingen i Syd- ostasien – ett hot mot vår välfärd eller en ny marknad för svenska företag?, Bo Elfwendahl, utrikes- och handelsdepartementet, Gunnar Wahlgren, Singapores konsul, Gösta Dahlström, LO, Sten Söderman, Sydostasienkonsult, Hans G. Forsberg, vd Öresundsvarvet, [AISEC, FLIE och EFSIL], Konsertsalen.

31 maj Arun Gandhi, [Utrikespolitiska föreningen].

1 juni Om situationen vid Afrikas horn, [KV].

5 juni Dagens situation i Indien, Gobinda Mukhoty, ad- vokat vid högsta domstolen i New Delhi, [KV och Amnesty], Konsertsalen.

9 september Erich von Däniken, Audiotoriet, Sparta.

10 september Studentafton med kommuniktionsgiganterna Jan Carlzon, folkflyget, och Leif Furbäck, SJ lågpris- tåget, Lilla salen.

17 september ”Godspell eller Jesus som clown” – en musical där man tappar masken, Jordens salt, [Student- prästerna].

5 oktober Pälle Näver, Lilla salen.

22 oktober The Beatles, Varför anstränga sig att samla ihop the Beatles till en enda konsert när Staffan Ohlander kan framföra dem alla… missa inte idén som FN missade – en studentafton med massor av musik, film och svar på 10 000-tals frågor.

24 oktober Karin kommer söderut på FN-dagen – kommer du?, Karin Söder, Lilla salen.

29 oktober Författarförlaget tio år – ett resande, lysande författarsällskap kommer till Lund, Lars Ardelius, Staffan Bengtsson, Clas Engström, Lars Forssell, Folke Fridell, Elisabeth Hermodsson, P. C. Jersild, Sandro Key-Åberg, Göran Palm, Ingrid Sjö- strand, Barbro Werkmäster och Anna Westberg, [Författarförlaget, Stadsbiblioteket och Akademibok- handeln].

1 november Studielön? Vill du ha studielön?, Eller studielån?, Unikt tillfälle att få svar på tal, representanter från Studiestödsutredningen, CSN, SFS, Sveriges riksdag och Lunds studentkår.

7 november ”Wisconsin” – en ny pjäs om det kalla kriget, 50- talet, McCarthyismen och paret Rosenberg, Comuna Baires.

4 december Vilken ordning? Om Lund nu och då. Prof. Torsten Hägerstrand, Konsertsalen.

12 december Dikter i huset! Öjevind Lång, Clas Rosvall, Su- sanna Roxman m. fl. [Lundagård], Konsertsalen.

1980 ………………………………………………………………………

16 januari Pantomyrorna.

20 januari Julgransplundring.

23 januari Konsert, Albert King, blueslegend.

26 januari Levande musik med Susanne Larsson, Mikael Nellborn och Bertil Fridh Larsson, Lilla salen.

2 februari TV-sänd debatt: energifrågan.

4 februari Fransk folkmusik, le Bourdon.

10 februari TV-sänd debatt: energifrågan.

14 februari Kristendomens och marxismens förenlighet. Debatt. Lilla salen.

18 februari Olof Lagercrantz presenterar August Strindberg, Lilla salen.

28 februari Pantomyrorna (repris).

3 mars Kollektivhusens vara eller icke-vara. Debatt.

13 mars Moderatledaren Gösta Bohman.

15 mars Hamlet – Nöjesteatern bjuder på ett musikaliskt spex efter en idé av William Shakespeare.

16 mars Blueskonsert. Sonny Terry och Brownie McGhee. Auditoriet, Sparta.

17 mars Siv Ericks och Stig Järrel bjuder på revyminnen, överraskningar och Albert Engström.

23 mars Erica, tyskt folkdanslag.

17 april Statsministerafton, Olof Palme.

27 oktober Konsert, Dag Vag och Ebba Grön.

11 november Konsert, Linton Kwesi Johnson och Mikael Wiehe.

18 november Dansteater, Shusaku Dormu Dance Theatre.

20 november Vad händer i Kampuchea?, K. Zweni, PAC, C. G. Hildebrand, Sydostasienexpert, G. Mukhoty, jurist på Indiens högsta domstol, Joachim Israel, prof. Lunds universitet, [Vänskapsfören Sverige–Kam- puchea och Utrikespolitiska föreningen], Lilla salen.

10 december Dikter till tusen.

15 december Alf Martin – vår röst i London.

18 december Hans Ericsson, f d transportbas.

Utan datum Allmän värnplikt eller ej. Debatt. Lilla salen.

1981 ………………………………………………………………………

26 februari Lars Gustafsson. Diktläsning.

2 mars Alexander Gjutberg, rysk dissident.

21 mars Akademiskt och kulturellt förtryck i diktaturens Uruguay, Samuel Lichtensztern, f. d. rektor vid universitetet i Montevideo, Lilla salen.

25 mars Statsministerafton, Olof Palme utmanar Lunds studenter.

30 mars Nedskärningarna – ett sparande till döds?, C-G Andrén, universitetskansler, Nils Stjernqvist, rektor Lunds universitet, Rune Rydén, riksdagsman (m) och C. T. Edam, utbildningsexpert (s).

6 april MBL – ett hot mot tryckfriheten, Bertil Fiskesjö, ordf konstinstitutionsutskottet, Peter Danowsky, jur. kand, Allen Nylen, redaktör NST, och Jan Guillou, journalist, Lilla salen.

20 april Moderatledaren Ulf Adelsohn, [Fria moderata studentföreningen].

27 april Den moderna kinesiska teatern.

11 maj Lindawe Mabuza, ANC.

maj Jerusalem (kristen rockorkester).

18 maj Sherman Adams, amerikansk författare om sitt USA.

16 september Författarafton med P. C. Jersild.

21 september Östersjön – fredens hav?, Per Rudberg, amiral och chef för marinen, [LAOS], Lilla salen.

24 september Bosse Parnevik.

28 september Hotas friheten av folkmoralismen?, Mats Gellerfeldt och Per Garthon, Konsertsalen.

1 oktober Svensk jazz, Janne Schaffer och Björn J:son Lindh.

10 oktober Curt Nicolin, [EFSIL].

22 oktober Försvarsdebatt med riksdagsman Maj-Britt Theorin och överste Gösta Tullson, [LAOS].

26 oktober Författarafton med Teodor Kallifatides, Lilla salen.

3 november Författarafton med Harry Schein, Lilla salen.

9 november Kårvalsdebatt, Lilla salen.

10 november Pianoafton med Dag Achatz, Auditoriet, Sparta.

23 november Muskelbyggarafton med Uffe Bengtsson, Europamästare i bodybuilding, Konsertsalen.

1 december Akademiska föreningens årsdag, ambassadör Gunnar Jarring.

10 december Dikter till tusen. Alternativ nobeldag.

1982 ………………………………………………………………………

17 januari Barnjulfest.

26 januari ÖB-afton med generalen Lennart Ljung som svarar Lunds studenter, Lilla salen.

8 februari Har vi glömt bort resten av världen för Polen? Debattafton med representanter för hjälporgani- sationer.

14 februari Kan Sverige försvaras?, Bengt Schuback, vice- amiral MB-syd, [LAOS], Lilla salen.

15 februari Skaldemän, Jan Mårtenson, författare, och Jan Normann, trubadur, Lilla salen.

22 februari Dansafton, Rolf Hepp, dansgruppen Expression.

25 februari Deckarafton med författarna K. Arne Blom, Jean Bolinder och Elisabeth Kågerman, Jan Nihlén, polischef, docent Bertil Romberg och prof. Per- Edwin Wallén.

8 mars Res med Bengt Sjögren, f. d. Lundaspexare, till Seychellerna, Konsertsalen.

18 mars Ola Ullsten på väg till Lund – utfrågning av panel och publik.

21 mars Lars Forsell, författare.

25 mars Statsministerafton, Olof Palme.

28 mars Bo Strömstedt, chefred. Expressen.

30 mars Vem har abonemang på freden?, Sven-Olof Olson, generallöjtnant MB-Syd, Lilla salen.

19 april Gitarrafton med Göran Söllscher.

20 april Partiledarafton, Ulf Adelsohn (m).

21 april Mänskliga rättigheter i Sovjet, Alexandra Ginsburg sovjetisk författarinna, Konsertsalen.

26 april Författarafton med P. O. Enqvist, Lilla salen.

27 april Hearing – politikerna och facket kontra studen- terna, [Lunds studentkår], Konsertsalen.

10 maj Nils G. Åsling.

6 september Gitarrkonsert med Diego Blanco och Ichiro Su- zuki.

13 september Vad vill miljöpartiet?, Per Gahrton.

20 september Improvisationer med instrumentalister i världsklass – New Phonic Art [Lunds kammarmusiksällskap / Rikskonserter].

29 september Advokaten, etiken och lagen, Leif Silbersky, [Juridiska föreningen], Lilla salen.

11 oktober Hasch, ockultism och våld – Drogen hotar oss alla, Allan Rubin, drogdebattör, Konsertsalen.

14 oktober Konstafton med Bengt Lindström, Konsertsalen.

18 oktober Är du Sveriges mäktigaste man?, Gunnar Nilsson, LO.

21 oktober Hur skall vi få igång Skåne?, Hans Cavalli-Björk- man, [EFSIL] .

25 oktober Författarafton med Per Gunnar Evander, Lilla salen.

27 oktober ”Jag vill träffa Mjosov”, teater med Lunds nya studentteater, Konsertsalen.

1 november Mitt livs irrfärder, Björn Fremer, journalist.

8 november Kårvalsdebatt med representanter från Radikala studenter, Bättre tider, KHF + oberoende radikaler, Moderata studenter, Actus, FEMVAK’D samt Fris, [Lunds studentkår], Lilla salen.

16 november Dikter i huset – för sjätte gången en helafton med dikter och musik, Lilla salen.

22 november En kommunists bekännelser, C-H Hermansson, Lilla salen.

29 november Musikafton med Staffan Scheja, Konserthallen, Lunds Stadshall.

30 november Jan Mårtensson talar om Q genom tiderna, Lilla salen.

1 december Politik och människor, Per Blomqvist, f. d. riks- dagsman (m), Lilla salen.

7 december Forskning och utbildning i fredens tjänst, Nils Stjernqvist, rektor Lunds universitet, P. O. Ahrén, biskop, Håkan Wiberg, fredsforskare, Bodil Jönsson, universitetslektor atomfysik, Gunnar Bergendal, rektor Lärarhögskolan, Sven Tägil, professor i historia, Jan ”Tollarparn” Eriksson, musiker, och Elisabeth Gerle, musiker, [Student- prästerna].

13 december Hjärnan och livets mening, David Ingvar, Lilla salen.

1983 ………………………………………………………………………

16 januari Barnjulfest.

31 januari Vinteretik för spretiga röster, Olof Buckard.

7 februari Television från Lund till New York, Lars Holmqvist, Lilla salen.

14 februari Kan Sverige försvaras? Bengt Schuback, MILO- SYD-chef.

21 februari STV – på väg mot 2000, Sam Nilsson, TV-chef, Lilla salen.

28 februari Hopparafton. Skånes Fallskärmshopparklubb..

7 mars Akademikernas arbetslöshet, Anna-Greta Leijon, stadsråd (s), [SACO/SR], Lilla salen.

15 mars Politik och poesi, Per Ahlmark.

28 mars Vem behöver tryckfriheten?, Karl Beijbom, Lilla salen.

25 april Statsministerafton, Olof Palme.

5 maj Oppositionsafton.

13 september Biskop emeritus Ingemar Ström.

26 september Hans Werthén.

4 oktober Jörn Donner, om svensk kulturpolitik.

10 oktober Näringslivet och framtiden, Olof Ljunggren, SAF och Näringslivets Högskolekontakt.

12 oktober Folkpartiledaren Bengt Westerberg.

25 oktober Anders Wijkman, Röda Korset.

1 november Pianoafton med Käbi Laretei, Stadshallen.

28 november Pehr G. Gyllenhammar.

6 december Harry Schein kåserar.

1984 ………………………………………………………………………

23 januari Är forskningen dödsdömd?, professorerna Jörgen Weibull, Nils Stjernqvist, Sten von Friesen och Håkan Westling, [Lunds studentkår].

31 januari Skräckfilmsafton med film och spexarna, [Lunda- spexarna], Källarsalen.

14 februari Försvarsmakten i kläm mellan krav och tillgängliga resurser, Bror Stefansson, viceamiral, [LAOS], Lilla salen.

13 mars Naturvetenskaplig debatt med professorerna Tor- Ragnar Gerholm, Lars-Olov Björn och Bengt E. Y. Svensson.

20 mars Författarafton med Benny Andersson, [Föreningen Norden och Institutionen för litteraturvetenskap], Lilla salen.

21 mars Konsert med Börje Ring med flera.

27 mars UD – lyxtillvaro eller campingliv?, Michael Odevall, utrikesdepartementet, [FLIE], Lilla salen.

3 april ”Dikter i huset” – en poesi- och musikafton med Elsa Grave och några av ”Årets diktare”, [Dikter till tusen, FörfattarCentrum Syd och tidskriften Åttiotal] Lilla salen.

10 april Svenska kyrkan – synod och kvinnliga präster en nödvändighet?, Olof Sundby, f. d. ärkebiskop, Dag Sandahl, präst, Caroline Krook, präst.

11 april Sverige och världen, Lennart Bodström, utrikes- minister, [Utrikespolitiska föreningen]. Lilla salen.

12 april Pressetik – massmedia, Ulf Cervin, prof., Jan Guillou, journalist och författare, Jan Evers, docent, Torsten Cars, pressombudsman, [Juridiska föreningen], Lilla salen.

13 april 40-års minnet av Warszawaupproret med Haj och Topsy Rubinstein, musiker, [IUSIL], Källarsalen.

18 april SAS – utveckling från ett produktionsinriktat till ett marknadsinriktat företag, Jan Carlzon, vd SAS, Lunds studentkår].

3 september Hjärnans mysterier, David H Ingvar.

11 september Nordism. Karin Söder.

19 september Den internationella dagen.

9 oktober Arbetsmarknadsdebatt.

30 oktober Klas Olofsson, vd Svenska filminstitutet, talar om film och media, Lilla salen.

31 oktober ”Om det är riskfritt, dumpa det i Tokyo, testa dem i Paris, lagra dem i Washington – men håll mitt Stilla havet fritt från kärnvapen!”, Bengt Daniels- son, författare, [Fredsam, Studentprästerna], Stads- hallen.

20 november Själavård, diskussion med ärkebiskopen Bertil Werkström.

22 november Medborgarrättsrörelsen. Regeringsrådet Gustaf Petrén, länsåklagare Ola Nilsson, advokat Göran Luterkort, professor Per Edvin Wallén.

4 december Avtalsförhandlingar i omvandling, Åke Nordlander, vd Verkstadsföreningen, Palaestra. Inställt.

1985 ………………………………………………………………………

26 februari Vem får biståndstian? Film om Moder Teresa, representanter från Svalorna, Amnesty Interna- tional, Evangeliska Fosterlands Stiftelsen och Liberala studenter, Källarsalen.

6 mars Studentafton med P. O. Sundman samt debatt om ”Humanism – Slagghög eller ledstjärna?” med P. O. Sundman, Erland Lagerroth, Rickard Matz, Svante Nordin, Bengt Sigurd, [Lunds universitet och Lunds studentkår].

12 mars Oppositionsafton med Bengt Westerberg (fp).

19 mars Försvar i förändring med överste Carl Björneman, chef för Milo-Syd, [LAOS], Lilla salen.

21 mars Oppositionsafton med Thorbjörn Fälldin (c).

11 april Oppositionsafton med Alf Svensson (kds) – ”Ska denne man bli vågmästare inom svensk politik?”, Palæstra.

15 april Socialdemokratin – den enda sanna frihetsrörel- sen?, Anna Lindh, SSU:s ordf, Konsertsalen.

24 april Oppositionsafton med Ulf Adelsohn (m) – ”Blir han statsminister?”.

5 maj Behövs det Nordiska samfundet?, representanter från de nordiska länderna.

9 maj Statsministerafton, Olof Palme.

7 september Helsingborgs symfoniorkester, Hans-Peter Frank, dirigent, [Kursverksamheten vid Lunds universitet], Stadshallen.

9 september Ställ partierna mot väggen – ”tiggarstudenten” det politiska idealet?, företrädare för de politiska partierna och studieorganisationerna i Lund, [Lunds studentkår], Lilla salen.

25 september 1.500.000 Hiroshima-bombs – who cares? Students meet scientists: Yevgeny P Velikhov, prof. Soviet Academy of Science USSR, John Lee Marshall, amerikansk vice-amiral, Lord Zucker- man, University of Anglia USA, och Erik Alfsen, prof. Oslo universitet, [Lunds universitet och Lund University Peace Research Institute].

2 oktober Humanist – kan det löna sig?, Birgitta Odén, prof. i historia, Lars Nabseth, vd Industriförbundet, Mats Gellerfeldt, författare, och Lillemor Mun- debo, [SACO / SR, Lunds studentkår].

4 november Vad vill han?, Carl P. Herslow, ordf. Skånepartiet.

4 december Finansminister Kjell-Olof Feldt (s).

1986 ………………………………………………………………………

18 februari Lars Ångström, representant från Svenska Freds- och skiljedomföreningen.

10 mars Författarafton med Sven Delblanc.

25 mars Armechefen Erik G. Bengtsson. [LAOS], Lilla Salen

24 september Partiledarafton med Carl Bildt (m).

8 oktober Revy- och spexkavalkad – Lundensiskt 50-tal med Cilla Ingvar, Leif Ernhagen, Börje Norrman, Patrick Meurling och Jan Wirén, [Gamla Lund].

21 oktober Våra flygstridskrafter i dag och i morgon, flygva- penchefen Sven-Olof Olofsson, [LAOS].

23 oktober Fattigdom eller lyx? – Studiemedelsdebatt med medlemmar från riksdagspartierna, [SACO/SR och TCO].

25 oktober Helsingborgs Symfoniorkester, Staffan Scheja, solist, och Gzegorz Novak, dirigent, Stadshallen.

2 december Gitarrkonsert med Jaime Valenzuela, chilensk gitarrist, Lilla salen.

3 december Björn Afzelius.

3 december Statsministerafton, Ingvar Carlsson, [KPS och SSK], Universitetshusets aula.

9 december Tonsatt isländsk lyrik med Martin Ringmar, gitarr och sång, Gudmundur Eiriksson, piano, Peter Gullin, saxofon, och Gunnar Bernburg, bas, Lilla salen.

1987 ………………………………………………………………………

januari Konsert, Helsingborgs symfoniorkester.

16 februari Miljö och ekonomi, prof. Ingemar Ståhl.

februari Birger Schlaug och Åsa Domeij, Miljöpartiet.

februari Wienersångare Jörgen L. Malmström.

9 mars Monica Zetterlund och Eslöv storband.

10 mars Partiledare (fp) Bengt Westerberg. [Liberala studenter].

31 mars Aids – Angår det dig?, Bo Ursing, infektionskliniken, Ingrid Thelin, venereologen, Kerstin Tunving, narkomanvården, Lave Regnell, RFSL, och Viking Falk, socialstyrelsen, Lilla salen.

21 april Afrika – föredrag, film m. m., Lilla salen.

28 april ”Kontinuitet och förnyelse” – ÖB-afton med gene- ralen Bengt Gustafsson, [LAOS], Lilla salen.

19 maj Hans Pålsson spelar och berättar – musik från tre århundraden, Konstmuséet.

8 september Göran Söllscher – musik från fem århundranden, Auditoriet, Sparta.

19 september Kulturnatt.

Vetenskap och världsbild – människan inför 2000- talet. Joachim Israel och Erland Lagerroth.

Lasse Söderberg läser egna dikter.

28 september Svenskan i tiden, Sture Allén, Svenska Akademien, Lilla salen.

1 oktober Royal Swedish Chamber Orchestra, dirigent, Mats Liljefors, Auditoriet, Sparta.

8 oktober Bro över Sundet? – En debattafton med Lennart Johansson, kommunikationsdepartementet, Henrik Baasch, Scan Link-konsortiet, Sigvard Svensson, Motlänken, och Bertil Hultén, prof. em i stadsbygnad.

19 oktober Debatt om freon, Henning Rodhe, atmosfär- kemist, Rolf Segerström, Electrolux, Ingmar Johansson, Lunds Energiverk, och Torleif Bram- ryd, SNF.

5 november Partiledarafton med centerledaren Olof Johans- son, ”Grön, grönare, grönast – eller bara bäst?”.

25 november Statsministerafton, Ingvar Carlsson. Olympen.

1 december AF:s årsdag. Sällsamma historier, Hans Alfredson, Håkan Strömberg.

1988 ………………………………………………………………………

26 januari Anders Nilsson, klassisk gitarr, Konstmuséet.

1 februari Miljö och moral – människans roll i det stora hela, Lars Gyllensten, prof., Ingmar Ståhl, national ekonom, Torbjörn Fagerström, prof. ekologi, Kristina Glimelius, professor i genetik Uppsala universitet, [Harry Martinson-sällskapet].

16 februari Kari Marklund, Nationalencyklopedins huvudre- daktör.

6 mars Lyriken anno 1988, Paul Borum, Christian Fex, Per Svensson med flera, Lilla salen.

7 mars Kritiker behövs dom?, Madeleine Grieve m. fl. Lilla salen.

7 mars Författarafton med Tommy Olofsson, Lilla salen.

8 mars Fakiren- och Piratenafton med Bertil Romberg, Helmer Lång, Christian Fex. Lilla salen.

24 mars Kim & Jonas show, Jonas Gardell.

13 april Sverker Sörlin, redaktör Tvärsnitt.

20 april Partiledarafton med folkpartiledaren Bengt Wes- terberg, [Liberala studenter].

26 april 68! Vad hände sedan?, Per Lysander, Anders Carlberg, Mats Svegfors och Per Garthon, Lilla salen.

27 april Kan Skåne försvaras?, Carl Björeman, chef Milo Syd, Wilhelm Agrell, freds- och konfliktsforskare, och Erik Krönmark, civilbefälhavare Civilområde Syd, [LAOS], Lilla salen.

10 maj Stig Bergqvist om animerad film, Södran.

11 maj Håkan Alexandersson och Carl-Johan de Geer – filmskapare, Konsertsalen.

18 maj Pianokonsert med Hans Pålsson, Konstmuséet.

15 september En kärnvapenfri värld – vår framtid?, Gösta Arturs- son, prof., Lars Engstedt, prof. em., Eva Selin, docent kärnfysik, Mara Henriksson, psykolog, Jan Öberg, docent fredsforskare, Per Björkman, med. kand. Läkare mot kärnvapen, Konsertsalen.

17 september Kulturnatten. Teater, måleri, musik och pekoral- poesi.

17 september Teatern i framtiden, Claes Sylwander och Jan Johansson m. fl.

19 september ”PWA – Persons With Aids”, Richard Carper, Aids- sjuk, och läkare och medarbetare från hjälporga- nisationen Noks Ark, [Lunds studentår, TLTH och Studentprästerna], Konsertsalen.

28 september Docent Bo Ossian Lindberg om konstförfalskning, Nya Fest.

30 september 1987-års Jenny Lind-stipendiat Lotty Huldt (so- pran) och Niels Muus (piano), Konstmuséet.

5 oktober Prof. Stig Strömholm, Gregorius av Tours Värld – Randanteckningar till ”De långhåriga meroving- erna”, [Frans G. Bengtssonsällskapet], Lilla salen.

11 oktober Paradiset – En annorlunda lyrikframställning i fem akter med Patrik Brundin, Marika Karlsson, Jo- hanna Kerbel, Henrik Andersen, Duncan bin Caruggah, Joachim Sydmark, Srinvas Uppu- gundri och Britta Andersen, Lilla salen.

18 oktober Om Café Athen, Göran Larsson, arkivarie, Ulf Alfredsson, Bernt ”Pippi” Nilsson och Ulf Sör- hede.

25 oktober Tomas Tranströmer (dikt) och Hans Pålsson (piano), Universitetsaulan.

31 oktober ”Ett svårskött pastorat” – En film byggd på Fakirens novell med samma namn, inspelad 1958 av Sten Broman och Åke Ohlmarks och med Knut Borglin i huvudrollen, Auditoriet, Sparta.

10 november Partiledarafton: Carl Bildt (m), [LAOS], Lilla salen.

15 november Den amerikanske miljonären Stephen Powelson reciterar från Iliaden som han lärt sig utantill – alla 15.693 raderna på klassisk grekiska, Lilla salen.

23 november Miljörätt, docent Staffan Westerlund, [TLTH], Paleastra.

1 december Tjugotal i Lund med Anna Munck-Falk, Olle Ryd- berg, Sophus von Rosen, Nils Liedberg, Bengt Hjelmqvist, Knut Borglin, Leif Ernhagen, Börje Norrman, Patrick Meurling, Lilla salen.

6 december Tillhör Lund världen?, Peter Wallenberg, Lunds studentkår, [TLTH och Industriförbundet], Lilla salen.

12 december Författarafton med P. C. Jersild, Lilla salen.

1989 ………………………………………………………………………

24 januari Finns Gud – Gudstro och ateism, Bo Giertz, biskop em, och Gunnar Ståldal, humanetiska förbundet, [SESG], Lilla salen.

7 februari Musik av Mozart, Bach, Elgar och Hindemith, Lunds nya kammarorkester, Lilla salen.

5 mars Om påveämbetet i världen av idag, William Kenney, biskop Academicum Catolicum Lunden- se, Lilla salen.

7 mars Genteknik och etik, Lilla salen.

12 mars Författarafton med Tommy Olofsson, Övre Aten.

19 mars Författarafton med Per Simonsson, Övre Aten.

28 mars Riksradiochefen Ove Joanson om radion och framtiden, Lilla salen.

2 april Författarafton med Åke Leijonhufvud, Lilla salen.

3 april Den svenska åttio-talslitteraturen, debatt med Mats Gellerfeldt, kulturred SvD, Christer Enander, kulturjournalist och red. för Egget, och Tommy Olofsson, kulturjournalist på Sydsvenska Dagbla- det.

10 april Sydsveriges framtid, Åke E. Andersson, prof. och samtidsforskare, Stephen Muchler, fil stud, Bertil Persson, informationschef för Handelskammaren Syd (m), och Hans Gustavsson (s), Lilla salen.

12 april Partiledarafton med folkpartiledaren Bengt Wes- terberg, Lilla salen.

18 april Svensk säkerhet – finns det alternativ?, Jan Öberg, fredsforskare, och Göran Tode, försvarsstaben, Lilla salen.

9 maj Sveriges förhållande till det övriga Europa, Carl Bildt (m), ambassadör Sven Bæcklund och Per T. Ohlsson. [Svenska Europaklubben], Lilla salen.

10 maj Sverige år 2000 – toppen i Europa. Sveriges förhållande till EG. Peter Wallenberg, Jörgen Ul- lenhag och Håkan Westling, Lilla salen.

24 maj Den svenska filmcensuren. Ann-Katrin Agebäck, Statens biografbyrå, Audiotoriet, Sparta.

september Israels ambassadör Moshe Yeger.

19 september Flyktingpolitik och svensk rättssäkerhet.

23 september Kulturnatt, bl. a. författarafton med Ernst Brunner.

26 september Svenska maffian – om organiserad brottslighet i Sverige, Lotta Mellberg och Björn Holm, förf till ”Papperstigrarna”, Erik Östberg, chefsåklagare, Kenneth Magnusson, kronofogdemyndigheten, och Rolf Nillson, polisens ekorotel, Lilla salen.

10 oktober Hur kunde det hända? – Studentrevolutionen i Kina, John Rodrick, asienkorrespondent Ameri- can Press, Lars Ragvald, prof., samt kinesiska studenter som gav förstahandsrapporter.

24 oktober ÖB-afton, Bengt Gustavsson, Per T. Ohlson, Wilhelm Agrell och en representant för Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

31 oktober Författarafton med Niklas Rådström, [Boklådan], Lilla salen.

1 november Ölets roll i den svenska kulturen. Bryggericheferna Jens Spendrup, Hans Källenius och Håkan Fagerberg, Kjell E Johansson, IOGT-NTO, Mats Berglund, alkoholforskare.

7 november SJ:s miljöpolicy – modell för näringslivet eller en papperskonstruktion?, Thorwald Jakobsson, miljödirektör, Paleastra.

9 november Kinesiska skrivtecken, Cecilia Lindqvist.

14 november Studerandeinflytande, demokrati på universitet- en, kårobligatoriet och studiemedel / studielön, Bengt Göransson, utbildningsminister (s), utfrågas av Anna Rydberg och Annika Thunborg. [KPS och Socialdemokratiska studentklubben], Lilla salen.

21 december Baltikum–Sverige – goda grannar?, Bengt Wester- berg (fp), Andres Küng, redaktör, Ülo Ignats, journalist, och Kristian Gerner, öststatsexpert, Lilla salen.

22 december Författarafton, P. C. Jersild.

1990 ………………………………………………………………………

23 januari Tyskland – ett folk, ett land?, Bo Huldt, Utrikespo- litiska institutet, dr Spiegel, politisk sakkunnig vid Västtyska ambassaden, prof. Heidorn, f. d. rektor universitetet i Rostock DDR, och Hans-Åke Persson, historiker, Lilla salen.

11 februari Symfonikonsert med Lunds Studentorkester, Hans Leygraf, pianist, och Kjell-Åke Bjärming, dirigent, Lunds stadshall.

13 februari Tjekoslovakien – Pragvåren 1990, Ivan Havel, chef för Medborgarforum i Prag och rådgivare till Vaclav Havel, Magdalena Stankova, ledare 89-års stu- dentuppror i Tjeckoslovakien, [Lunds studentkår], Universitetsaulan.

20 februari Göran Söllscher, gitarrist.

22 februari Resan till Melonia, Per Åhlin, animatör, Lilla salen.

27 februari Det nya Europa – idéer och gränser i förändring, Sven Tägil, prof., Anna Christensen, prof., Svan- te Nordin, docent och Daniel Viklund, journalist, [Utrikespolitiska föreningen] Lilla salen.

4 mars Sovjetunionens sönderfall, Bo Huldt, Utrikespolitis- ka instititutet, Kristian Gerner, historiker, Leif Kihlsten, överstelöjtnant Försvarets Forskningsan- stalt, Lilla salen.

6 mars Författarafton med Björn Ranelid, Lilla salen.

13 mars 90-talets medielandskap – om svensk media i framtiden, Harry Schein, avhoppad ordförande SVT, Ingemar Leijonborg, vd Nordic Chanel TV4, Göran Skytte, journalist, K-E Rosengren, mediaprofessor.

20 mars Om pusseldeckarens status hundra år efter Agatha Christies födelse, K. Arne Blom, Ulf Örnkloo, Dan Turell och Johan Wopenka, Lilla salen.

28 mars Författarafton med Sun Axelsson, Lilla salen.

19 april Partiledarafton, Olof Johansson (c).

20 april Författarafton, Ernst Brunner.

24 april Svensk kommunism 1990, Frank Baude (KPMLr), Bo Hammar (vpk), Mauricio Rojas (chilekommu- nist) och Per T. Ohlsson, Sydsvenska Dagbladets politiska chefredaktör, Lilla salen.

27 april Författarafton med Torbjörn Säfve – Vad är lycka?

8 maj Hur mycket vågar vi datorisera?, Stefan Hallbäck, jurist Dataföreningen Sverige, Staffan Nyström, konsult, Olle Örnell, säkerhetskonsult, Staffan Linde, säkerhetsspecialist. [Lu-SyFö], Lilla salen.

18 september EG:s syn på Sverige – EG–EFTA-förhandlingarna, Ivo Dubois, EG:s Stockholmsambassadör, [Fria moderata studentförbundet Lund], Lilla salen.

22 september Kulturnatt. Författarafton med Lars Forssell samt premiärvisning av Filmtecknarnas film ”Exit” och attraktioner med konstföreningen Pictura.

29 september Tre föredrag om mat. Om Damen utan underkropp och andra spridda lemmar ur kroppens historia, Torsten Weimark.

Om Mat i litteraturen, Lars Elgklou.

Om kolesterol med mera, Nils Tryding, prof.

4 oktober ”Krisen i Persiska viken”, Jan Hjärpe, islamolog, Göran Rystad, prof. historia, Marina Stagh, historiker och Irak-kännare, Lilla salen.

7 oktober Hans Pålsson, pianist, Cecila Hultberg, flöjtist, och Everett Lee, dirigent, Stadshallen.

9 oktober Svensk neutralitet och utländska u-båtar – varför fortsätter u-båtskränkningarna?, Sten Swedlund, chef för kustflottan, Wilhelm Agrell, freds- och konfliktforskare, Christer Larsson, fjärranalytiker och satelitbildsexpert.

16 oktober Svenskt bistånd – hur, varför, till vem och på vilka villkor?, Bengt Säve-Söderberg, statssekr. utrikes- departementet, Olof Murelius, biståndskonsult, och Kurt Kristansson, f. d. Sida-arbetare i Afrika och Asien, Lilla salen.

30 oktober Guld – Dans – Performance – Joint in motion.

6 november Skogsindustrin & miljön – vart tar skogen vägen och vad ska vi göra?, Mats Hellström, Skogs- och jordbruksminister (s), Rune Brandinger, vd Södra Skogsägarna, Göran Bryntse, tekn dr Papperstek nik, Pelle Pettersson, Greenpeace, och represen- tanter från Svenska naturskyddsföreningen.

13 november Partiledarafton, Bengt Westerberg (fp), Lilla salen.

14 november Tractatussviten och finsk negerjazz på svenska med M. A. Numminen och Pedro Hietanen, Lilla salen.

25 november Poesifestival. Naturen och poesin, Lennart Sjögren och Göran Printz-Påhlsson.

Poesin och drogerna, Peter Linde (inledare).

Den erotiska poesins historia, Bengt af Klintberg, folklivsforskare.

Göran Sonnevi läser egna dikter.

27 november Bilden av Sverige i utlandet, Angelo Tajani, Sverig- ekorrespondent för Il Giorno, Tamiko Bjerner, japansk journalist, Marciej Zaremba, frilansjourna- list, Lilla salen.

29 november Författarafton, Claudio Magris talar om sin bok ”Donau”, [Boklådan, Forums förlag], Lilla salen.

2 december Studentaftnar på 50-talet, Bertl Romberg.

5 december Statsministerafton, Ingvar Carlsson.

1991 ………………………………………………………………………

5 februari Partiledarafton, Ian Wachtmeister, Ny demokrati, presenterar det nya partiprogrammet.

13 februari Strategi och taktik i Mellersta östern, USAs flyg- vapenattaché David Anderson, [Utrikespolitiska föreningen och [LAOS], Lilla salen.

26 februari Partiledarfaton, Alf Svensson (kds) vs. Fiona Björling (mp), Lilla salen.

23 april Partiledarafton, Carl Bildt (m), Lilla salen.

25 april Partiledarafton, Bengt Westerberg (fp), Lilla salen.

7 maj Författarafton med Ernst Brunner, Lilla salen.

3 september Birgitta Dahl (s) och Ulf Adelsohn (m), [LSSK, Fria moderata studentförbundet Lund].

13 november David Attenborough och Arne Weise, Athen.

23-24 november NordPoesi 91. Poesifestival med nordiska förfat- tare och kritiker.

28 november Universitetet i framtiden – 2001, Sverker Gustavs- son, f d statssekreterare utbildningsdep. (s), Bo Södersten, prof. nationalekonomi, David Samuels- son, utbildningsansvarig SFS, Bjarne Kirsebom, statssekreterare utbildningsdepatementet (m), [Lunds studentkår], Athen.

5 december Nobels fredspris – kampen för fred – En diskussionsafton med de organisationer som sedan 1901 emottagit Nobels fredspris: Amnesty International, Institute of International Law, Office of The United Nations, High Commissioner for Refugees, Permanent International Peace Bureau, The American Friends Service Committe, The United Nations Peacekeeping Forces, Interna- tional Committee of Red Cross, UNICEF. [Raoul Wallenberg institutet] Lilla salen.

5 december Temakväll om mänskliga rättigheter i södra Afrika, Mia Couto, författare, Shadrack Gutto, dr rätts- sociologiska avdelningen vid Lunds universitet, Athen.

10 december Ingvar Carlsson (s) och Bertill Torekull samtalar om kapitalismen och solidariteten.

14 december Om författandets två världar, Lars Gustafsson, Lilla salen.

1992 ………………………………………………………………………

25 februari Om studenternas bostadssituation.

3 mars ”Friare kan ingen vara – en diskussion om det amerikanska frihetsidealet”, Göran Rosenberg och Svante Nordin, Athen.

10 mars Författarafton med Torgny Lindgren, Athen.

21 mars Högre utbildning – lekskola eller högskola?, Bengt Göransson, Jan-Erik Wikström med flera.

23 mars Säkerhet 2000. Om Sveriges säkerhetspolitiska läge. Anders Björck, Wilhelm Agrell, Gudrun Schyman. [UPF, LAOS].

25 mars ”Lever vi i den bästa av världar?”, Gunnar Adler- Karlsson, prof.

14 april Medaljens baksida, Jan Bouvin, (NyD).

5 maj Arvet efter Tingsten, Per Ahlmark, förf. och f. d. folkpartiledare, Svante Nycander, DN:s politiske chefred, Torbjörn Vallinder, docent i statsveten- skap, Odd Engström, f. d. vice statsminister (s).

5 maj Finns Gud II?, Gunnar Ståhldahl, Humanetiska förbundet, och Stefan Gustavsson, SESG, Athen.

13 maj Den svenska främlingsfientligheten.

26 maj Samtal över Sundet, Hans Alfredson och Klaus Rifbjerg.

4 september Samtal om Lundaandan, Boel Flodgren, Lunds universitets rektor, och Gun Hellsvik (m).

14 september Författarafton med Julian Barnes, Lilla salen.

22 september Dokument inifrån, Pierre Schori, f. d. kabinetts- sekreterare UD, Lilla salen.

20 oktober Författarafton med Herman Lindqvist.

24-25 oktober NordPoesi 92. Poesifestival med nordiska förfat- tare och kritiker.

27 oktober Amerikanska valet, Arne Thorén, Lilla salen.

3 november Kristdemokraterna – en vision för framtidens Europa? Anton Guilo de Robertis, Italien, Holger Gustavsson, Sverige, Roberto Papini, Italien, Jan van Gennip, Holland, Brian Palmer, England. Lilla salen.

4 november ”Lundasnillen spekulerar” – en kopia av TV-pro- grammet med Lunds universitets nytillträdda professorer.

6 november Utbildningsminister Per Unckel (m), Athen.

10 november Författarafton med Cecilia von Melen, Den falska orgasmen.

11 november Palestinafrågan år 2000 Eugene Magaouf, PLO:s representant i Sverige.

17 november Vi och det nya Stortyskland, Jan Myrdal, Lilla salen.

17 november Ulf Dinkelspiel (m) – Europaministern om EG och EES.

28 november Censur av filmvåld?, Biografen Skandia.

1993 ………………………………………………………………………

1 februari Statsministerafton, Carl Bildt

3 februari Juridik i politiken – ett hot mot demokratin? Advokat Percy Bratt [Medborgarrättrörelsen].

9 mars Författarafton, Stig Larsson, Bakfickan

16 mars World Game. En temadag om teknik, ekonomi, framtid och miljö [AIESEC].

25 mars Vad skall man tro på? Debatt om andlighet, Mi- chael Berggren, Lasse Johansson. [SESG] Källarsalen.

30 mars Författarafton Madre Kandre & Joen Gustafsson, Bakfickan.

30 mars Mona Sahlin. [LSSK]. Inställd.

13 april Det okända. Om ockultism och kristen tro. Håkan Arlebrand, författare. [SESG] Athen.

20 april Författarafton Ernst Brunner, Lilla salen.

21 april Ledarskap – konst eller gåva? [Pil] Athen.

14 maj Framtidens Estland. Hain Rebas, Estlands för- svarsminister, Andres Küng, journalist, [SjöLund] Athen.

26 maj Om det forna Jugoslavien. Föredrag och debatt. Per T. Ohlsson, chefred, Wilhelm Agrell, docent, Bo Hugemark, överste, Jan Hjärpe, prof., Vladis- lav Savic, journalist Lilla Salen.

21 september Theodor Kalifatides, Lilla salen.

5 oktober Stig Dagerman, ett program med skådespel texter och musik. Lilla salen.

12 oktober Joakim Lindengren, serietecknare. Lilla salen

26 oktober Greenpeace, metoder och moral. Björn Ökern och företrädare för svenska Greenpeace. Lilla salen.

4 november Flygvapenchefen Lars Erik Englund. [LAOS]. Lilla salen.

7 november Gunnar Adler-Karlsson. Den akademiska frihetens uppgång och fall.

17 november ÖB Bengt Gustafsson. [LAOS]. Lilla salen.

25 november Kvällspressens framtid eller död. Debatt med Maria-Pia Boëtius, journalist, Per Rydén, docent, Olle Westberg, chefred. Expressen. Debattledare Åke Pettersson. Lilla salen.

14 december Om de yttersta tiderna – en eskatologisk betrak telse. Georg Henrik von Wright.

1994 ………………………………………………………………………

2 februari Samtal om filosofi, Jostein Gaarder och Tor Nörretranders, [Boklådan]. Lilla salen.

7 februari Offensiv nostalgi, Ladislaus Horatius, konsert- pianist och ”stå-upp-filosof”. Lilla salen

15 februari Thimfors – Sveriges minsta och nyaste bryggeri.

1 mars Kaukasus – konfliktområde med traditioner, Klas- Göran Karlsson, Rysslandexpert. Lilla salen.

22 mars Professorn, Gentlemannen och Lyckans lexikograf Falstaff, fakir; Bertil Romberg, ordf. Fakirenssäll- skapet, och Christian Fex, skådespelare.

6 april Visioner och realiteter i fredsprocessen, Israel och Palestina, Sune Persson, historiker, Marianne Laanatza, Kommerskollegium, Stefan Gärde, UD, Lilla salen.

9 april Litterär afton med Ulf Karl Olov Nilsson, Mag- nus Hedlund, Claes Hylinger, Christine Falken- land och Bodil Malmsten. Lilla salen.

12 april Feminism på 90-talet, Nina Lekander, Lilla salen.

26 april Karnevalistisk filmkväll, Fredrik Tersmeden och Göran Larsson.

19 april Den Italienska maffian, Tomas Lappalainen, Lilla salen.

10 maj Konsten att slakta en helig ko, Jan Boris-Möller, (karnevals)kock, Lilla salen.

17 maj Jämställdhet – utopi eller verklighet?, Krister Landerberg, doktorandombudsman, Sarah Goodman och Gunnel Holm. Lilla salen.

12 september Representanter från samtliga politiska partier i kommunalvalet i Lund. Lilla salen.

19 september Statsministerafton, Carl Bildt.

10 oktober EU-Europa från insidan med tyska, engelska, italienska, spanska och danska gäststudenter vid Lunds universitet.

15 oktober Filmdag, debatt om svensk film i krisens Sverige. Nils-Petter Sundgren, Lasse Åberg, Ella Lem- hagen, Per Lysander, Erik Hedling. Lilla salen.

25 oktober Författaren och prof. Fredric Tuten, poeten John Ashbury, skådespelare Reine Brynolfsson. [Leander-Malmsten], Lilla salen.

4 november Noalla Ni Dhomnaill, irländsk poet, Sören Ulrik Thompsen, dansk poet, och Jesper Svenbro, svensk poet.

7 november Kan Sverige repareras?, prof. Assar Lindbeck, Lilla salen.

21 november Susanne Osten visar filmen ”Bara du och jag”. Lilla salen.

24 november Jan Guillou, [Folket i Bild / Kulturfront], Tegnérs matsalar.

6 december Jan Myrdal, Lilla salen.

12 december Rasismen i historien och vetenskapen, prof. Georg Klein, cancerforskare, och prof. Gunnar Broberg.

14 december Nobelpristagare i litteratur – Kenzaburo Oe, pristagare 1994, [Institutionen för östasiatiska språk, Akademiska föreningen, Lunds studentkår och Lunds universitet].

1995 ………………………………………………………………………

6 februari Svenskan – en akademisk fråga, Sture Allén, Svenska Akademin, Lilla salen.

9 februari Vad skall styra framtidens försvar? – Hotbild eller budget?, ÖB Owe Wictorin, [LAOS], Lilla salen.

9 mars Poeternas estrad med Izzy Young med flera, [Ord- konst och Tidskriftsrummet.]

21 mars Annette Kullenberg, ordf. Publicistklubben, Lilla salen.

28 mars ”Närkontakt på AF? En afton om UFOn – möten med vittnen och UFO-forskare, Lilla salen.

2 april Max von Sydow, Lilla salen.

5 april Konst – var går gränsen?, Ernst Billgren, Viggo Cavling och Cecilia Nelson, Lilla salen.

26 april Tomas di Leva, Tegnérs.

9 maj Mänskliga rättigheter – hur blev det sen? Per T. Ohlsson, Sydsvenska Dagbladets politiske chefredaktör, Hans-Göran Frank, advokat, Göran Melander, Raoul Wallenberg institutet, Anne Marie Sundbom, Röda Korsets vice ordf., Christine Pamp, Amnestys ordf. Diskussionsledare Bo Holmström.

5 september Samtal om Europa, Klaus Welle, tyska partiet CDU och ledare för det europeiska kristdemokratiska samarbetsorganet EPP, och Mats Odell, (kds).

6 september Charlie Christensen, Arne Ankas skapare, Lilla salen.

11 september Den europeiska unionen. Ett fredsprojekt, Carl Bildt (m).

13 september Per Garthon (mp) och Carl B Hamilton (fp).

26 september Telia i förändring, Lars Berg, vd Telia.

27 september Vilgot Sjöman föreläser om ”Jag är nyfiken Gul”, Konsertsalen.

30 september Kungar, krig och katastrofer, Ebbe Schön, folklivs- forskare.

5 oktober Den andliga kommersen, Ulla Gabay, Lilla salen.

16 oktober Erotiken i informationssamhället, Ylva-Maria Thompson.

30 oktober Informationsteknologi eller intelligensteknokrati?, Claes Örtendahl, generaldir. Socialstyrelsen.

19 december Hårda klappar – en afton för läskunniga, Anita Linde och Zusanne Mortensson, [Gleerups bokhandel], Nya Fest.

1996 ………………………………………………………………………

8 februari Den monetära unionen och demokratin, Harry Schein, Lilla salen.

27 februari Nya tendenser i bildkonsten, Sune Nordgren, konsthallschef Malmö. Nya fest.

6 mars Författarafton med Theodor Kallifatides, Konsert- salen.

18 mars Litterär studentafton. Flann O’Brien. Magnus Hedlund, Eva Wäppling, Erik Andersson, Chris tian Fex läser och berättar.

25 mars Behövs FN?, Jan Mårtenson, ambassadör, Lilla salen.

22 april Boel Flodgren, rektor Lunds universitet vs. Carl Tham, utbildningsmininister, diskussion om den högre utbildningen, Lilla salen.

23 april Måltiden i tid och rum, Carl-Jan Granqvist, Konsertsalen.

20 maj Lunds universitet under andra världskriget, Sverker Oredsson, historiker vid Lunds universitet, Heléne Lööw, historiker vid Stockholms universitet, Lilla salen.

12 september Alternativ medicin – tro eller vetenskap?, [Medicin- ska föreningen], Lilla salen.

24 september Italienska ord, Gianpero Neri, Laura del Serra, Pier Luigi, Daniela Marcheschi, Raffaele la Capria m. fl. Lilla salen.

2 oktober Förlåt, men har någon sett framtiden?, Bertil Torekull, Lilla salen.

7 oktober Skaffa Ditt eget jobb!, Efter plugget – det fixar sig alltid?, Christer Elmehagen, vice vd SAF, Carl- Johan Westholm, Företagarnas riksorganisation, Boel Flodgren, Lunds universitets rektor, Widar Andersson, riksdagsledamot, Stefan Sisegård, egen företagare, Margareta Eriksson, egen före- tagare, Henrik Fritzon, socialdemokratiska stu- dentförbundet, Lilla salen.

10 oktober Mona Sahlin (s) – the return?.

17 oktober G som i golvad?, Staffan Hildebrand, Lilla salen.

29 oktober Science-fiction-estrad – fri scen för rymdmännis kor, Erwin Neutzsky-Wulff, dansk sf-författare, Bertil Mårtensson, förf och filosof, John-Henri Holmberg, sf-expert, Teatergruppen Warp 5, [Ordkonst], Tegnérs.

14 november SpritEUfori, Gabriel Romanus, vd Systemet, Nya Fest.

20 november Att ge liv och röst åt det förflutna, Hans Villius, [Lunds universitets historiska sällskap], Konsert- salen.

26 november ”Var det så djävligt?”, Hans Alfredson och Joakim Berglund, Sydsvenskan.

1997 ………………………………………………………………………

11 februari Hongkong inför det kinesiska övertagandet, Folke Rydén.

6 mars Sverige och Europa inför det globaliserade 2000- talet, Pierre Schori (s), Lilla salen.

18 mars ”En fot i sanden och en fot i leran”, Henning Man- kell, Tegnérs.

20 mars Partiledarafton – Är vänstern svart?, vänsterpartiets Gudrun Schyman, Lilla salen.

25 mars Killen som cyklade ner, klättrade upp, klättrade ner och cyklade hem, Göran Kropp.

3 april Hur 60-talets populärkultur påverkade 90-talets finkultur, Carl-Johan de Geer och konstförmannen Ulf Hanje, Lilla salen.

17 april Författarafton Kirsty Gunn om sin bok ”Regn” och Alexander Skantze om sin bok ”Rikets tjänst”. Lilla salen.

14 maj NATO – hot eller möjlighet?, Per T. Ohlsson, Syd- svenskans politiska chefred, [Paneuropeiska för- bundet], Lilla salen.

8 september Kulturrevolution uppifrån? – Turerna kring Lunds universitets nya logotyp, Patrik Brundin, Designer rådet, Boel Flodgren, Lunds universitets rektor, Tomas Frostberg, Lundagårds redaktör, Christer Hjort, informationschef Lunds universitet, Jonas Ljungberg, institutionen för ekonomisk historiska, och Per Ola Olsson, Athen.

18 september Österns frestelse, Kaj Falkman, utrikesdeparte- mentets Cypernansvarige, Athen.

23 oktober Arbetets död och medborgarlön, Lars Ekstrand, Athen.

24 oktober Säkerheten i Sverige och Europa, ÖB Ove Wikto- rin, [LAOS], Lilla salen.

6 november Tangon i våra hjärtan, Juan José Passo Trio, Sisu Duo., Tegnérs.

18 november Exorcering eller häxprocess?, Ma Oftedal.

21 november Filosoficaférörelsens historia och spridning, Pascal Hardy, Övre Athen.

26 november Författarafton: ”Tango för en varghona”, Ylva Eggehorn, Athen.

27 november Cyperns EU-ansökan – katalysator för lösningen på Cypern-problemet?, Erato Kozakou-Marcoullis, Cypers Sverigeambassadör, Nya Fest.

2 december Visioner om ett hållbart universitet, Magnus Bonde, Boel Flodgren, Claes Florgård, Håkan Hydén, Joe Strahl, Carl-Einar Stålvant och Harald Svedrup. [Gruppen Hållbart Universitet].

9 december Asatrons allsherjagodi och Jörmundur Ini, Lilla salen.

1998 ………………………………………………………………………

3 februari Är kött mord? Är det fel att döda högre stående djur för att äta upp dem?, JA: Ingmar Persson, docent i praktisk filosofi, Pelle Strindlund, Nord- iska samfundet mot plågsamma djurförsök, NEJ: Olle Holmqvist, köttforskare, Ingemar Nordin, tema H Linköpings universitet.

3 mars Är ideologierna döda? Representanter från MUF, SSU, GU, CHF och Luf.

6 mars Arkivets utställning om judeläkaren – inför fram- tiden oförsvarbar, Jöran Mjöberg, Per Ola Olsson, Stig Radner och Sverker Oredsson, [AFs arkiv och Lunds Studentkår].

10 mars Den psykiska krisen på gott och ont, Johan Cullberg.

18 mars Två författare – ett soffprogram på TV, Carl-Johan Vallgren och Niklas Törnlund, Övre Aten.

23 mars Den akademiska läraren – entusiastisk handledare eller utbränd massutbildare?, Inger Ahlstedt-Yrlid, Göran Blomqvist, Philip Brenner, Göran Hell malm, Madeleine Rohlin, och Anders Person.

7 april Möte med bergsgorillor, Alicia Lundberg, Lilla salen.

7 april Globaliseringsfällan, Hans-Peter Martin och Harald Schumann. Lilla salen.

15 april Idrottens internationalisering, Olof Stenhammar, [LAOS och SjöLund], Lilla salen.

16 april Taming the Tigers – Background and Prospect of the Asian Crisis, Jan Frankenstein, Copenhagen Busniess School, [Utrikespolitiska föreningen], Samarkand.

20 april Det globala företaget, Lars A. Ståhl, Ericssons in- formationsdirektör, [Utrikespolitiska föreningen och PANEF], Konsertsalen.

20 april Europas relation till omvärlden ur ett historiskt perspektiv, Kristian Gerner, [Utrikespolitiska föreningen och PANEF], Konsertsalen.

21 april Sverige och globaliseringen, Mauricio Rojas, [Historiska föreningen], Lilla salen.

21 april Russia and the progress of globalization, Nikolaj P. Kolikov, Lilla salen.

22 april Konsumentens ansvar för global miljö, Anders Wijkman, [Timbro, Utrikespolitiska föreningen, Minyen Agenda och PANEF], Lilla salen.

22 april Asienkrisens globala effekter, Flemming Ytzen, Politikken, [Utrikespolitiska föreningen, Minyen Agenda och PANEF], Lilla salen.

26 maj ”Det röda Lund”, Göran Blomqvist, Per T. Ohlsson med flera, [Universitetshistoriska sällskapet].

9 september Sverige – den sista öst-staten? – Ian Wacht- meister ger sin syn på svensk politik, Lilla salen.

15 september Lokalpolitisk valdebatt – Var går din röst i höst? Representanter från samtliga lokala politiska partier.

september Utbildningspolitisk valdebatt med representanter från Lunds universitets studentkårer.

2 oktober Vad får försvaret kosta? ÖB Ove Wictorin och Wilhelm Agrell, prof., [LAOS].

6 oktober En svensk, Alexander Bard.

29 oktober Myternas Nemesis, Bengt af Klintberg, folklivs- forskare.

18 november Carl Lidbom, f. d. ambassadör i Paris, Lilla salen.

10 december Eutanasi – dråp eller befrielse?, prof. Torbjörn Tännsjö, prof., Dag Lundberg, docent Tore Nilstun, dr Pia Dellson, Lilla salen.

1999 ………………………………………………………………………

21 januari Gösta Ekman, Lilla salen.

10 februari Sir Joseph Rotblat grundare av Pugwash – fredspristagare 1995, [Svenska läkare mot kärnvapen], Lilla salen.

15 februari Carl Bildt (m) – Sverige i Europa.

18 februari Den ryska maffian, Malcolm Dixelius, frilansjourna- list och TV-producent, Lilla salen.

18 mars Guds existens, William Lane Craig, prof. och Ingemar´Persson, docent, [Credo], Lilla salen.

22 mars Statsministerafton, Göran Persson (s).

31 mars Studentafton Maximus, Hans Alfredson och Povel Ramel.

15 april Finansminister Erik Åsbrink (s) och den svenska skattepolitiken. Inställd.

16 april Peter Wallenberg.

18 april Kristina Lugn, Lilla salen.

20 april Fotograf Mattias Klum.

25 april Anita Goldman, författare och Mellanösternexpert, Lilla salen.

2 september Pastor Ulf Ekman, Livets Ord, Stora salen.

4 oktober Thor Heyerdahl. Inställd p g a resa.

25 oktober Kan Sverige styras?, Anders Björck (m), Lilla Salen.

1 november Författarafton med Göran Tunström. [Ordkonst], Lilla Salen.

3 november The making of Sgt Pepper, Sir George Martin, musikproducent. Stora salen, AF-Borgen.

9 november Författarafton med Margarete Yorke.

11 november Resan mot mars, Thage G. Peterson (s), Gunnel Werner, reporter SVT.

15 november Om att skriva, Jonas Gardell. Stora Salen, AF-Borgen.

16 november Författarafton – Klas Östergren, Lilla salen.

23 november Hovsångerskan Birgit Nilsson, Lilla salen.

2 december Världens största disputation!, ”Humor i Lund” – en avhandling med 24 respondenter, Håkan Westling, Patrick Meurling, Helmer Lång, K. Arne Blom, Jan Wirén, Kim Meurling, Per Ola Olsson, Håkan Strömberg, Bertil Romberg, Fredrik Tersmeden, Pål Wederbrand med flera. [Lunds Universitetshis- toriska sällskap] Lilla salen.

6 december På heder och samvete – Sverige och andra världs- kriget, Maria-Pia Boëthius. [Ordfront] Lilla salen.

13 december Partiledarafton, moderatledaren Bo Lundgren, [Moderata studenter i Lund]. Lilla salen.

14 december Mannen som möblerade folkhemmet – Ingvar Kamprad. Stora salen, AF-Borgen.

16 december Frågestund – Ulf Lundell. Stora salen, AF-Borgen.

2000 ………………………………………………………………………

19 januari Jacob Wallenberg, Lilla salen.

24 januari ”Fittstim”: Marit Bergman, Anja Gatu, Belinda Olsson och Sandra von Plato, Lilla salen.

8 februari Raj Isar Yudhisthir, director Culture and Development Coordination Office, Unesco, Kulturen.

10 februari Världens främste kördirigent dirigerar Lunds vokalensemble, Eric Ericsson, Lilla Salen.

28 februari Washingtonambassadören om Sverige, USA och det kalla kriget, Wilhelm Wachtmeister, Lilla salen.

1 mars Studentafton med toppolitikern och näringsministern, Björn Rosengren (s).

4 april IT-profeten och framtidsfrabrikens VD om strategier och marknadsföring, Jonas Birgersson, Venture Cup 2000.

13 april The Rolling Stones i Lund, Johannes Brost och Ove Tingvall, Lilla salen.

26 april Ärkebiskopen om kyrkan och framtiden, K. G. Hammar, Lilla salen.

30 maj Vad är ett universitet?, Sigbrit Franke, universitetskansler, Lars Frithiof, koncernchef Sydkraft, Bo Rothstein, prof. i statsvetenskap, Mats Brenner, lektor, Göran Bexell, dekan humanioriateologi, Lena Halldenius, ordf. doktorandkåren, Jim Degrenius, Humaniora 2000, Lilla salen.

18 september Operasångerskan och FN-ambassadören om sitt artistiska liv och sitt engagemang inom FN, Barbara Hendricks.

27 september Författarafton med Björn Ranelid – om sitt författarskap och samtiden, Lilla salen.

3 oktober Marcus Wallenberg – Investors vd om Sveriges ekonomi, Lilla salen.

15 oktober Harriet Andersson – en av Sveriges främsta skådespelerskor i samtal med Sveriges Radios Lars Lönnroth, Lilla salen.

24 oktober World Childhood Foundation, H. M. Drottning Silvia. Stora salen, AF-Borgen.

1 november Ska den muslimska slöjan förbjudas?, Asrin Mohamadi. Lilla salen.

6 november Om att göra film, Lukas Moodyson, [Film i Lund]. Stora salen, AF-Borgen.

15 november Om ekologiskt hållbart livsutrymme och tillväxt, språkröret Matz Hammarström (mp).

14 december En afton om Sveriges framtid – alternativ regering, Göran Bexell, ”förste talman”, Orvar Löfgren, ”stats- och folkminister”, Werner Jeanrond, ”utrikesminister”, Margareth Wijk, ”finansminister”, Bodil Jönsson, ”tidsminister”, Håkan Westling, ”utbildningsminister”, Anna Christensen, ”arbets- och jämställdhetsminister”, Charlotte Erlanson-Albertsson, ”hälsominister”, Hans Pålsson, ”ljudminister”, Catharina Stenqvist, ”socialminister”, och Björn Båtshake, ”näringsminister”, Palaestra.

2001 ………………………………………………………………………

25 januari Partiledarafton, Bo Lundgren (m).

5 februari Erland Josephsson om sitt liv som skådespelare, Lilla salen. Inställd.

22 februari Skapande och sjukdom, Philip och Grace Sandblom, Lilla salen. Inställd.

27 februari Har folk rätt?, Prinsessan Christina Magnuson, ordf Röda Korset Sverige. Lilla salen.

5 mars Stå-upp för världens dåligaste språk, Fredrik Lindström, Kulturens auditorium.

26 mars Framtidens universitet – bildning kontra marknad?, Karin Warfvinge, lektor, Lennart Lundqvist, prof., Per Lundberg, prof., Magnus Holst, stud., Bo Bernhardsson, chefred., Fredrik Melander, doktorand, Eva Haettner-Aurelius, prof., och Karin Brundell-Frej, universitetslektor, Athen.

10 april Konsert, Min allra största kärlek, Rikard Wolff. Stora salen, AF-Borgen.

8 maj Fråga Lund om Fråga Lund med Jan-Öjvind Swahn, Bertil Svensson, Göran Hermerén, Bodil Jönsson, Sven Tägil, [Universitetshistoriska sällskapet]. Stora salen, AF-Borgen.

21 maj Ett samtal om bokens framtid, Eva Bonnier, förlagschef, Lilla salen.

2 oktober Nya hot – nytt försvar, ÖB Johan Hederstedt, [LAOS], Lilla salen.

12 november ”boo hoo – dot.com story from concept to catastrophe”, Ernst Malmsten. Stora salen, AF-Borgen.

19 november Thorsten Flinck Goes Wild, Lilla salen. Inställd.

6 december Mein jahrhunderet – författarafton med Günther Grass om hans författarskap, nobelpristagare i litteratur 1999, Pour une autre esthéstetique, Gao Xingjian, nobelpristagare i litteratur 2000 [Lunds universitet], Universitetsaulan.

19 december Martti Ahtisaari, Finlands president em om internationell politik och globalisering, Lilla salen.

2002 ………………………………………………………………………

6 mars Lill-strumpa och Syster Yster, Stafan Westerberg och Basia Frydman, Lilla salen.

26 mars Sten Broman hundra år, Bertil Svensson, Ulf Alfredson och Olof Jarlman, Uarda-akademin, Lilla salen.

24 april Studentafton med Barbro ”Lill-Babs” Svensson, Lilla salen.

6 maj Statsministerafton, Göran Persson. Stora salen, AF-Borgen.

14 maj Världen hänger ihop – om internationellt engagemang, Zlatko Lagumdzija, utrikesminister Bosnien, Anna Lindh, utrikesminister Sverige, Grand Hotel.

26 september Sören Kirkegaard – om en filosofi i livet – diskussion mellan författarna Joakim Garff och Stefan Lehbert, Lilla salen.

15 oktober Birger Jarl och Karl Knutsson – om lyckad och misslyckad makt i medeltidens Sverige, Dick Harrison, docent och Augustprisvinnare 2002, Lilla salen.

11 november Författarafton – Katarina Mazetti om sitt författar-skap och skapandet av ”Grabben i graven bredvid”, Lilla salen.

5 december Bildvisning. Anton Corbijn, [Galleri Magnus Åklundh], Lilla salen.

2003 ………………………………………………………………………

20 januari Om svenskt och internationellt mode under moderevolutionen – när modet blev ungt, Gunilla Pontén, designer, och Ingrid Schrewelius, modehistoriker, Lilla salen.

4 mars Rektorsafton – en kväll med Göran Bexell med möjlighet att ställa frågor till Lunds universitets nye rektor, Lilla salen.

1 april Sveriges riksbankschef Lars Heikensten – om Sverige och EMU, Lilla salen.

28 april Justitieminister Tomas Bodström (s), [Juridiska fakulteten och Sällskapet Lundajuristerna], Lilla salen.

7 maj Konsert. En kväll med Robert Broberg – nya sånger under arbete. Stora salen, AF-Borgen.

10 september Duellen, Debatt om Sveriges medlemskap i EMU, JA: Alexander Bard, debattör, Stigbjörn Ljunggren, statsvetare, NEJ: Per Garthon, EU-parlamentariker (mp), Britta Swedenborg, nationalekonom, Svenskt Näringsliv, [Ja till Europa och Nej till EMU]. Moderator Ingela Agardh. Inställd.

12 september Författarafton: ”Expedition” av Erlend Loe, Athen.

29 september Författarafton: Den vidunderliga kärlekens historia, Carl-Johan Vallgren, Lilla salen.

8 oktober Spionen vs Polisen, Stig Bergling och Tore Forsberg, f. d. chef för SÄPO:s avdelning för kontraspionage.

12 november ”Advokaten, etiken och juridiken”, Leif Silbersky, Lilla salen.

17 november Så tänkte jag – Ingvar Carlsson (s) i samtal med Ulf Adelsohn, Athen.

4 december Günter Wallraff om sitt liv som grävande reporter, samhällsdebattör och författare, [Institutionen för kulturvetenskap, institutionen för litteraturvetenskap, statsvetenskapliga institutionen, sociologiska institutionen och journalistutbildningen], Lilla salen.

8 december Om förhindrandet av spridningen av massförstörelsevapen, kriget i Irak och dess konsekvenser, FN:s f d vapeninspektör i Irak Hans Blix.

2004 ………………………………………………………………………

8 mars The Haiti Conflict, Claudette Warleigh, Haitis utrikesminister 1993– 95 och premiärminister 1995–96, Lilla salen.

23 mars Behöver det svenska folket fettsugas?, Stephan Rössner, näringslivsexpert och prof. vid Karolinska Institutet, Lilla salen.

27 april Drömmen om Christiania, Jacob Ludvigsen, den danska fristadens grundare. Lilla salen.

13 maj Kvinnligt ledarskap – ett samtal om och med kvin- nor i ledande positioner, Catarina Dahlman, personalchef Sparbanken Finn, Annika Bohlin, vice vd SEB, Gun Hellsvik, generaldir. PRV, Pia Johansson, lagman tings- och länsrätten i Blekinge, Lilla salen.

13 september Leben gegen Schatten, Martin Adolf Bormann. Hitlers gudson om livet i skuggan av sin far, nazistpartiets chefsideolog Martin Bormann. Inställd.

22 september Om dagens och morgondagens ledarskap, Marie Ehrling, VD TeliaSonora. Lilla salen.

21 oktober Thomas Östros, utbildningsminister. Inställd.

9 november Peace, Love and Arts. Ilona ”Cicciolina” Staller, politiker, porrstjärna och konstnär. Stora salen.

3 december Att försvara en förbrytare, advokat Peter Althin. Athen.

2005………………………………………………………………………

27 januari Studentaftnarna i Lund 100 år– en jubileumsbok. Medverkande bl a Ingvar Carlsson, fd statsminister, Daniel Kallos, professor emeritus i pedagogik vid Umeå Universitet och utskottsförman 1962 samt Gunnar Broberg, professor i idé- och lärdomshistoria. Moderator: Olof Jarlman, Akademiska Föreningens ordförande. I samarbete med Lunds Universitetshistoriska Sällskap, Stora salen, AF-Borgen.

8 februari Statsminister Göran Persson talar på Studentafton för tredje gången. Universitetsaulan.

21 februari Amerikanska hip-hopstjärnan J-Ro från Tha Liks samtalar med Malmöbaserade artisten och musikproducenten Don Diego om amerikansk och svensk hip-hop.

2 mars Rebellrörelsen GAMs högsta ledning besöker Studentafton. Premiärminister Malik Mahmud, utrikesminister Dr. Zaini Abdullah, informationschef Bakhtiar Abdullah, biträdande informationschef Muzakkir A Hamid och Suryati Abdullah från Widows Brigade talar under rubriken The Untold Story of Aceh- the Dirty War for the Last Three Decades and its Impact. Samarrangör: Utrikespolitiska Föreningen Lund.

9 mars Den prisbelönta komikern Shazia Mirza, världens enda muslimska komedienn, bjuder på stå-upp-föreställning. Athen.

17 mars Professor Björn Lomborg författare till boken The Skeptical Environmentalist har kallats för miljörörelsens fiende nummer ett och är en av vår tids ledande debattörer i miljöfrågor. Athen.

27 april Modevisning. Lars Nilsson , chefdesigner på modehuset Nina Ricci i Paris, visar spektakulära kreationer och berättar om sitt modeskapande. Utfrågare Ingrid Schrewelius. Universitetsaulan.

28 april Margot Wallström EU-kommissionens vice ordförande med särskilt ansvar för kommunikation och institutionella relationer talar bl a om det europeiska samarbetet och om EU-grundlagen. Athen.

6 maj Studentaftnarnas 100-årsdag. Finlands president Tarja Halonen om internationellt samarbete. Universitetsaulan.

9 maj Sydafrikas fd president F W de Klerk, som tillsammans med Nelson Mandela vann Nobels fredspris 1993, talar om sin kamp för fred i multikulturella världar. Stora salen, AF-Borgen.

10 maj H. M. Drottning Margrethe berättar om sin konstnärliga gärning. Stora salen, AF-Borgen.

27 september Tomas Tranströmer gästar Studentafton tillsammans med litteraturvetaren Niklas Schiöler och poeten Niklas Törnlund.

4 oktober Den portugisiske författaren och Nobelpristagaren José Saramago. Lilla salen.

27 oktober Fransk-norska juristen Eva Joly, berömd för sitt avslöjande av mutskandalen i franska oljebolaget Elf, berättar om sitt liv och arbete mot korruption. Inställd

31 oktober Modellen, dokusåpakändisen, konstnären och författarinnan Carolina Gynning kommer, i samband med utgivningen av hennes bok Ego Girl, att samtala tillsammans med bokens medförfattarinna Ingrid Carlqvist. Athen.

8 november Den grekiske fertilitetsläkaren Dr. Panos Zavos från Lexington, USA, kommer att tala för mänsklig kloning. Inställd

9 november Till minne av Kristallnatten 1938 gästas kvällens Studentafton av Helena Svantesson, Henrik Bachner samt Basia Frydman som bjuder på föreläsningar och musik. Kulturen.

22 november Den danske författarinnan och FN:s goodwillambassadör i kvinnofrågor Hanne-Vibeke Holst besöker Lund och Akademiska Föreningen.

28 november F.d. statsministern Ingvar Carlsson blir utfrågad av Filip Hammar och Fredrik Wikingsson.

6 december Konstnären Lennart Jirlow talar om sitt konstnärskap och visar några av sina alster i urval.

7 december Regissören och Killinggängs-medlemmen Tomas Alfredson medverkar i en “Julafton”.

14 december Den borgerliga alliansen bestående av Lars Leijonborg (fp), Göran Hägglund (kd), Maud Olofsson (c) och Fredrik Reinfeldt (m).

2006………………………………………………………………………

8 februari Mat och dryck i kombination. Provning. Mischa Billing & Carl Jan Granqvist. Lilla salen/Nya Fest.

2 mars Fredsforskaren Johan Galtung. Athen.

14 mars I samarbete med Lunds Universitet och deras Kulturforum genomfördes en afton kring “Kultur och Universitet”. Deltog gjorde bl.a. Göran Bexell, Mats Svegfors, Katarina Mazetti, Horace Engdahl och Sigrid Combüchen. Moderator var fd. Lundagårdsredaktören Karin Olsson.

25 april Den engelska deckarförfattarinnan P D James besökte Lund och Akademiska Föreningen. Aftonens titel var “Murder and Mystery: The Craft of the Detective Story”.

9 maj Kläddesignern Bea Szenfeld talade om mode med med H&M´s chefsdesigner Margareta van den Bosch, i samband med hennes utställning på Kulturen.Kulturen.

14 september Den nyss avgående ordföranden i FN´s generalförsamling och den nuvarande svenske utrikesministern Jan Eliasson gästar AF och talar bl.a. om utrikespolitikens roll i världen och inför valet.

26 september Panos Zavos, “To clone or not to clone. Whose choice is it anyway?” Athen.

27 september Bianca Jagger. Athen.

11 oktober Claes Grundsten, Lilla salen.

25 november Professor Mostefa Souag, chef för TV-kanalen Al Jazeeras forskningsinstitut för medieutveckling i arabvärlden.

4 december Jakob von Uexkull, grundare av the Right Livelihood Award.

2007………………………………………………………………………

21 februari Astrid Lindgren 100 år. Karin Nyman, Björn Gustafson, Barbro Alvtegen, Gunvor Runström, Anna Sahlin, Ingrid Nilsson, Göran Lager, Georg Riedel. Marianne Söderberg. Stora salen, AF-borgen.

22 mars Anita Ekberg, Universitetsaulan.

23 april HKH Prins Henrik av Danmark, Lilla salen.

25 april Dolph Lundgren, Athen.

18 maj Christer Fuglesang, Stora salen, AF-Borgen.

29 maj Andrew Fire, Nobelpristagare i Medicin, BMC Fernströmsalen.

30 maj HKH Prins El Hassan bin Talal av Jordanien, Lilla salen.

15 juni – Komikern och stjärnskådespelaren Will Ferrell, Stora Salen, AF-Borgen.

20 september – Lars Danielsson, Athen.

25 september Geir Lundestad, Nya Fest.

4 oktober – Christian Westin Jansson, Athen.

8 oktober -Statsministerafton Thorbjörn Fälldin, Ola Ullsten, Ingvar Carlsson och Carl Bildt. Moderator Ulf Adelsohn. Stora salen, AF-Borgen.

25 oktober – Vetenskapsmannen Ian Wilmut, BMC Fernströmsalen.

28 november Yulia Tymoshenko AF. Inställd.

12 december – Konsert – Teitur, Stora salen, AF-Borgen.

2008………………………………………………………………………

15 april – Den amerikanska fotografen Mary Ellen Mark

21 april – Den prisbelönta journalisten Åsne Seierstad

21 april – Edward Witten, ”Vår tids Einstein” som 2008 tilldelades Crafoordpriset

6 maj –  Den kanadensiska rockmusikern Garth Hudson, känd från det legendariska bandet ”The Band”

15 maj – Parfymören och doftexperten Pierre Wulff

19 maj – Den norske författaren Johan Harstad

22 maj – Ted von Proschwitz om mördarsniglar, kocken David Kallos tillagar och leder samtalet gör Bertil Svensson

26 maj – Den franska skådespelerskan Eva Green

29 maj – Nobelpristagaren James D Watson

8 september – Berggren, Jarl & Barnekow

27 oktober – Den tidigare amerikanska senatorn Mike Gravel pratar om amerikansk politik veckan innan presidentvalet.

29 oktober – Miljöafton – “The planet 2050″ – Guy Brasseur, Sybil Seitzinger, Rik Leemans, Thomas B Johansson, Harold Mooney & Anthony Simon.

5 november – Racerföraren Kenny Bräck i samtal med Bengt Alsterlind

2009………………………………………………………………………

17 februari: Rektor Per Eriksson om framtidstankar för Lunds Universitet.

5 mars: Författaren Håkan Nesser.

23 mars: Humorkväll med Robert Gustafsson, Johan Ulvesson, Peter Dalle och Tomas Alfredsson.

31 mars: Regissören Ruben Östlund

8 april: Percy Nilsson i samtal med Sven Melander.

20 april: Intervju med finansmannen Erik Penser ledd av Jan Wifstrand.

13 maj: Årets vinnare av Crafoordpriset, Charles Dinarello, Tadammitsu och Toshio Hirano i samarbete med KVA.

26 maj: Medborgarrättskämpen och en av medlemmarna ur ”Little Rock Nine”, Gloria Ray, om hur hon utmanade segregationen i den amerikanska södern.

28 maj: Dramatikern, författaren, kemisten och ”P-pillrets fader” Dr. Carl Djerassi

2 juni: Statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt pratar om “EU, globalisering och utvidgning”

24 augusti: Skådespelerskan Malin Åkerman “Stairway to heaven?”

1 september: Joe Sarno “My life in dirty movies”

6 oktober: Johan Wester och Anders Jansson “Hipp hipp!”

9 november: Fredrik Sträng “K2 – På liv & död”

7 december Fredrik Gertten “Bananas! At any cost?”

2010………………………………………………………………………

17 februari: Hans Rosling “Has the world become a better place?”

25 februari: Emma Wiklund

25 mars: Stefan Ingves (Sveriges Riksbankschef) “Exitstrategier – vart är vi på väg?”

21 april: Anitra Steen i samtal med Henric Borgström (Inställt pga. vulkanutbrott!)

9 september: Fredrik Reinfeldt (m), Maud Olofsson (c), Göran Hägglund (kd) och Jan Björklund (fp)

30 september: Leif Mannerström i samtal med Göran Lager

12 oktober: Mustafa Can (Journalist och författare)

18 november: Statschefen och den tredje statsmakten – om H M Konungen och journalistiken. Medverkande: Thomas Sjöberg, Cecilia Modig, Rakel Chukri.

25 november: Anitra Steen (Politiker)

2011………………………………………………………………………

3 februari: Jonas Hafström (Sveriges ambassadör i USA) och Per T Ohlsson (journalist)

10 februari: Bengt Frithiofsson (Dryckesexpert)

17 mars: Inga-Britt Ahlenius (f.d. undergeneralsekreterare för FN:s internrevision)

28 april: Olle Waller (INSTÄLLD!)

26 maj: Margot Wallström (FN:s särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och konflikter)

12 oktober: Medborgarrättsledaren Rev. Jesse Jackson

1 november: Björn Ranelid (Författare)

10 november: Eva Hamilton (VD för Sveriges Television)

16 november: Melanie C från Spice Girls i samtal med Andreas Ekström om sin nya solokarriär

2012………………………………………………………………………

21 mars: Filip Hammar & Fredrik Wikingsson (underhållningsduo, journalister, författare och programledare)

28 mars: Finansminister Anders Borg (M) i samtal med Peter Wolodarski

19 april: Stefan Löfven (Partiledare Socialdemokraterna)

14 maj: Mona Sahlin (f.d. partiledare Socialdemokraterna) i samtal med Cissi Wallin

24 maj: Cynthia Enloe (professor i statsvetenskap och feministisk författare)

20 sep: Alex Schulman & Sigge Eklund (underhållningsduo, journalister och författare)

03 okt: Daniel Domscheit-Berg (f.d. talesperson för Wikileaks)

08 okt: Emil Jensen (artist och poet)

16 okt: Lone Scherfig (filmregissör och manusförfattare)

18 okt: Alvaro Leyvá Duran (fredsförmedlare, politiker, jurist och professor)

06 nov: Jason ”Timbuktu” Diakité (artist)

14e nov: Bengt Svenson (Rikspolischef)

26e nov: Cilla Benkö (VD Sveriges Radio)

2013………………………………………………………………………

7 feb: Geir Lippestad (Försvarsadvokat för Anders Behring Breivik), Athen

4 apr: Gustav Fridolin (språkrör för Miljöpartiet de gröna) – ”Framtidens skola”. Samtal med Heidi Avellan, Athen

16 apr: Kakan Hermansson, Gudrun Schyman (Fi) & Nour El Refai – ”En överlevnadsstrategi för kvinnor”, Stora salen, AF-borgen

18 apr: H K H Prins Manvendra Singh Gohil (Världens enda homosexuella kunglighet) Universitetsaulan.

22 apr: Studentaftondebatt mellan Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och integrationsminister Erik Ullenhag (FP). Athen

23 apr: Justitieminister Beatrice Ask (M) & Kristoffer Triumf – ”Våld i nära relationer”. Athen

7 maj: Statsministerafton med Fredrik Reinfeldt (M) Stora salen, AF-Borgen

17 maj: Utrikesministerminister Carl Bildt (M) – ”Euro-vision”-afton. Stora salen, AF-Borgen

23 maj: Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt i samtal med Per Svensson – ”Vinster i välfärden”, Athen

7 oktober: Martin Schibbye och Johan Persson – Pressfrihetens roll i demokratin modererat av Per Svensson. Stora Salen, AF-Borgen

24 oktober: Studentaftondebatt mellan utbildningsminister Jan Björklund och Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt, Athen

25 november: Författaren Jan Guillou i samtal med Torbjörn Forslid- Mitt litteraturliv. Athen

5 december: Hannah Widell & Amanda Schulman – Karriär, kärlek och att våga, samtal med Kristin Nord. Konsertsalen, Stadshallen

2014………………………………………………………………………

23 januari: Sveriges tillträdande Ärkebiskop Antje Jackelén i samtal om tro och religion med Lisa Kirsebom. Athen

26 mars: Alexander Stutterheim om regn, melankoli och samarbetet med Jay Z. Athen

2 april: Jubileumsafton för VM94-bronset med Thomas Ravelli, Martin Dahlin och Tommy Svensson i ett samtal modererat av Olof Lundh. Stora salen, AF-Borgen

13 maj: Ingenjören och företagsledaren Ian Lundin i samtal med Erik Blix. Stadshallen

21 maj: Ingrid Betancourt, politiker och antikorruptionsaktivist, om Colombia, människovärde och sin egen självbild. Stora salen, Grand Hotel

7 oktober: Feminism inom akademi, aktivism och politik – samtal med Kristin Linderoth, Seher Yilmaz och Gudrun Schyman modererat av Johanna Palmström. Universitetsaulan.

22 oktober: Chefredaktörsafton med Peter Wolodarski, Jan Helin, Pia Rehnquist och Fredric Karén modererat av Filip Struwe. Stora salen, AF-Borgen.

11 november: Nina Björk i ett personligt samtal om tolerans, människovärde och lycka, modererat av Cecilia Nebel. Athen.

2015………………………………………………………………………

21 januari: The Pirate Bay grundaren Peter Sunde i samtal med Hanna Fahl om nätaktivism, immateriella rättigheter och framtiden. Stora salen, AF-Borgen.

21 februari: Rektorsafton med Lunds Universitets nya rektor, Torbjörn von Schantz. Lilla Salen

4 mars: Anna Kinberg Batra intervjuad av Jan Wifstrand och studentpanel. Stora salen, AF-Borgen.

17 mars: Professor Lawrence Lessig – Government Corruption, Universitetsaulan.

23 mars: Inspirationsseminarium med serieentreprenören och affärsängeln Jane Walerud, Lilla Salen

15 april: Feminism och religion – hur funkar det? Sarah Delshad, Clara Sjöberg och Emilia Melgar, Palaestra.

27 april: Statsministerafton med Stefan Löfven samt intervju av Kristoffer Triumf, Universitetsaulan.

6 maj: En klimatsmart framtid – dröm eller verklighet? Miljöminister Åsa Romson i samtal med Andreas Ekström, Stadshallen.

12 maj: Hans Höghet Prins Hans Adam II av Liechtenstein talar om sin bok ”The state in the third millenium”, Universitetsaulan.

14 maj: Peace in Palestine and Israel through reconciliation – Robi Damelin and Bassam Aramin from PCFF – Parents Circle Families Forum, Athen

19 maj: Finansminister Magdalena Andersson på temat ”Hur mår den svenska ekonomin?”, intervjuad av Andreas Ekström och studentpanel, Athen

1 oktober:  Shirin Ebadi om mänskliga rättigheter, demokrati och islam, Lunds Stadshall

14 oktober: Ann Heberlein, Charlie Eriksson och Jonas Eberhard i ett samtal om psykisk ohälsa, Athen

17 november: ”Sverige, vi måste prata med varandra”. Ett samtal om samtalets betydelse med Navid Modiri, Athen

24 november: Fackföreningsledaren och LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson om fackets roll idag och i framtiden, Athen

2016………………………………………………………………………

4 februari: Studentafton with Edward Snowden. Stora salen, AF-Borgen.

8 februari: Studentafton med överbefälhavare Micael Bydén, Universitetsaulan.
.
17 februari: Studentafton med Lennart Aspegren, Athen

6 april: Serietecknarafton med Sara Granér och Pelle Forshed, Athen

14 april: Medborgardialog med EU-kommissionär Cecilia Malmström om EU:s utmaningar och möjligheter, Universitetsaulan.

4 maj: Studentafton med modedesigner Ida Sjöstedt, Grand Hotel

22 september: Studentafton med EU-ambassadör Anders Ahnlid

27 september: USA:s Sverigeambassadör Azita Raji i samtal med Andreas Ekström

15 december: Studentafton med Fredrik Reinfeldt, Universitetsaulan.

2017………………………………………………………………………

7 februari: Kan FN fortfarande rädda världen? Studentafton med Anders Kompass, Stadshallen

14 februari: Studentafton till minne av professor Hans Rosling, Athen

16 mars: Studentafton på temat ”We Have A Dream”, med Sakdiyah Ma’ruf, Jan Eliasson, och Yeonmi Park.  Stora salen, AF-Borgen.

11 april: Studentafton med Thomas Eriksson. Athen, AF-Borgen

3 maj: Studentafton med Puma Swede, Stadshallen

7 maj: French presidential election with Studentafton, LUPEF and UPF, Athen

26 september: Studentafton med Kaj Linna, Grand Hotel

24 oktober: Studentafton med Elizabeth Nyamayaro, Stadshallen

8 november: Studentafton med Alexander Bard, Grand Hotel

30 november: Studentafton med Brit Stakston och Martin Schibbye från Blank Spot Project, Stadshallen

2018………………………………………………………………………

27 februari: Studentafton with Pussy Riot members Lusine Djanyan and Alexey Knedlyakovsky, Stadshallen

27 mars: Studentafton om YouTube – informationssamhället i förändring, Athen

12 april: Studentafton med Nils ”Väder-Nils” Holmqvist, Athen

26 april: Partiledarafton med Gustav Fridolin, Athen

14 maj: Studentafton med Margot Wallström, Grand Hotel

30 maj: Partiledarafton med Ebba Busch Thor

5 september: Debattafton med Malcom Kyeyune, Paula Bieler, Andreas Johansson Heinö och Naod Habtemichael. Athen, AF-Borgen

21 september: The Oral History of Februaripodden med Ola Söderholm och Jonatan Unge. Stora salen, AF-Borgen

15 oktober: MeToo – Ett år senare med Gudrun Schyman, Ulrika Rogland och Ola Sigvardsson. Universitetsaulan.

8 november: Studentafton med Erik Niva. Stora salen, AF-Borgen.

26 november: Studentafton med Germund Hesslow. Athen, AF-Borgen.

3 december: Studentaftonpub med Fredrik Tersmeden och Henrik Krantz. Tegnérs Matsalar.

10 december: Studentafton med Les Big Byrd till förmån för Musikhjälpen. Stora salen, AF-Borgen.

14 december: Studentafton with Donna Strickland and Gérard Mourou, the Nobel Prize laureates in Physics 2018. Universitetsaulan.

2019………………………………………………………………………

20 februari: Människa & Maskin – Studentafton med Hannes Sjöblad. Lilla salen, AF-Borgen.

14 mars: Kärlekens Kemi med Ulf Ellervik. Athen, AF-Borgen.

16 april: Maktens Korridorer – Studentafton med Henrik Montgomery. Piratenfoajen, AF-Borgen.

25 april: Fri skål eller alkoholmonopol? – Studentafton om svensk alkoholkultur. Athen, AF-Borgen.

10 maj: Om bin och människor med Lotte Möller. Stora Salen, AF-Borgen.

28 maj: Studentafton med Omar Alshogre om fångenskap, flykt och frihet. Piratensalen, Grand Hotel.

5 september: Den arga mobben – Studentafton om mobiliseringen på sociala medier. Stadsteatern.

9 oktober: Äldst, yngst eller mittemellan? – Studentafton om syskondynamik. Athen, AF-borgen.

22 oktober: Studentafton om Creepypoddens skräckhistorier med Jack Werner. Athen, AF-borgen.

5 november: Från business till buddhism – Studentafton med Björn Natthiko Lindeblad. Lilla salen, AF-borgen.

19 november: Exile, Activism and Feminism – Inna Shevchenko. Athen, AF-borgen.

3 december: Så har man legat i Lund – Studentaftonpub med Fredrik Tersmeden och Henrik Ullstad. Tegnérs Matsalar.

2020………………………………………………………………………

29 januari: Den tysta utbildningsrevolutionen – Emma Leijnse, Hamid Zafar och Jonas Vlachos. Athen, AF-borgen.

12 februari: Studentafton med utrikesminister Ann Linde. Universitetsaulan.

27 februari: Om lösningen på bostadskrisen – Studentafton med Henrik Krantz, Marie Linder, Anders Sjelvgren och Hans Lind. Athen, AF-Borgen.

11 mars: A Swedish Theory of Love – Studentafton med Erik Erichsen och Erik Gandini. Piratensalen, Grand Hotel.

24 september: Fri akademi eller genusdoktrin? – Studentafton med Anna-Karin Wyndhamn och Mats Alvesson. Piratensalen, Grand Hotel.

14 oktober: Joakim Lamotte om swishjournalistik. Piratensalen, Grand Hotel.

20 oktober: Ken Howery – USA:s ambassadör i Sverige. Universitetsaulan.

4 november: LIVETS KOD – om den Nobelprisbelönta gensaxen CRISPR/CAS9 med Karin Broberg, Anna Tunlid och Marcus Järås. Piratensalen, Grand Hotel.

2021………………………………………………………………………

3 mars: Studentafton med Lunds universitets nya rektor: Vem där? Rektorsafton med Erik Renström. Universitetsaulan.

18 mars: Lars Vilks om konstens gränser.

27 april: Gammalt är äldst? En afton om synen på äldre i Sverige med Antje Jackelén, Claes Elfsberg, Ingmar Skoog och Barbro Westerholm. Piratensalen, Grand Hotel.

10 maj: Vision och migration: Morgan Johansson (S) och Maria Malmer Stenergard (M) om framtidens migrationspolitik. Piratensalen, Grand Hotel.

Oberoende forum för samtal och debatt sedan 1905